Technologická agentura ČR (TAČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0 – Projekt TL02000136

TAČR logo

Cílem projektu je vytvořit metodiku adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Na základě výsledků analýzy a hodnocení postupů, metod a nástrojů pro transformaci sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0 a na podkladě analýzy kvalifikačních požadavků na zaměstnanecké pozice v souvislosti s nástupem Společnosti 4.0 bude vyvinuta metodika, která umožní efektivní a včasnou adaptaci malých a středních podniků v sektoru služeb na změny v podnikatelském prostředí. Cílem je zajistit udržitelný růst a nové konkurenční výhody, včetně předcházení a eliminaci hrozeb vyplývajících z nepochopení nutnosti transformace podnikových procesů.

Řešení projektu 2019-2021.

Tento projekt řeší ÚZO ve spolupráci se ZČU – Ekonomickou fakultou.

 

Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru – TL01000349

TAČR logo

Cílem projektu je tvorba certifikované metodiky a softwaru aplikovaná v podobě veřejně dostupných znalostních objektů, návodů a metod. Tyto výsledky umožní MSP a) zhodnotit finanční ukazatele, b) zapojení do sítí na principu triple helix, c) zvýšení inovační aktivity, d) snížení nákladů firmy za legislativně-právní oblast, e) zefektivnění procesu žádání o dotace, f) zhodnocení potenciálu obchodních partnerů, g) zefektivnění personálního řízení, h) generování reálné podnikové strategie. Záměrem je posilování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti MSP. Díky tomu dojde ke zlepšení podnikatelského prostředí, akcelerace inovačního potenciálu, znalostí, vzdělávání a internacionalizace. Zároveň budou aplikovány poznatky z vývoje MSP v Rakousku a Německu.

Řešení projektu 2019-2021.

VŠTE v pozici vedoucího partnera projektu spolupracuje při řešení projektu s Vysokým učením technickým v Brně, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace z.ú. a krajským sdružením NS MAS ČR Jihočeského kraje. ÚZO spolupracuje na tomto projektu s Ústavem podnikové strategie.

 

Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice – TL02000215

TAČR logo

Ústav podnikové strategie se dlouhodobě zabývá tematikou malých a středních podniků. Další aktivitou v této oblasti je realizace projektu „Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České Republice“, který je realizovaný v rámci programu ÉTA Technologické agentury České republiky.

V současnosti výrazně posiluje trend digitalizace, která zejména pro malé a střední podniky vytváří bariéru, nebo naopak příležitost zajistit si svou konkurenceschopnost a udržitelnost v mezinárodním prostředí. Přístup více orientovaný na data vytváří příležitost k získání nových konkurenčních výhod přeorientováním obchodních modelů.

Cílem projektu je vytvoření certifikované metodiky a softwaru založených na vypracování metod, modelů a nástrojů digitální transformace pro podporu inovační kapacity a zvýšení stupně konkurenceschopnosti obchodních modelů pro malé a střední podniky.

 

Expertní studie na určení průměrné životnosti vybraných staveb na území České republiky – TITACSU011

TAČR logo

Hlavní příjemcem u tohoto projektu je VŠTE, Ústav znalectví a oceňování. Cílem projektu je stanovit průměrnou životnost vybraných staveb (budov pro bydlení – bytů a rodinných domů, občanských staveb, výrobních objektů a zemědělských staveb, vše v podrobnějším členění) na území České republiky.

Doba řešení: 2020-2021.

 

Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí – TITACSU920

TAČR logo

Ústav znalectví a oceňování se společně s ČVUT v Praze s Fakultou stavební podílí řešení projektu, kde cílem projektu je vývoj metod pro kvalifikované ocenění hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí s ohledem na NACE, druh, stáří a stav budov.

Řešení projektu 2020.

 

Metodika pro firemní a školní plány mobility – CK03000135

TAČR logo

Cílem projektu je zpracování certifikovaných metodik pro firemní a školní plány mobilit, které bude možné implementovat do procesu tvorby plánů udržitelné městské mobility (PUMM). Takto koncipované metodiky se stanou praktickým návodem postupu při řešení jedné z limitujících problematik rozvoje a udržitelnosti městských aglomerací, jakou firemní a školní mobilita nesporně je. Součástí řešení projektu je projekce přímých analytických nástrojů implementovaných do metodik, které mohou cílové skupiny využít pro řešení dopravní politiky v relaci obec-školská zařízení a obec-ekonomické subjekty s cílem zvyšovat udržitelnost v městské mobilitě. Navržené metodiky budou akcentovat socio-ekonomické, urbanistické, environmentální a další faktory vytvářející reálnou základnu pro udržitelný rozvoj měst.

Řešení projektu 2022-2024

 

Metodika vyčíslení podílu samostavitelů na hodnotě nových rodinných domů a rekonstrukcích stávajících rodinných domů – TITACSU035

TAČR logo

Cílem projektu je vývoj metody stanovení průměrného podílu samostavitelů na celkové hodnotě stavby či rekonstrukce, tzn. jaká část konečné hodnoty stavby je vytvářena svépomocí. Odhadovaný podíl musí být průměrem za celou Českou republiku. Je možné odhadovat ukazatel v krajském členění, což umožní vypočíst vážený průměr za Českou republiku pomocí počtu nových rodinných domů v krajích v daném roce ze statistiky stavebnictví ČSÚ.

Řešení projektu 2021-2022