Ústav znalectví a oceňování

Na ústavu znalectví a oceňování působí soudní znalci, akademičtí pracovníci a odborníci z praxe. Ústav znalectví a oceňování byl zřízen 1. 7. 2015 a na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti byl zapsán do I. oddílu seznamu znaleckých ústavů pro obor ekonomika, v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Ústav je oprávněn realizovat znalecké posudky v oblasti finančního majetku, oceňování podniků, přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností, přezkoumávání a posuzování vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku, účetní evidence, oceňování nehmotného majetku, nepeněžních vkladů, investic, mezd, oceňování nemovitostí a movitostí.

V roce 2016 rozšířil ústav znalecké oprávnění o obor strojírenství s rozsahem znaleckého oprávnění pro konstrukce strojů, technologických zařízení, dopravní a manipulační techniky, výrobní a materiálové inženýrství (systémy a procesy, výrobní stroje a zařízení), posuzování technického stavu (kvalita, spolehlivost a bezpečnost) výrobních strojů a zařízení včetně posuzování příčin havárií strojů a zařízení.

1) Znalecká činnost

2) Pedagogická a další výuková činnost

3) Výzkumná a tvůrčí činnost

4) Projektová činnost Ústavu znalectví a oceňování 

5) Kariéra

6) Zapojení studentů do činnosti ústavu

7) Aktuality