Základním cílem studia specializace Obchod je poskytnout studentům prakticky zaměřené bakalářské vzdělání v různých oblastech obchodních aktivit. Rozvíjí a prohlubuje předměty povinného ekonomického a managerského základu studijního programu Ekonomika podniku. Ve specializovaných předmětech obchodního podnikání nabízí nejen nezbytné teoretické základy vědomostí a dovedností z obchodní problematiky, které vytváří předpoklady pro aplikaci při zpracování individuálních a skupinových projektů, ale důraz je kladen zejména na praktickou použitelnost získaných poznatků.

Specializace poskytuje znalosti základních pojmů a souvislostí z oblasti maloobchodu a velkoobchodu, vymezuje postavení obchodních firem na trhu, nastiňuje tendence předpokládaného budoucího vývoje a věnuje se také specifikům mezinárodního obchodu a jeho klíčové roli v současné tržní ekonomice. Pozornost je soustředěna rovněž na nejdůležitější oblasti řízení jednotlivých činností obchodní firmy na operativní, taktické i strategické úrovni, prodejním technikám a kanálům a podrobně se zabývá chováním spotřebitele a marketingovými vlivy, jimiž na něj obchodníci působí. Pozornost je také věnována aktuální problematice elektronického obchodu, fair trade, regionálních značek, privátních značek, společenské odpovědnosti a trvale udržitelnému rozvoji v obchodě, stejně tak jako problematice CRM a CRM systémů a normám souvisejícím s ochranou spotřebitele.

Při výuce je kladen důraz na aktivní vyučovací metody, zejména řešení případových studií a projektovou výuku a rozvoj komunikačních znalostí, jako jednu z hlavních obchodních dovedností a aplikaci moderních technologií. Toto odborné zaměření je doplněno dlouhodobou odbornou praxí.

Studium specializace Obchod umožní absolventům uplatnění na úrovni středního managementu v obchodních firmách a vykonávání odborných profesí nejen v maloobchodních, velkoobchodních nebo internetových obchodech, ale také v obchodních odděleních výrobních a logistických firem nebo v rámci individuálního podnikání v obchodě. Absolventi mají možnost po dokončení studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu na všech ekonomických oborech nabízených vysokými školami v České republice.

Specializace předpokládá absolvování povinně volitelných předmětů: Technologie vedení obchodu a Obchodní podnikání a je nabízena studentům v prezenční i kombinované formě studia.