Skupina Řízení a strategie

Pracovní skupina Řízení a strategie zabezpečuje výuku ve třech bakalářských studijních programech (Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů, Business Analytik) a v jednom navazujícím magisterském SP Podniková ekonomika akreditovaných na Ústavu podnikové strategie. Jedná se především o předměty profilujícího základu jako např. Podnikové řízení, Podniková strategie, Analýza hodnotového řetězce, Řízení změn, Operační management, ale i o předměty vyučované v anglickém jazyce Business Management a Strategic Management, jejichž absolvováním studenti získají potřebné teoretické znalosti a praktické dovednosti naplňující profil absolventa ve výše uvedených studijních programech.

Vědecko-výzkumná činnost skupiny je zaměřena na problematiku generování konkurenceschopné a udržitelné podnikové strategie s využitím procesní analýzy hodnotového řetězce a složek podnikového prostředí včetně podnikové architektury, dále na řešení tzv. „trojimperativu“ strategie zahrnujícího tři integrálně propojené složky (podnikové procesy a výši jejich přidané hodnoty, míru uspokojení potřeb zákazníků, změny ekonomického cyklu).  Aktuálně se akademičtí pracovníci podílí na řešení třech výzkumných projektů v rámci Technologické agentury České republiky, konkrétně z programu ÉTA (projekt „Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice“ ve spolupráci s hlavním řešitelem projektu VUT Brno, Fakultou podnikatelskou), z programu TREND („Optimalizace zakázkové kusové výroby v reálném čase s využitím IoT a digitálních technologií“, kde hlavním řešitelem je VUSTE-APIS, s.r.o. a partnerem STS Prachatice, a.s.) a z programu Doprava 2020+ („Metodika pro firemní a školní plány mobility“, hlavní řešitel – VŠTE v Českých Budějovicích, participace Ústavu technicko-technologického, Ústavu podnikové strategie a Ústavu znalectví a oceňování). Vyjma výzkumných projektů lze zmínit i projekt podpořený v rámci programu Interreg V – Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best practice a projekt ESF II zaměřený na inovaci 4 bakalářských a 2 magisterských studijních programů (v rámci první skupiny se jedná o inovaci bakalářského SP Podniková ekonomika).

Prioritními cíli jsou zejména zajištění kvalitního vzdělávacího procesu u všech předmětů garantovaných akademickými pracovníky této skupiny, řešení aplikovaných výzkumných projektů, inovačních voucherů a projektů smluvního výzkumu a s tím spojené publikační činnosti, transfer nových poznatků získaných z řešení výzkumných projektů do vzdělávacího procesu, a především posílení mezinárodní spolupráce jak v oblasti pedagogické, tak výzkumné.

Výzkumný směr: Výzkum a implementace nových forem podnikové architektury. Generování konkurenceschopné a udržitelné podnikové strategie s využitím procesní analýzy hodnotového řetězce a složek podnikového prostředí včetně podnikové architektury.

 • Podnikové řízení
 • Strategické řízení
 • Řízení změn
 • Odborná praxe
 • Podniková strategie
 • Analýza hodnotového řetězce
 • Operační management
 • Strategický management – pro magisterské studium
 • Projekt
 • Business Management I
 • Strategic Management
 • Management

 • VUT Brno, Fakulta podnikatelská, doc. Šimberová – řešení výzkumných projektů, externí školitelství DSP
 • ČZU, Fakulta provozně ekonomická
 • Žilinská univerzita v Žilině, PEDAS, externí školitelství DSP
 • Paneurópska vysoká škola, n. o., EFP, externí školitelství DSP
 • ISAL, Madeira – ERASMUS, navázání spolupráce v oblasti publikační a výzkumné
 • JVTP, a.s. – spolupráce v oblasti výzkumných projektů
 • STS Prachatice, a.s. – řešení výzkumných projektů, příprava založení externího výzkumného pracoviště
 • VUSTE-APIS, s.r.o. – řešení výzkumných projektů
 • Jihostroj Velešín, a.s. – spolupráce v oblasti výzkumných projektů
 • VISCOFAN CZ, s.r.o.
 • Holistic management, s.r.o.

