Pravidla soutěže

Pravidla soutěže na Instagramu VŠTE/ Co jste navštívili s Návštěvníkem?

O co soutěžíme?

  1. 5l soudek piva Budvar
  2. 5l soudek piva Budvar

Kdy soutěž probíhá? Soutěž probíhá v termínu od 6. 7. 2020 do 12. 7. 2020

Jak se do soutěže zapojit?

  • Vložte na Instagram svou fotku do stories s Návštěvníkem (v elektronické či tištěné podobě) na téma: Co jste navštívili s Návštěvníkem? (Časopis Návštěvník je možné ve fyzické podobě vyzvednout na recepci VŠTE).
  • Ve stories označte @vstecb
  • Zároveň fotografii zašlete do soukromé zprávy @vstecb
  • Vyčkejte na vyhlášení vítězů.

Co budeme hodnotit? Rozhoduje originalita, nápaditost i jedinečnost fotografie. Nebojte se zapojit pořádnou dávku emocí a vtipu. A my to oceníme!

Kompletní pravidla soutěže: Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na instagramovém účtu @vstecb je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

  1. Pořadatelem soutěže je:Vysoká škola technická a ekonomická, se sídlem Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)
  2. Termín a místo konání soutěže:Soutěž probíhá v termínu od 6. 7. 2020 do 12. 7. 2020 na Instagramu. (dále jen „doba konání soutěže“).

III. Soutěžící: Účastníkem soutěže může být fyzická osoba užívající svůj aktivní účet Instagram po celou dobu soutěže a s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučení organizátoři soutěže. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům.  Výhry v soutěži, předání výhry: V soutěži budou určeny celkem 2 výherci, kteří splní všechny požadavky soutěže a vyhrají výhru. Výběr výherců proběhne v pondělí 13. 7. 2020. Výherci budou pořadatelem kontaktováni prostřednictvím Instagram direct message a pořadatel uveřejní přezdívky – nickname výherců v Instastories dne 13. 7. 2020. V případě, že se pořadateli soutěže výherce nepodaří zkontaktovat do sedmi pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže nárok na výhru zaniká. Výhercům bude výhra předána osobně či prostřednictvím recepce VŠTE nejpozději 24. 7. 2020.

  1. Zpracování osobních údajů a osobní práva:

Účastí v soutěži, soutěžící uděluje souhlas Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích se sídlem Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, IČ: 75081431, aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR“), coby správce osobních údajů, po dobu účasti v soutěži „Co jste navštívili s Návštěvníkem?“ spravovala a zpracovávala soutěžícím poskytnuté osobní údaje v rozsahu: instagramový nickname, jméno a příjmení a fotografie – pro informování o výhře na Instagramovém profilu. Soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvků fotek na instagramovém profilu pořadatele @vstecb a v časopise Návštěvník.
Soutěžící uděluje souhlas dobrovolně a ví, že ho také může kdykoliv odvolat, a to písemným prohlášením.

Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů na VŠTE CB, jakož i práv spojených se zpracováním osobních údajů a možností jejich uplatnění jsou k dispozici na www.vstecb.cz/Informace-o-zpracovani-a-ochrane-osobnich-udaju-na-VSTE-1694.htm.

  1. Závěrečná ustanovení:Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Instagram Inc. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické sociální síti Instagram, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Instagram). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel.

Tato pravidla se zveřejňují na webových stránkách Pořadatele a účinností nabývají dnem zahájení soutěže.

V Českých Budějovicích dne 3. 7. 2020