Projektová činnost Ústavu znalectví a oceňování

Ústav znalectví a oceňování (dále jen „ÚZO“) se v rámci svých aktivit zaměřuje také na projektovou činnost. Snažíme se maximálně využít dotačních příležitostí pro vysokoškolské a výzkumné instituce. Získané finanční prostředky přispívají jednak ke zvyšování možností vědeckého výzkumu, tak i ke zkvalitnění vzdělávací nabídky.

ÚZO se zaměřuje na projekty ze strukturálních fondů Evropské unie, Technologické agentury ČR, přeshraniční spolupráce a také na realizaci zakázkové činnosti a smluvního výzkumu.

Výzkumné projekty

Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0 – Projekt TL02000136

TAČR logo

Cílem projektu je vytvořit metodiku adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Na základě výsledků analýzy a hodnocení postupů, metod a nástrojů pro transformaci sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0 a na podkladě analýzy kvalifikačních požadavků na zaměstnanecké pozice v souvislosti s nástupem Společnosti 4.0 bude vyvinuta metodika, která umožní efektivní a včasnou adaptaci malých a středních podniků v sektoru služeb na změny v podnikatelském prostředí. Cílem je zajistit udržitelný růst a nové konkurenční výhody, včetně předcházení a eliminaci hrozeb vyplývajících z nepochopení nutnosti transformace podnikových procesů.

Řešení projektu 2019-2021.

Tento projekt řeší ÚZO ve spolupráci se ZČU – Ekonomickou fakultou.

 

Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru – TL01000349

TAČR logo

Cílem projektu je tvorba certifikované metodiky a softwaru aplikovaná v podobě veřejně dostupných znalostních objektů, návodů a metod. Tyto výsledky umožní MSP a) zhodnotit finanční ukazatele, b) zapojení do sítí na principu triple helix, c) zvýšení inovační aktivity, d) snížení nákladů firmy za legislativně-právní oblast, e) zefektivnění procesu žádání o dotace, f) zhodnocení potenciálu obchodních partnerů, g) zefektivnění personálního řízení, h) generování reálné podnikové strategie. Záměrem je posilování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti MSP. Díky tomu dojde ke zlepšení podnikatelského prostředí, akcelerace inovačního potenciálu, znalostí, vzdělávání a internacionalizace. Zároveň budou aplikovány poznatky z vývoje MSP v Rakousku a Německu.

Řešení projektu 2019-2021.

VŠTE v pozici vedoucího partnera projektu spolupracuje při řešení projektu s Vysokým učením technickým v Brně, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace z.ú. a krajským sdružením NS MAS ČR Jihočeského kraje. ÚZO spolupracuje na tomto projektu s Ústavem podnikové strategie.

 

Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice – TL02000215

TAČR logo

Ústav podnikové strategie se dlouhodobě zabývá tematikou malých a středních podniků. Další aktivitou v této oblasti je realizace projektu „Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České Republice“, který je realizovaný v rámci programu ÉTA Technologické agentury České republiky.

V současnosti výrazně posiluje trend digitalizace, která zejména pro malé a střední podniky vytváří bariéru, nebo naopak příležitost zajistit si svou konkurenceschopnost a udržitelnost v mezinárodním prostředí. Přístup více orientovaný na data vytváří příležitost k získání nových konkurenčních výhod přeorientováním obchodních modelů.

Cílem projektu je vytvoření certifikované metodiky a softwaru založených na vypracování metod, modelů a nástrojů digitální transformace pro podporu inovační kapacity a zvýšení stupně konkurenceschopnosti obchodních modelů pro malé a střední podniky.

 

Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí – TITACSU920

TAČR logo

Ústav znalectví a oceňování se společně s ČVUT v Praze s Fakultou stavební podílí řešení projektu, kde cílem projektu je vývoj metod pro kvalifikované ocenění hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí s ohledem na NACE, druh, stáří a stav budov.

Řešení projektu 2020.

 

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na VŠTE -CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008499

Realizace mobility byla zaměřená na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích konkrétně na ústavu oceňování a znalectví. Hlavním cílem byla podpora profesního růstu a posílení výzkumných pracovníků ústavu. V průběhu realizace mobility se výzkumný pracovník zaměřil na obsáhlou rešerši na téma Neuronové sítě.

Řešení projektu 2018-2019.

 

Kromě projektů zpracovávaných v rámci výzev Technologické agentury České republiky, využívá ÚZO dotačních programů přeshraniční spolupráce.