 • Analýza procesu tvorby přidané hodnoty v podniku (hodnototvorná mapa podniku) s vypracováním souboru doporučení za účelem zvýšení podnikové marže a jako návrhu pro obchodní strategii
  Hlavní myšlenka: Na zvoleném podniku bude provedena dekompozice podnikových procesů s klasifikací na procesy hodnototvorné a podpůrné. Provedena bude jejich analýza z hlediska naplňování své funkce, a to tvorby přidané hodnoty. Na základě analytických rozborů transformační fáze podniku, jejímž výsledkem bude stanovení přidané hodnoty u jednotlivých hodnototvorných procesů, bude ve spolupráci s vedením příslušného podniku navržen soubor opatření, zabezpečující zvýšení tvorby podnikové marže. Součástí řešení bude i řešení výrobkového portfolia (resp. portfolia služeb) z pohledu maximalizace ziskovosti podniku.
 • Podniková analýza tvorby přidané hodnoty v podniku (hodnototvorná mapa podniku) s vypracováním souboru doporučení a procesních inovací za účelem zvýšení podnikové marže.
 • Inovace podnikové, resp. obchodní strategie v souladu s výsledky analýzy tržního prostředí podniku.
 • Analýza stávajícího stavu výrobně-obchodního procesu podniku v podobě procesní mapy, jejíž součástí bude vstupní PVA model. Návrh a optimalizace procesů a dalších doporučení na základě výstupu aplikovaného PVA modelu. Cílem aktivit je snížení nákladů na výrobní i nevýrobní procesy a zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Zpracování procesní mapy podniku s vypracováním souboru opatření na jejich vyšší efektivnost a provozuschopnost.
 • Posouzení stávajícího obchodního portfolia podniku a jeho posouzení s cílem zvýšení konkurenceschopnost podniku a jeho podílu na trhu.
 • Posouzení prvků podnikové architektury z hlediska nových potřeb trhu i tržní ekonomiky (organizace a řízení, podnikové a řídící kompetence, analýza podnikového prostředí apod.).
 • Inovace řídících a organizačních struktur.

 • Interní výzkumná soutěž VŠTE:
  Nový přístup v generování podnikové (obchodní) strategie na bázi parametrizace podnikových procesů
 • TA ČR Doprava 2022+:
  Metodika pro firemní a školní plány mobility CK03000135. Cílem projektu je zpracování certifikovaných metodik pro firemní a školní plány mobilit, které bude možné implementovat do procesu tvorby plánů udržitelné městské mobility (PUMM). Takto koncipované metodiky se stanou praktickým návodem postupu při řešení jedné z limitujících problematik rozvoje a udržitelnosti městských aglomerací, jakou firemní a školní mobilita nesporně je. Součástí řešení projektu je projekce přímých analytických nástrojů implementovaných do metodik, které mohou cílové skupiny využít pro řešení dopravní politiky v relaci obec-školská zařízení a obec-ekonomické subjekty s cílem zvyšovat udržitelnost v městské mobilitě. Navržené metodiky budou akcentovat socio-ekonomické, urbanistické, environmentální a další faktory vytvářející reálnou základnu pro udržitelný rozvoj měst.
 • TA ČR program Trend:
  Optimalizace řízení zakázkové kusové výroby v reálném čase využitím IoT a digitálních technologií
 • TA ČR program Éta:
  Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice
 • Cíl EÚS Česká republika – svobodný stát Bavorsko:
  Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best practice/ Unterstützung moderner Trends im Unterricht in Bezug auf Best Practices – č. 261

 • Digital firm a Digital Faktory v podmínkách průmyslu 4.0
  Hlavní myšlenka: Vytvořen bude praktický model digitální firmy řízené na bázi podnikových procesů včetně modelu Digital Factory Education určeného pro studenty, kteří jej budou vnímat jako budou vnímat jako podnikatelský, výrobní, ekonomický, organizační atd. objekt s možností modelování nutných složek pro jeho fungování.