Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Jednou z nejrozsáhlejší projektovou oblastí je Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

 

Implementace cizojazyčných modulů za účelem profesního rozvoje středoškolských pedagogů v oblasti stavebnictví

Cílem projektu je vytvoření vzdělávacích modulů zaměřených na oblast stavebnictví. Konkrétně se jedná o moduly „Pozemní stavitelství“ a „Ekonomika ve stavebnictví“, které by měly být sestaveny v anglickém a německém jazyce vždy v rozsahu 10 kurzů pro každý modul a jazyk. Bude se tedy jednat o vytvoření celkem 40 kurzů pro 2 moduly ve 2 jazycích. Pro efektivnější a snazší přístup pedagogů k materiálům a k zajištění jednodušší vzájemné komunikace budou vytvořeny elektronické podpůrné materiály, které budou dostupné přes IS VŠTE.

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci technických středních škol se zaměřením na oblast stavebnictví, u kterých je nutné rozvíjet jazykové kompetence, které následně využijí při výuce technických předmětů.

Základní informace:

 • Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: : 7.1 Počáteční vzdělávání
 • Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 • Partneři projektu: Střední průmyslová škola stavební České Budějovice, Resslova 2
 • Termín realizace: 1.9. 2012-31.12. 2014
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.40/01.0040
 • Podrobnější informace o projektu

 

Zvýšení matematických a odborných jazykových znalostí prostřednictvím ICT u žáků středních škol s technickým zaměřením

Cílem je zkvalitnit metody a zlepšit podmínky výuky technických oborů na středních školách.  V rámci projektu budou vytvořeny 3 multimediální kurzy (odborný jazyk AJ, odborný jazyk NJ a kurz matematiky), které budou zpřístupněné z informačního systému používaného na  VŠTE. Na přípravě těchto materiálů se bude podílet VŠTE v ČB, pro zajištění jejich odborné úrovně a partnerská organizace, která je v rámci pilotního ověření využije při standardní výuce. Zapojením partnera vznikne materiál vytvořený přímo pro potřeby středních škol technického zaměření. Jako podpora vytvořených multimediálních materiálů bude pro každý kurz vytvořen tzv. „testový bazén“, který umožní testování žáků SŠ. Tento způsob testování má mnoho výhod: může být použit k vyhodnocení studia; umožní extrémně rychlou tvorbu testů z připravených otázek; otázky lze snadno a variabilně měnit; testy lze nastavit jako cvičební, průběžné nebo závěrečné. Takovýto ucelený systém umožní žákům plnohodnotný přístup k látce odkudkoliv přes internet pomocí webového prohlížeče, přes PC nebo u mladé generace oblíbený smartphone. Vznikne tak ucelený sumář materiálů, který napomůže studentům při dílčích i závěrečných testech a zároveň vytvoří ucelený přehled látky s rychlou možností ověření znalostí.

Základní informace:

 • Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
 • Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • Partneři projektu: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Velešín, U Hřiště 527
 • Termín realizace: 12. 7. 2012 – 31. 8. 2014
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/01.0021
 • Podrobnější informace o projektu

 

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu

Řešený projekt má dva základní cíle:

1. Vytvoření dvou třísemestrálních kurzů dalšího vzdělávání, kterými jsou:

Kurz oceňování

Kurz bude zahrnovat oceňování podniku, cenných papírů a ostatního finančního majetku. Kurz bude nabízen současným i budoucím znalcům a odhadcům, pracovníkům státní správy, insolvenčním správcům, likvidátorům, daňovým poradcům, bankovním úvěrářům, pracovníkům realitních a poradenských kanceláří, podnikové sféře apod.. Kurz bude vzhledem ke své komplexnosti a náročnosti třísemestrální.

Kurz rozpočtování staveb

V současné době v Jihočeském kraji neexistuje obor Rozpočtování staveb ani jiný obor, který by jej mohl nahradit. V regionu však působí řada stavebních firem, které takovou situaci s nedostatečně kvalifikovanými pracovními silami musí řešit. VŠTE chce na tuto poptávku reagovat nabídkou třísemestrálních kurzů dalšího vzdělávání. Absolventi budou znát základní legislativní normy ve stavebnictví, budou umět číst technickou dokumentaci, ale i sestavit rozpočet rozsáhlých stavebních akcí.

2. Vyškolení kvalifikovaného týmu lektorů pro další vzdělávání

Projekt předpokládá vytvoření týmu deseti lektorů kurzů dalšího vzdělávání, kteří budou odborníky z praxe a rozšíří nabídku kurzů dalšího vzdělávání. Získají základní pedagogické, komunikační a administrativní dovednosti. Budou umět připravovat, realizovat a vést krátkodobé i dlouhodobé kurzy. Kurz bude realizován jako dvousemestrální. Tento tým lektorů vstoupí do fáze pilotního ověření projektu, kde za pomoci metodiků a garantů ověří vytvořené kurzy oceňování a rozpočtování staveb.

