Pozemní stavby - poslední nástup v zimním semestru 2019

Základní údaje

akreditovane_obory_6

Od akademického roku 2020/2021 je pro nové studenty tento obor nahrazen studijním programem Pozemní stavby.

 

Podrobnější popis

Studijní obor Pozemní stavby je možné charakterizovat jako průřezové architektonicko-konstrukční bakalářské vzdělání v oblasti navrhování, výstavby a exploatace budov. Pozornost je věnována progresivním materiálům a technologiím, tedy oblastem, které v současné stavební praxi představují velice významné a neustále se dynamicky rozvíjející problematiku. Příslušná profilace vychází z konkrétních požadavků praxe, čímž je vytvořen předpoklad dobré uplatnitelnosti absolventů oboru na trhu práce, a to ve střednědobém i dlouhodobém horizontu.

Studenti jsou systematicky vedeni k osvojení vědomostí, dovedností a kompetencí spojených s výkonem širokého souboru činností a aktivit v oblasti pozemních staveb. Studium je komplexně profesně pojaté, vedle nezbytné míry teoretických a odborných vědomostí a znalostí vede k získání praktických dovedností, návyků a kompetencí, na jejichž utváření má vysoký podíl zapojení odborníků z praxe a především dlouhodobá řízená odborná praxe jako povinná součást studia. Šíře i hloubka studia je podřízena konečnému cíli – výchově teoreticky zdatných odborníků s potřebným rozhledem a dobrou orientací v podnikatelské sféře. Obecný, povinný základ studijního oboru je rozšířen o předměty povinně volitelné, které umožní specializaci studenta a je završen volitelnými předměty, které mohou být flexibilně zařazovány podle potřeb regionální podnikatelské praxe.

Absolvent dokáže:

  • provádět investorské činnosti včetně analýzy cen, nákladů i stavebního dozoru,
  • řídit architektonické investiční projekty
  • kontrolovat legislativu procesu výstavby ve státní správě a samosprávě,
  • vykonávat aktivity výrobních organizací stavebních systémů a soustav budov včetně jejich vývojové a projektové základny,
  • zajišťovat provoz exploatačního provozu a údržby budov.

Uplatnění studentů

Absolvent oboru Pozemní stavby dokáže identifikovat, analyzovat a řešit stavebně-technické, environmentální a energetické problémy budov a jejich prostředí na úrovni koncepční přípravy a jejich architektonicko-konstrukčního návrhu. Zohledňuje přitom získané ekonomické, manažerské a legislativní poznání.

Absolvent s interdisciplinárním, architektonicko-konstrukčním a stavebně-technickým a environmentálním vzděláním orientovaným na budovy a jejich prostředí bude schopný spolupracovat se všemi účastníky výstavby a  se specialisty všech profesí projektové dokumentace budov. Interdisciplinární profil absolventa doplňují znalosti o podnikovém řízení, ekonomice a legislativě.

Absolvent studijního oboru Pozemní stavby je způsobilý vykonávat profesi konstruktéra (v projekci a ve výrobních firmách), technologa, technika, environmentálního manažera (v investorských útvarech, v útvarech státní správy a územních celků) při přípravě a provozu budov