Skupina Regionální rozvoj a cestovní ruch

Skupina Regionální rozvoj a cestovní ruch se zaměřuje na výzkumné a pedagogické aktivity souvisejí zejména s problematikou  stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru, na strategický rozvoj územních celků se specifikací na cestovní ruch a destinační managment, úlohu aktérů působících v územních celcích (podniky, obce, společenské organizace a občané) a jejich synergický vliv při plánování rozvoje a navazujících rozvojových aktivit, ale i na problematiku podnikové (firemní) mobility v kontextu řešení dopravní politiky v relaci obec – ekonomické subjekty s cílem zvyšovat udržitelnost firemní, resp. městské mobility.

V oblasti teoretického výzkumu je činnost skupiny směřována na stanovení podnikatelského potenciálu pro daná území. Členové skupiny byli nebo stálé jsou řešiteli, či spoluřešiteli řady výzkumných projektů a grantů, jako příklad lze uvést projekty v  rámci Technologické agentury ČR (program Éta) „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru“, „Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice“ a „Restart MSP: Specifikace dopadů pandemie COVID-19 na MSP a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP“. V rámci pedagogické i tvůrčí činnosti dlouhodobě spolupracují s orgány státní a veřejné správy, s aktéry regionálního rozvoje a podnikovou praxí především z jihočeského regionu.

Výzkumný směr: Stanovení podnikatelského potenciálu v regionech s různou mírou exploatace a environmentální ochrany a s odvětvovou diferenciací.

 • Regionalistika a regionální politika
 • Státní a veřejná správa
 • South Bohemian Region
 • Enviromentální managment (volitelný)

 • Hospodářská komora
 • Místní akční skupiny
 • JVTP
 • Jihočeská centrála cestovního ruchu
 • Česká zemědělská univerzita
 • Jihočeská univerzita
 • Ekonomická univerzita v Bratislavě
 • Univerzita v Mariboru
 • Vysoká škola ve Stuttgartu aj.

 • Vytvoření specializovaného softwarového nástroje, zaměřeného na výpočet podnikatelského potenciálu ekonomických subjektů.
 • Analýza podnikatelského potenciálu ve vybrané oblasti a návrh vhodných podnikatelských aktivit pro zvyšování potenciálu oblasti.
 • Marketingové řízení v cestovním ruchu a obchodu: podpora turistiky v cílovém regionu + problematika udržitelného cestovního ruchu.

 • Interní výzkumná soutěž VŠTE:
  Řízení marketingové komunikace pro budování, udržování a ochranu identity a reputace v prostředí internetu
 • TA ČR Doprava 2022+:
  Metodika pro firemní a školní plány mobility CK03000135. Cílem projektu je zpracování certifikovaných metodik pro firemní a školní plány mobilit, které bude možné implementovat do procesu tvorby plánů udržitelné městské mobility (PUMM). Takto koncipované metodiky se stanou praktickým návodem postupu při řešení jedné z limitujících problematik rozvoje a udržitelnosti městských aglomerací, jakou firemní a školní mobilita nesporně je. Součástí řešení projektu je projekce přímých analytických nástrojů implementovaných do metodik, které mohou cílové skupiny využít pro řešení dopravní politiky v relaci obec-školská zařízení a obec-ekonomické subjekty s cílem zvyšovat udržitelnost v městské mobilitě. Navržené metodiky budou akcentovat socio-ekonomické, urbanistické, environmentální a další faktory vytvářející reálnou základnu pro udržitelný rozvoj měst.
 • TA ČR program Éta Restart MSP:
  Specifikace dopadů pandemie COVID-19 na MSP a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP.
 • Cíl EÚS Česká republika – svobodný stát Bavorsko:
  Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best practice/ Unterstützung moderner Trends im Unterricht in Bezug auf Best Practices – č. 261

 • Podnikatelský potenciál v regionech s různou mírou exploatace a environmentální ochrany podnikatelského potenciálu území s odvětvovou diferenciací a s mírou intenzity využití
  Hlavním cílem projektu je navrhnout postup stanovení potenciálu ve vybraných oblastech České republiky diferenciované podle míry a intenzity hospodářského využití a stupně přírodovědecké ochrany. V souladu s výstupy z řešení projektu bude navržen v rámci dílčího cíle nový metodický postup zahrnující obecně platný postup závazný pro testovaná území se specifikací dílčích metodik dle jejich charakteristik. Součástí bude zpracovaný software s vypárováním příslušného manuálu obsahující, jak postup vlastního výpočtu, tak interpretaci získaných výstupů pro uživatelskou praxi.