Základní informace:

 • Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.3 Další vzdělávání
 • Oblast podpory: 7.3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání
 • Partneři projektu: Jihočeská hospodářská komora, České Budějovice, Husova tř. 1846
 • Termín realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/03.0035
 • Podrobnější informace o projektu

 

Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu

Projekt je zaměřen na inovaci výstupů a metod výuky bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu (VŠN). Jeho realizací dojde k seznámení okruhu pracovníků zapojených VŠN s moderními metodami a postupy v terciárním vzdělávání. Zapojené VŠN pak podle svých možností a podmínek akreditace tyto poznatky, zejm. co se týče výstupů z učení (po diskuzi se zástupci z praxe), metod výuky a hodnocení studentů, aplikují na akreditované programy z oblasti stavebnictví, logistiky a ekonomiky. Projekt bude rovněž usilovat o propojení kreditů s metodami hodnocení a studijní zátěží modulů koncipovaných na výstupech z učení i vytvoření uceleného systému kompatibilního na VŠTE a VŠLG. Součástí pilotního ověření nových metod a postupů bude účast vzorku studentů VŠLG u žadatele v rámci týdenní projektové výuky, která je v českých reáliích neobvyklou – konkrétně předmětů Projekt a International Business Week. Po vyhodnocení budou poznatky shrnuty do příručky a prezentovány na závěrečné konferenci.

Základní informace:

 • Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.2. Vysokoškolské vzdělávání
 • Partneři projektu: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16; Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov, Palackého 1381, Sdružení profesního terciárního vzdělávání, o.s., Praha, Pod kotlářkou 2194
 • Termín realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014
 • Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/2.2.00/28.0115
 • Podrobnější informace o projektu

 

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky

Cílem projektu je inovace technického a ekonomického studijního programu při zapojení odborníků z praxe formou projektové výuky, která bude založena na vzájemných vazbách mezi akademickým prostředím a aplikační sférou Jihočeského kraje, které nejsou doposud systematicky udržovány. Projekt řešitele (dále jen VŠTE) a partnerů Czechlnvest a STEINBAUER LECHNER je určen pro všechny cílové skupiny výzvy: studenty, akademické a ostatní pracovníky VŠTE.

Projekt je koncipován jako komplementární aktivita k praxím studentům. Zadané podněty vycházející z uživatelské praxe budou řešeny v rámci praxí, studentské vědecké a odborné činnosti a dalších studentských prací pod vedením odborníků VŠTE a za účasti odborníků z praxe (zadavatelů). Účelem je řešení konkrétních problémů z oblasti ekonomické, technické, jazykové a IT. Budou připraveny vlastní standardizované nabídky a přijímány specifické požadavky ze strany externích subjektů.

Základní informace:

 • Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.2. Vysokoškolské vzdělávání
 • Partneři projektu: Agentura pro podporu podnikání a investic Czechlnvest, STEINBAUER LECHNER s.r.o
 • Termín realizace: 1. 1. 2012 – 31.12. 2013
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0279
 • Podrobnější informace o projektu

 

Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Cílem je inovace studijních programů Ekonomika a management a Stavitelství (tj. obory Ekonomika podniku, Stavební management a Konstrukce staveb), které jsou nabízeny Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích-dále jen VŠTE. Účelem tohoto projektu je zkvalitnění těchto oborů, zejména ve vztahu k studentům se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) a vhodnému provázání nabízených studijních oborů s praxí. Změny se projeví v prezenční i kombinované formě studia prostřednictvím inovace studijních materiálů, rozšíření on-line výuky, pořízení podpůrných didaktických a kompenzačních pomůcek a stavebně technického řešení. Inovace výše zmíněných studijních programů bude docíleno na několika úrovních: Nejprve dojde k revizi existujících vnitřních norem za účelem integrace studentů se SVP a následnému doplnění a vydání směrnic, opatření a metodických pokynů, kterými VŠTE doposud nedisponuje. Dále pak bude pro potřeby cílových skupin zřízeno Informačně poradenské pracoviště (dále jen IPC). V čele tohoto pracoviště bude působit jeden proškolený pracovník (osoba kompetentní pro práci se studenty se SVP). V neposlední řadě v rámci projektu dojde k inovaci výukových metod (zejména k inovaci studijních materiálů prostřednictvím jejich elektronizace a jejich rozšíření o multimediální úroveň), projekt počítá i s pořízení nezbytných didaktických pomůcek a zřízením institutu tzv. „distanční praxe“.

Základní informace:

 • Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Oblast podpory: 7.2.2. Vysokoškolské vzdělávání
 • Termín realizace: 1.7.2012-31.3.2015
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0019
 • Podrobnější informace o projektu

 

Zvýšení kvality výuky cizích jazyků s využitím moderních komunikačních a informačních technologií na střední škole

Jednou z komplexních výukových metod je výuka podporovaná počítačem. Moderní didaktická technika a zvláště počítače vytváří pro žáky bohatší senzorický prostor pro přijímání a zpracování informací. V procesu pedagogické interakce a komunikace se technika stává stále více prostředníkem mezi učitelem a žákem. E-learningové a multimediální nástroje, které jsou hlavní náplní projektu, umožňují zefektivnit a zatraktivnit výuku na jakémkoliv vzdělávacím stupni. Potřeby výuky, kreativita a individualita vyučujících by měly vést k tomu, že každý učitel si bude moci osnovu přizpůsobit k obrazu svému a využívat ji způsobem sobě vlastním. Interaktivní osnově je v rámci e-learningu přisouzena role rozcestníku, ze kterého budou moci žáci vstupovat do jednotlivých elearningových aktivit načasovaných během školního roku. Hlavním cílem bude vytvoření cvičných odpovědníků, které budou následně zařazeny do několika interaktivních osnov.

Základní informace:

 • Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
 • Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • Partneři projektu: Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, OBCHODNÍ AKADEMIE, České Budějovice
 • Termín realizace: 1.3.2011 – 30.6.2012
 • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0026
 • Podrobnější informace o projektu