Sedmý rámcový program

Sedmý rámcový program Evropského společenství pro  výzkum, technologický rozvoj a demonstrace je další oblastí, do které se VŠTE aktivně zapojuje. Jedná se o hlavní nástroj Evropské unie pro financování výzkumu a vývoje. Jeho rozpočet v letech 2007 až 2013 dosahuje 50,5 mld. € a rozpočet 7. RP EURATOM (2007-2011) téměř 2,8 mld. €. Koncept a struktura 7. RP jsou navrženy v souladu s  potřebami Evropy v oblasti zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Silný důraz je kladen na mezinárodní spolupráci a vysokou kvalitu realizovaného výzkumu.

 

TRANSFORuM

Projekt Transforum iniciuje diskusní fórum (1000 osob) příslušných účastníků a stakeholders organizováním mítinků a diskuzí s ohledem na výzkum a inovace. Konkrétními výstupy budou doporučení a roadmaps ze společných diskusí odborníků, stakeholders a dalších činitelů. Koncept projektu je založen na procesu konzultací činitelů, jež jsou spojeni s realizací inovativní politiky a opatření v kontextu Bílé knihy o dopravě. V rámci řešení projektu se uskuteční se 11 mítinků, kde by se mělo zapojit 260 stakeholders a actors.

Cílem projektu je realizace 4 cílů Bílé knihy o dopravě:

  • Cíl 1: Snížit používání konvenčně poháněných automobilů v městské dopravě do roku 2030 na polovinu; postupně je vyřadit z provozu ve městech do roku 2050; do roku 2030 dosáhnout ve velkých městech zavedení městské logistiky bez obsahu CO2.
  • Cíl 3: 30 % silniční přepravy nákladu nad 300 km by mělo být do roku 2030 převedeno na jiné druhy dopravy, jako např. na železniční nebo lodní dopravu a do roku 2050 by to mělo být více než 50%.
  • Cíl 4: Dokončit do roku 2050 evropskou vysokorychlostní železniční síť. Ztrojnásobit do roku 2030 délku stávajících vysokorychlostních železničních sítí. Většina objemu přepravy cestujících na střední vzdálenosti by do roku 2050 měla probíhat po železnici.
  • Cíl 8: Do roku 2020 vytvořit rámec pro informační, řídící a platební systém evropské multimodální dopravy

Doba řešení: 1. 2. 2013 – 31. 1. 2015

Pracovníci podílející se na řešení za VŠTE: