Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR (TAČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

 

Aktuálně řešené projekty

Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru

Hlavní příjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Hlavní řešitel: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

Další uchazeči: Vysoké učení technické v Brně – Fakulta podnikatelská, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú., Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje

Doba řešení: 02/2018 – 01/2021

V současnosti dochází k odlivu malých a středních podniků (dále jen „MSP“) z venkova. Problém bude analyzován a připravena bude certifikovaná metodika a software, které si kladou za cíl tento vývoj zvrátit. Uživateli budou MSP a zainteresované organizace. Cílem metodiky je zpracování akceleračních a inovačních pravidel, metod a postupů jako nástrojů pro zajištění maximální přidané hodnoty. Obsahem metodiky bude způsob: a) hodnocení finančního úspěchu, b) rozvoje venkova – tzv. triple helix, c) zvýšení inovačních aktivit, d) snížení nákladů za legislativně-právní oblast. Předpokládá se, že aplikace metodiky povede ke zvýšené přidané hodnotě o 10,5 % a tržbám z inovované produkce o 7 %. Zvýší se interdisciplinární kompetence týmu a angažovanost obyvatel venkova na ekonomickém životě.

 

Výzkum a vývoj rafinačních technologií pro zvýšení kvality hliníkových slitin určených pro vysoce náročné odlitky

Číslo projektu: TH04010449

Hlavní příjemce: MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Další uchazeči: VŠTE

Hlavní řešitel: doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.

Celková velikost projektu: cca 35 mil. Kč

Cílem projektu je vývoj a inovace technologie výroby a rafinace hliníkových tavenin. K vyvinutí komplexních výrobních technologií bude využito poloprovozních experimentů, fyzikálního modelování spolu s provozní verifikací. Na základě systematického materiálově-technologického vyhodnocování rozsáhlé série zkušebních taveb doplněné o laboratorní experimenty dojde k optimalizaci vsázkových materiálů, chemického složení tavenin a dále ke zlepšení procesu rafinace odstraněním plynů (vodíku), kovových nečistot (sodíku, vápníku, lithia atd.) a nekovových nečistot (oxidů, nitridů, karbidů atd.). Nové a unikátní poznatky umožní navrhnout nejvhodnější technologické postupy splňující neustále přísnější kritéria kvality pro vysoce náročné odlitky.

 

Výzkum a vývoj technologie recyklace zinkového odpadu při výrobě vysoce jakostních odlitků ze slitin zinku

Číslo projektu: TH04020055

Hlavní příjemce: GD Druckguss s.r.o.

Další uchazeči: VŠTE

Hlavní řešitel: doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.

Celková velikost projektu: cca 19 mil. Kč

Cílem projektu je výzkum a vývoj technologie recyklace zinkového odpadu. K vyvinutí dvou komplexních výrobních technologií bude využito provozních a laboratorních experimentů. Na základě systematického materiálově-technologického vyhodnocování rozsáhlé série zkušebních taveb doplněné o laboratorní experimenty dojde k optimalizaci vsázkových materiálů, chemického složení tavenin, a to recyklací zinkového odpadu použitého pro výrobu silnostěnných a tenkostěnných odlitků ze slitin zinku. Nové a unikátní poznatky umožní navrhnout nejvhodnější technologické postupy splňující neustále přísnější kritéria kvality pro vysoce jakostní odlitky.

 

Mezigenerační management pro podporu digitalizace ve stavebnictví

Číslo projektu: TL02000017

Hlavní příjemce: VŠTE

Celková velikost projektu: 7 107 750 Kč (Pro VŠTE podpora 2 664 000 Kč)

Hlavní řešitel: doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA

Další uchazeči: SWIETELSKY stavební s.r.o., Vysoká škola ekonomická v Praze

Projekt mezigeneračního sdílení kompetencí pomocí portfoliového management je metoda rozvoje znalostí, zkušeností a kvalifikace, zahrnující starší a mladší skupiny pracovníků, pracujících společně. Je doplňkem formálních procedur hodnocení zaměstnanců a akreditace jejich výkonů a zkušeností spojených s hodnocením či ročním přehledem. Poskytuje další vzdělávací příležitosti a umožňuje pracovníkům se snadněji ztotožnit s potřebou dalšího vzdělávání a rozšiřovat plány jejich osobního rozvoje. Je to proces, který současně umožňuje zahrnout do vzájemného vzdělávání všechny druhy oficiálních i neoficiálních kvalifikací, které se naskytly během jejich života v rámci nebo i mimo jejich kariéru

