Pedagogická a výuková činnost

Ústav znalectví a oceňování je garančním pracovištěm pro výuku specializace Finance podniku v rámci bakalářského oboru Ekonomika podniku. Obor Ekonomika podniku si klade za cíl vysvětlit systém podniku, fungování jeho jednotlivých částí a především naučit primární a vybrané sekundární funkce (činnosti) podniku. Za jednu z významných sekundárních funkcí podniku jsou považování finance podniku. Již v základu student absolvuje dva stěžejní předměty, konkrétně controlling a Finance podniku I. Více o specializace Finance podniku naleznete pod odkazem: http://www.vstecb.cz/finance-podniku-1492-htm/

Ústav dále garantuje výuku profesního studijního programu Master of Business Administration se zaměřením na Finance podniku. Specializace Finanční management rozšiřuje znalosti o podniku a jeho financích oproti bakalářskému programu významně o další rozměr – o finanční element.

Obecně platí, že podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, kapitálu i finančních zdrojů, při němž se podnik dostává do různorodých kvantitativních a kvalitativních peněžních vztahů s ostatními podnikatelskými subjekty, zaměstnanci a státem. Z toho pak vychází definice finančního řízení. To chápeme jako subjektivní ekonomickou činnost zabývající se získáváním potřebného množství peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů (financování),  alokací peněz do různých forem nepeněžního majetku (investování) a rozdělováním zisku (dividendová politika) s cílem maximalizace hodnoty firmy. Více o možnosti studia MBA: http://www.vstecb.cz/master-of-business-administration-mba/

Akademičtí pracovníci se aktivně zapojují do výukových programů Erasmus+. Zároveň akademičtí pracovníci Ústavu mají zkušenosti s výukou například na North China University v Pekingu.