 

Rozvojové a zahraniční projekty

Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. INTERREG. Cíl EÚS 2014 – 2020
Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best practice/ Unterstützung moderner Trends im Unterricht in Bezug auf Best Practices – č. 261

Projekt se svojí obsahovou náplní zaměřuje na významnost propojení bakalářských studijních programů s profesní sférou. Vysokoškolské instituce na obou stranách hranice jsou úzce napojeny na experty z praxe, kteří mohou do výuky přinést konkrétní požadavky na kompetence studentů a absolventů vysokých škol. Cílem projektu je vytvoření webové a mobilní aplikace (čj, nj) a cizojazyčné on-line platformy (webové stránky čj, nj). Dílčím cílem je inovace studijních materiálů ve studijních programech obou partnerů (VŠTE v ČB Ekonomika podniku a management a Podnikové hospodářství na OTH), a to právě se zapojením expertů z praxe (Best Practice), kteří se budou podílet na vytvoření nahrávek. Pojem Best practice je v tomto kontextu používán pro přenos nejlepších poznatků z praxe od expertů do teoretických výukových materiálů. Experti budou zapojeni nejen na úrovni inovace studijních materiálů, ale i do samotného výukového procesu formou audio/video nahrávek. Inovace studijních materiálů proběhne na úrovni bakalářských studijních programů (viz 1 odstavec), které lze souhrnně nazvat „Business Administration“, a to např. u předmětů (Řízení investic, Řízení lidských zdrojů, Marketing,  Finance podniku, Marketingové řízení apod.). Bude se jednat o obdobné předměty u obou partnerů tak, aby byl výstup využitelný pro české i německé studenty.

Řešení projektu 2019-2022.

Na projektu spolupracuje za VŠTE ÚZO ve spolupráci s ÚPS s Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg.

 

Granty Jihočeského kraje

Jihočeský kraj logoV rámci grantového programu Jihočeského kraje žádáme již od roku 2015 prostřednictvím „Dotací na reprezentaci Jihočeského kraje vědy, mládeže a sportu“. Poskytnuté peníze přispívaly na uskutečnění mezinárodní vědecké konference „ Innovative Economic Symposium“.

 

Interní granty

Interní grantová soutěž je programově orientovaným nástrojem Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, který se zaměřuje na aktuální problematiky a potřeby školy.

Ústav se také zapojuje do soutěže interních grantů:

2020

Rozvoj znalostí a dovedností studentů na Ústavu znalectví a oceňovaní – práce s nemovitostním trhem v ČR – hlavní řešitel Ing. Tomáš Krulický, MBA

Zkvalitnění výukového zázemí a trvalá inovace předmětů Ústavu znalectví a oceňování – hlavním řešitelem je Ing. Pavel Rousek Ph. D.

2019

Inovativní přístup k výuce předmětů na Ústavu znalectví a oceňování – hlavním řešitelem – Ing. Simona Hašková, Ph.D., spoluřešitelé – Ing. Pavel Rousek, Ph.D., prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., Ing. Veronika Machová, MBA, Ing. Jakub Horák, MBA.

Aktivity a výstupy projektu jsou cíleny na zvyšování úspěšnosti v závěrečných zkouškách v předmětech vyučovaných na ÚZO a přímo souvisí se zvyšováním průchodnosti jednotlivými předměty. Cílem projektu je zajistit kvalitní výukové a zkušební materiály vybraných předmětů ÚZO, čemuž odpovídají i klíčové aktivity: Inovace výukových materiálů vybraných českojazyčných předmětů, Inovace výukových materiálů vybraných anglickojazyčných předmětů, Návrh opatření na zlepšení průchodnosti studentů jednotlivými předměty, Rozšíření materiálové podpory u vyučovaných předmětů v podobě relevantní literatury.

Inovativní přístup k výuce předmětů studijního oboru Finance podniku – hlavní řešitel Ing. Simona Hašková, Ph.D., spoluřešitelé – Ing. Rousek, Pavel, Ph.D, Machová, Ing. Veronika, MBA

Aktivity a výstupy tohoto projektu jsou cíleny na zvyšování průchodnosti jednotlivými předměty. Z toho důvodu si projekt klade za cíl zajistit kvalitní výukové a zkušební materiály vybraných předmětů ÚZO. Tomu odpovídají klíčové aktivity projektu: Inovace výukových materiálů vybraných česko jazyčných předmětů, Inovace výukových materiálů vybraných anglicko jazyčných předmětů, Návrh opatření na zlepšení průchodnosti studentů jednotlivými předměty, Provázání vyučované látky s aktuální a dostupnou literaturou.