 

Bezpečná města pro chodce a seniory

Číslo projektu: TL02000559

Hlavní příjemce: VŠTE

Další uchazeči: Nejsou

Celková velikost projektu:  8 647 268 Kč (pro VŠTE podpora 6 917 812 Kč)

Hlavní řešitel: doc. Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler, CSc.

Cílem projektu je vypracování metodiky úprav městského interiéru tj. ulic, náměstí a parků atd. takovým způsobem, aby se zvýšil podíl nemotorové dopravy, snížilo se zatížení prostoru měst motorovou dopravou a tedy i ponížilo množství škodlivin i dopravních nehod. Dalším cílem je intenzifikace sociálního života, podpora mobility seniorů a zvýšení dostupnosti pro ně důležitých zařízení (zdravotní, kulturní, společenské, volnočasové atd.). To znamená větší inkluzi této stále rostoucí skupiny obyvatel, která je mnohdy omezována i nedostatkem příhodné dopravy. Jednou z cest je snížení kriminality a zvýšení dopravní bezpečnosti, které aktivity seniorů v prostoru města podporuje. Vedlejším cílem je zavedení či intenzifikace podílu participace občanů v dopravním či urbanistickém projektování.

Aktivity v rámci projektu InCities (soubor PDF, 3 614 kB)
Potřeby mobility seniorské populace města Chotěboř – zpráva z průzkumu TAČR – InCities (soubor DOCX, 5 408 kB)

 

Dokončené projekty

Metodika stanovení intenzit dopravy po městských komunikacích

Hlavní příjemce: B&C Dopravní systémy s.r.o.

Další uchazeči: M-line a.s.; Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Doba řešení: 07/2014 – 12/2016

Cílem projektu je sestavení akreditovaného metodického nástroje pro vyhodnocování dopravy ve městech, městských částech nebo komerčních a průmyslových oblastech měst. Je skutečností, že dopravu po pozemních komunikacích I. a II. tříd řeší metodika TP 189 a TP 225, které však pro zobecnění a tvorbu modelu pracují s časovým průběhem charakteristickým pro uvedené mimo městské pozemní komunikace. Projekt bude vycházet ze skutečných měření, které budou realizovány v souladu s universálností metodiky a bude pracovat s nástroji modelování budoucích hodnot. Projekt je koncipován na část měření skutečných hodnot v modelových městech a na část matematického zpracování odhadů budoucích hodnot. Výsledkem projektu je certifikovaná metodika „Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích měst“. Dalším výstupem navrhovaného projektu je sestavení SW pro realizaci výpočtu budoucích hodnot RPDI v souladu s navrženou certifikovanou metodikou. Tento výpočet bude dostupný přes webovou aplikaci.

Celková velikost projektu: 5 935 000 Kč.

 

Zubová čerpadla nové generace

Hlavní příjemce: Jihostroj a.s.

Další uchazeči: Ministerstvo obrany (Univerzita obrany); Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Doba řešení: 07/2014 – 12/2017

Cílem projektu je zvyšovat užitné vlastnosti zubových čerpadel skrze produktově orientovaný výzkumu a vývoj pro rozšíření exportní výkonnosti Jihostroje, a to ve spojení s výzkumnými kapacitami veřejných VŠ. Produktově orientovaný výzkum a vývoj je součástí kontinuálního inovačního procesu, zahrnujícího:

  1. nalezení možných konceptů inovovaných výrobků
  2. jejich technické zhodnocení na základě simulací s následnou optimalizací parametrů
  3. ekonomickou analýzu kandidátů na další výzkum a vývoj
  4. podrobné rozpracování konstrukce a technologie nadějných konceptů
  5. výrobu funkčních vzorků a rozhodnutí o zavedení výroby
  6. vývoj výrobní technologie a zavedení výroby.

Celková velikost projektu: 25 500 000 Kč.