Strojírenství - poslední nástup v zimním semestru 2019

Základní údaje

akreditovane_obory3

Od akademického roku 2020/2021 je pro nové studenty tento obor nahrazen studijním programem Strojírenství.

 

Podrobnější popis

Cílem tříletého bakalářského studijního programu Strojírenství, oboru Strojírenství je výchova odborně zdatných, prakticky vybavených, profesně orientovaných odborníků v oblasti konstrukce strojů a technologie výroby. Profil absolventa studijního programu Strojírenství je sestaven tak, aby absolventi byli připravováni pro navrhování konstrukcí a mechanismů s počítačovou podporou a pro působení v oblasti technologie výroby. Významnou součástí studia je odborná semestrální praxe v trvání 13 týdnů, která studentům umožní získat praktické dovednosti z prostředí průmyslových firem.

Absolventi studijního programu Strojírenství se mohou uplatnit především ve středních a vyšších technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování technologické a zejména konstrukční, případně projektové části výrobního procesu, při organizaci provozních činností a logistiky, v obchodně technických službách apod.

První semestr je zaměřený na základy organizace, řízení a hospodaření podniku, na související legislativu a jazykovou přípravu. Druhý semestr a další jsou zaměřené na získání teoretických základů technických disciplín s důrazem na oblast konstruování jednoduchých a složitých celků s počítačovou podporou. Souběžně probíhá studium technologií: dělení a obrábění materiálů, odlívání, sváření, povrchové úpravy, montáž, údržba. Poslední, šestý semestr je zaměřený na  praxi ve vybraných výrobních podnicích a vypracování bakalářské práce.

Absolvent dokáže:

1. Stanovit náklady a výnosy, hospodářský výsledek společnosti, klasifikovat náklady, plánovat výrobu a řídit zásobu a nákupní činnost podniku.
2. Řídit projekt a jeho financování a aplikovat principy monitorování a hodnocení projektů, včetně jejich administrativy a ukončení strojírenských zařízení.
3. Konstruovat jednoduché součástky a funkční celky s ohledem na funkčnost, životnost, technologii výroby, energetickou úspornost a také bezpečnost obsluhy a životního prostředí.
4. Aktivně pracovat s nástroji počítačové podpory konstruování CAD, uživatelsky ovládat deformační, napěťové analýzy, simulaci.
5. Připravovat a zpracovávat technologii výroby, řídit výrobu CAM/CAE.
6. Navrhovat technické prostředky a jejich počet, druhy a typ strojů a strojního zařízení pro výrobu na základě stanoveného postupu a kapacity.
7. Zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby, uspořádání strojů, tok materiálů, návaznost pracovišť.
8. Navrhovat a posuzovat technické zařízení, nářadí, nástroje a výrobní pomůcky.
9. Vybírat systémy starostlivosti o technických stavech strojů a zařízení, způsob zjišťování technického stavu, postup práce při revizích, údržbě a opravách.
10. Měřit základní technické veličiny a zpracování technických údajů.
11. Stanovit způsob kontroly kvality a technických zkoušek a spolupráce na řízení kvality produkce.

Uplatnění studentů

Absolventi studijního programu Strojírenství se mohou uplatnit především ve středních a vyšších technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování technologické a zejména konstrukční, případně projektové části výrobního procesu, při organizaci provozních činností a logistiky, v obchodně technických službách apod. V oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků mohou nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví, typicky ve stavebnictví, dopravě, zemědělství, energetice a jinde. Absolventi studijního programu Strojírenství zároveň získávají odborné předpoklady ke studiu v navazujících magisterských studijních programech, především v oblastech strojírenské konstrukce, strojírenské technologie, případně podnikového managementu.

Specializace

Studium je komplexně profesně pojaté, vedle nezbytné míry teoretických a odborných vědomostí a znalostí vede k získání praktických dovedností, návyků a kompetencí, na jejichž utváření má vysoký podíl zapojení odborníků z praxe a především dlouhodobá řízená odborná praxe jako povinná součást studia. Šíře i hloubka studia je podřízena konečnému cíli – výchově prakticky zdatných odborníků s potřebným rozhledem a dobrou orientací v podnikatelské sféře. Obecný, povinný základ studijního oboru je rozšířen o předměty povinně volitelné, které umožní specializaci studenta a je završen volitelnými předměty, které mohou být flexibilně zařazovány podle potřeb regionální podnikatelské praxe.

Charakteristika specializace:

1. Konstrukční a procesní inženýrství – Absolvent je schopný navrhovat strojírenské součásti a skupiny pro všeobecné strojírenství. Pomocí výpočtů a simulačních prostředků analyzuje součástky a skupiny. Je schopný analyzovat a navrhovat výrobní procesy podniku. Plánuje logistické procesy výrobní činnosti, navrhuje dopravní a skladovací prostředky. Absolventi se uplatní nejen jako konstruktéři a výpočtáři v konstruktérských kancelářích, ale také jako projektanti v projekčních kancelářích.

2. Strojírenské technologie – Cílem specializace Strojírenské technologie je výchova odborně zdatných, prakticky vybavených, profesně orientovaných odborníků v oblasti technologického CNC opracovaní ocele, litin, neželezných materiálu a kompozitních materiálů. Tento obor je dlouhodobě poptáván formami a podnikatelskými institucemi v Jihočeském kraji. Studium navrhované specializace v oboru umožní absolventům získat v prezenční formě studia perspektivní a na trhu práce žádaný soubor technických vědomostí, znalostí a dovedností. Výuka je orientována na profesní kvalifikaci v technologii CNC obrábění a technologiích svařování kovů i nekovů.