2018

Inovace vybraných výukových materiálů a aktualizace témat kvalifikačních prací – hlavním řešitelem Rousek, Pavel, Ing., Ph.D., spoluřešitel Ing. Veronika Machová

Tento projekt si kladl za cíl zajistit aktuálnost v oblastech výuky přijíždějících zahraničních studentů a témat kvalifikačních prací domácích studentů. Byly zvoleny dvě klíčové aktivity projektu: Inovace výukových materiálů vybraných anglických předmětů a Aktualizace okruhu témat kvalifikačních prací a podpora aktivity vedení kvalifikačních prací.

Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů na Ústavu znalectví a oceňovaní – hlavním řešitelem Ing Jiří Mácha, spoluřešitel Ing. Veronika Machová

Předmětem interního grantu bylo zajištění technického zázemí pro výuku předmětu Oceňování hmotného majetku. Studentům bylo představeno využití oceňovacích nástrojů nemovitého majetku. Pořízené výstupy projektu jsou využity jak pro přímou výuku, tak pro znaleckou činnost Ústavu znalectví a oceňování. Do projektu se zapojili praktikanti a pomocné vědecké síly působící na ústavu.

2017

Podpora rozvoje znalostí a dovedností studentů na Ústavu znalectví a oceňovaní – hlavní řešitel – Ing. Veronika Machová, spoluřešitel Ing. Jiří Mácha.

Cílem projektu bylo zlepšit zázemí pro výuku předmětu Oceňování nemovitostí, kdy studentům bude demonstrováno využití cenových údajů a webových aplikací pro oceňování nemovitostí. Pořízené výstupy měly sloužit pro znaleckou činnost Ústavu znalectví a oceňování. Do projektu byli zapojeni i pomocné vědecké síly a praktikanti ústavu.

2016

Příprava podmínek pro budoucí výuku předmětu osobní  – řešitelem Ing. Pavel Rousek, Ph.D.

Snahou projektu bylo zaplnit mezeru na v předmětech s tématikou osobních financí, které by měly cílové skupině studentů poskytnout širší pohled na problematiku osobních financí, respektive hospodaření s osobními financemi v běžném životě. Projekt připravil podklady pro případnou výuku předmětu se zaměřením na management osobních a rodinných financí.

Zkvalitnění podmínek studia předmětu Oceňování nemovitostí s akcentem na praktické dovednosti studentůřešitelem Ing. Jiří Mácha.

 

Specifický vysokoškolský výzkum

V rámci těchto projektů jsou podpořeny výzkumné aktivity studentů při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a které jsou bezprostředně spojeny s jejich vzděláváním.

2020

Tvorba výzkumné zprávy pro vědecko-výzkumnou činnost studentů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích – hlavní řešitel prof. Ing. Marek Vochozka MBA, Ph.D., další řešitelé – Ing. Veronika Machová, MBA, Ing. Jakub Horák a tým studentů navazujícího magisterského programu Podniková ekonomika a Logistické technologie

Cílem projektu je vytvořit výzkumnou zprávu pro podporu vědecko-výzkumné činnosti studentů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (VŠTE). Dílčím cílem projektu je připravit odborný vědecký článek, který bude zaslán na konferenci Innovative Economic Symposium 2020.

2019

Tvorba jednoúčelové umělé neuronové sítě pro predikci budoucího vývoje časových řad cen akcií dopravní/přepravní společnosti v ČR – hlavní řešitel prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., další řešitelé – Ing. Veronika Machová, MBA, Ing. Jakub Horák a tým studentů navazujícího magisterského programu Logistické technologie.

Cílem projektu je vytvoření jednoúčelové umělé neuronové sítě využitelné pro konkrétní podnik. Umělá neuronová struktura bude vytvořena na základě časových řad cen akcií daného podniku v horizontu střednědobého a dlouhodobého období (bude sledován cenový vývoj konkrétních firemních akcií u dopravní/přepravní společnosti v ČR). Pro výzkumnou část bude využito softwarového řešení programu Mathematica, přičemž významnou přidanou hodnotou projektu bude představovat hlavní výstup, a to v podobě jednoúčelové umělé neuronové sítě.

2018

Hodnocení a návrhy na zlepšení finanční situace dopravních a přepravních podniků v ČR – hlavní řešitel doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D, spoluředitel Ing. Veronika Machová a tým studentů navazujícího magisterského programu Logistické technologie.

Cílem projektu bylo jednak zhodnotit finanční situaci dopravních a přepravních podniků v ČR, a to za pomoci tradičních metod – finanční analýzy a metod komplexního hodnocení podniků, navíc použitím umělé inteligence, ale i stanovit návrhová opatření pro zlepšení této finanční situace.