Skupina Marketing

Skupina Marketing se zaměřuje na výzkumné aktivity související zejména s problematikou možností řízení marketingové komunikace v procesu budování a ochrany identity a reputace v prostředí internetu v kontextu specifik regionu a jeho potřeb (z pohledu geografické lokalizace se jedná primárně o trhy střední Evropy, sekundárně o referenční trhy s vysoce rozvinutou digitální infrastrukturou), a také s problematikou implementace nástrojů e-marketingové komunikace do komunikačního mixu obchodních společností se specifikací na využívání nástrojů e-marketingu v rámci komunikačního mixu obchodních společností působících na českém trhu.

V oblasti teoretického výzkumu je činnost skupiny směřována na rozvinutí poznatkové báze problematiky možností řízení marketingové komunikace v procesu budování a ochrany identity a reputace v prostředí internetu za účelem aproximace tématu směrem k prioritním osám významných evropských grantových schémat a vytvoření specifické poznatkové základny problematiky využívání nástrojů e- marketingu v rámci komunikačního mixu obchodních společností působících na českém trhu pro efektivní aplikaci inovativních nástrojů e-marketingu do podnikové praxe.

Výzkumný směr: Efektivní komunikační strategie pro budování, udržování a ochranu identity a reputace.

 • CRM systémy
 • Obchodní činnost
 • Marketing
 • Podnikové informační systémy
 • Marketing management
 • Public Relations (volitelný)
 • Business Activities
 • Nové předměty v připravované specializaci Marketing na sociálních sítích

 • Využití Eye trackingové analýzy pro inovaci produktů (web, e-learning, software) z pohledu funkčnosti a uživatelské přívětivosti pro uživatele.
  Hlavní myšlenka: s pomocí Eye trackingové analýzy dojde ke zhodnocení stávajícího produktu, uživatelské přívětivosti a bude změřena exponovanost jednotlivých části softwaru, e-learningu, nebo webové stránky. Žadatelem by v tomto případě mohla být firma vytvářející softwarové nástroje, weby apod. Cílem inovace by tedy nebyly propagační aktivity, ale samotné produkty.
 • Marketingové výzkumy.
 • Marketingové řízení v cestovním ruchu a obchodu: podpora turistiky v cílovém regionu + problematika udržitelného cestovního ruchu.

 • Interní výzkumná soutěž VŠTE:
  Řízení marketingové komunikace pro budování, udržování a ochranu identity a reputace v prostředí internetu

 • Aplikace nástrojů smyslového marketingu do procesu budování značky
  Primárním cílem projektu je prozkoumat možné praktické aplikace problematiky smyslového marketingu do podnikové praxe. Sekundárním cílem je prozkoumat relevantní specifika cílené stimulace vybraných smyslů, s poukázáním na skutečnost, že pouze zohledněním specifik spojených se senzorickým marketingem se proces budování značky stává celistvým a udržitelným. Produktem výzkumu bude komplexní model aplikace poznatků do podnikové praxe. Aplikačním výstupem projektu bude komplexní softwarové řešení v podobě scénářů v prostředí VR pro praktické testování produktů v procesu jejich optimalizace pro zvyšování zákaznické spokojenosti z pohledu konkrétních generací zákazníků.