Technologie dopravy a přepravy

Základní údaje

akreditovane_obory_4

Od akademického roku 2019/2020 je pro nové studenty tento obor nahrazen studijním programem Technologie a řízení dopravy.

 

Podrobnější popis

Studijní obor Technologie dopravy a přepravy je profesně orientovaný obor, který v průběhu studia systematicky připravuje budoucí absolventy pro výkon profesních funkcí v subjektech zabývajících se dopravou a přepravou. Absolvent je schopen zastávat funkce na nižším a středním stupni řízení v organizacích všech druhů dopravy, odborné funkce ve veřejné správě i v podnicích, které realizují dopravní a přepravní proces. Dále najde uplatnění jako odborník na středním stupni řízení průmyslových a obchodních podniků v oblasti technologie dopravy, v přepravních a logistických technologiích a jako integrátor osobní a nákladní dopravy. Profil absolventa splňuje rovněž požadavky pro soukromé podnikání ve všech dopravních oborech.

Cílem bakalářského studijního programu Dopravní technologie a spoje, oboru Technologie dopravy a přepravy je výchova odborníků v oblasti dopravy a přepravy. Tento obor je dlouhodobě poptáván podnikatelskými i veřejnoprávními institucemi v Jihočeském kraji. Studium navrhovaného oboru umožní absolventům získat v prezenční i kombinované formě studia perspektivní a na trhu práce žádané technické vědomosti, znalosti a dovednosti. Nedílnou součástí studia je odborná semestrální praxe, která absolventům umožní flexibilní přechod do budoucího zaměstnání.

Naplnění profilu absolventa vyžaduje provázání technických, technologických i ekonomických vědních disciplín a předmětů, které charakterizují nejenom fungování všech subjektů přepravního trhu, ale jsou předpokladem zpracování a hodnocení technicko-technologických a technicko-ekonomických charakteristik jednotlivých doprav a dopravních oborů, jejich postavení v rozhodovacích procesech přepravců i cestujících a v neposlední řadě veřejné správy.

Absolvent dokáže:

1. Koordinovat činnost týmu a nese odpovědnost za jeho výsledky.
2. Využívat cizojazyčné zdroje informací, komunikovat v cizím jazyce na běžná i odborná témata.
3. Samostatně se rozhodovat a řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy.
4. Vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních i pracovních situacích.
5. Využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a chápe s tím související potřebu celoživotního učení.
6. Samostatně získávat, interpretovat a předávat nejnovější poznatky o vývoji dopravního sektoru.
7. Zvolit vhodný druh dopravy a dopravního prostředku pro danou komoditu včetně návrhu optimální relace.
8. Zpracovat cenové nabídky a tarify dopravně-přepravních procesů.
9. Navrhnout optimální druh dopravy dílčích dopravních procesů a vhodné manipulační a mechanizační prostředky.
10. Popsat technické a technologické (z části i ekonomické) aspekty doprava a přepravy.
11.Definovat dopravní, přepravní a logické procesy.
12.Vysvětlit specifika řízení dopravního podniku.

Uplatnění studentů

Cílem tohoto oboru je taková profilace absolventů, která umožní jejich zařazení do manažerských pozic ve firmách a organizacích působících na přepravním trhu. V oběhových a přemísťovacích procesech (přeprava výrobků, přeprava cestujících) se setkávají jak dopravní firmy (nabídka dopravních výkonů), tak přepravci a cestující (poptávka po dopravních výkonech, z jejichž uspokojení rezultují přepravní výkony). Velkou roli v těchto procesech hraje veřejná správa, jejíž ingerence je v dopravě nezastupitelná. Z uvedeného vyplývá, že takto pojatá příprava absolventů zabývající se disciplínami zahrnujícími všechny subjekty přepravního trhu dává dobré předpoklady pro univerzálnost budoucích manažerů.

Specializace

Studium je komplexně profesně pojaté, vedle nezbytné míry teoretických a odborných vědomostí a znalostí vede k získání praktických dovedností, návyků a kompetencí, na jejichž utváření má vysoký podíl zapojení odborníků z praxe a především dlouhodobá řízená odborná praxe jako povinná součást studia. Šíře i hloubka studia je podřízena konečnému cíli – výchově prakticky zdatných odborníků s potřebným rozhledem a dobrou orientací v podnikatelské sféře. Obecný, povinný základ studijního oboru je rozšířen o předměty povinně volitelné, které umožní specializaci studenta a je završen volitelnými předměty, které mohou být flexibilně zařazovány podle potřeb regionální podnikatelské praxe.

Charakteristika specializace:

1. Nákladní doprava – Specializace Nákladní doprava je zaměřena na studium předmětů, které řeší problematiku nákladní dopravy, a to zejména v železniční a silniční dopravě. Specializace je tvořena třemi na sebe navazujícími předměty, a to Technologie nákladní přepravy, Intermodální přeprava a Zasílatelství. Student se seznámí s technologickými postupy v železniční nákladní přepravě a silniční nákladní přepravě, seznámí se přepravními systémy intermodální přepravy i problematikou zasílatelské činnosti.

Absolvent specializace Nákladní doprava bude schopen samostatně vyřešit dopravně-logistické úlohy, volit vhodný druh dopravy a dopravního prostředku pro danou komoditu, navrhnout a řídit optimální druh dopravy dílčích dopravních procesů, vhodné manipulační a mechanizační prostředky, koordinovat proces paletizace a kontejnerizace v dopravně-přepravním procesu, zajišťovat přepravu včetně přepravy nebezpečných nákladů, nadrozměrných zásilek, rychle zkazitelných věcí, živých zvířat apod.

2. Osobní doprava – Specializace Osobní doprava je zaměřena na studium předmětů, které specificky řeší problematiku osobní dopravy, a to zejména v železniční a silniční dopravě, a částečně v dopravě vodní a letecké. Specializace je tvořena třemi na sebe navazujícími předměty, a to Osobní doprava a přeprava, Technologie a řízení dopravy – MHD a Technologie a řízení dopravy – IDS. Student se seznámí se základními pojmy v oblasti osobní dopravy v jednotlivých dopravních oborech, pochopí specifiku osobní dopravy, dokáže charakterizovat nové trendy v přepravě osob, pochopí technologickou problematiku a řízení městské hromadné dopravy s akcentem na praktický provoz ve velkých městech a městských aglomeracích. Student se také seznámí s problematikou řešení, navrhování a organizace integrovaných dopravních systémů, rozšíří si znalosti z oblasti veřejné osobní dopravy v kontextu základních pojmů a specifik používaných v rámci IDS.

Absolvent specializace Osobní doprava bude schopen charakterizovat jednotlivé druhy osobní dopravy, oblasti působností, zákonitostí a specifika, bude umět popsat zákonitosti technologie a řízení MHD a získané poznatky využít pro řešení praktických úloh z této oblasti (analýza sítě MHD, optimalizace jízdních řádů na vybraných spojích, návrh zlepšovacích opatření na základě zjištěných nedostatků). Absolvent bude rovněž schopen charakterizovat zahraniční dopravní systémy, dokáže aplikovat odborné poznatky do praxe a navrhnout koordinovaný dopravní model včetně tarifu a přepravních podmínek.