Podniková ekonomika

Podniková ekonomikaZákladní údaje

Přihláška prezenční forma

https://is.vstecb.cz/prihlaska/?upnovapr=1;prihlasit=1;beh=277;ukom=86;op=n;utyp=BM

 

Podrobnější popis

Bakalářský studijní program Podniková ekonomika je koncipován jako profesně orientovaný s cílem přípravy kvalifikovaných a specializovaných odborníků. V souladu s požadavky podnikové praxe, ale i dalších správních a řídících orgánů je zvýšený akcent kladen jak na specifikaci, tak integrální jednotu primárních podnikových funkcí včetně vybraných sekundárních funkcí v rámci systémového vymezení podniku. V průběhu studia si absolvent, profilující se jako „podnikohospodář“, osvojí znalosti i dovednosti související s přípravou, realizací a kontrolou primárních podnikových funkcí (zásobování, výroba, obchod a investice) a vybraných funkcí sekundárních (účetnictví, finance, inovace, marketing, personální činnost aj). Studium je jednooborové a je koncipováno tak, aby jeho úspěšní absolventi mohli pokračovat v magisterském studiu na ekonomicky zaměřených vysokých školách nejen v České republice, ale také v zahraničí.

Uplatnění studentů

Absolventi bakalářského studijního programu Podniková ekonomika jsou připravováni na výkon řídící funkce pro střední a operativní stupeň řízení. Jedná se jak o podnikovou sféru, tak i organizace působící ve veřejné a státní správě. Lze předpokládat i využití absolventů i u neziskových a veřejně prospěšných organizací. Jako příklad možných profesí lze uvést pozice jako nákupčí, plánovač výroby, obchodník, finančník, marketér, účetní, manažer a podnikatel. S ohledem na zvýšený akcent na jazykové dovednosti absolventů, lze předpokládat jejich využití i v podnicích s účastí zahraničního kapitálu působících nejen v tuzemsku, ale i navazujících příhraničních oblastech, po kterých je rovněž trvalá zvýšená poptávka.