Přejít na hlavní obsah

START:
20. 11. 2023

NOstereotyp – budujme společně cestu ke změně!

NOstereotyp – budujme společně cestu ke změně!

JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací společně s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích začínají od listopadu 2023 realizovat projekt s názvem NOstereotyp (AKTIVITY NAPOMÁHAJÍCÍ K GENDEROVĚ NESTEREOTYPNÍ VOLBĚ STUDIJNÍHO OBORU A PROFESE, registrační číslo projektu CZ.03.01.02/00/22_020/0000854), jehož cílem je boření mýtů a předsudků při výběru studijního oboru a na něj navazujícího povolání.

Přestože žijeme v 21. století, stále existují genderové stereotypy při výběru studijního oboru a volbě profesní dráhy. V České republice v této oblasti neexistují formální ani legislativní překážky, avšak z interního průzkumu realizovaného pro potřeby vzniku tohoto projektu na vzorku studentů jihočeské vysoké školy vyplývá, že nepsané limity se ve společnosti stále objevují. Typickým příkladem mohou být ekonomické obory se značnou převahou studujících žen, naopak u technických oborů dominují muži.

Cílem realizace nového projektu je zlepšení informovanosti a snaha o vyvrácení předsudků a stereotypů, které se váží ke genderově atypickým oborům a pracovním profesím. Projekt by měl pomocí komplexních inovačních a vzdělávacích aktivit posílit vědomé a na skutečných faktech založené rozhodování při volbě budoucího studia a profese. Předpokladem bude následné lepší uplatnění absolventů na trhu práce nejenom v Jihočeském kraji.

V rámci projektu NOstereotyp dojde k pilotnímu ověření aktivit zprostředkujících genderově nestereotypní informace, zkušenosti či dovednosti, které podpoří objektivnější rozhodování o budoucím studiu/profesi.

Dílčí cíle projektu:

# Aktivní vzdělávání CS zaměstnanců a CS neaktivních osob v oblasti vyvracení předsudků a stereotypů a následné zapojení do realizace komplexních inovačních aktivit.

# Podpora vzájemné interakce a výměny zkušeností mezi CS.

# Vytvoření Metodiky, pomocí níž bude vytvořen seznam doporučení pro vědomé rozhodování o budoucím studijním oboru/profesi.

# Zajištění důkladného a transparentního procesu evaluací v rámci celého komplexu inovačních aktivit.

Více informací o projektu je uvedeno na webových stránkách www.jaip.cz v sekci Projekty.

 

NOstereotyp – AKTIVITY NAPOMÁHAJÍCÍ K GENDEROVĚ NESTEREOTYPNÍ VOLBĚ STUDIJNÍHO OBORU A PROFESE
Název projektu: NOstereotyp – AKTIVITY NAPOMÁHAJÍCÍ K GENDEROVĚ NESTEREOTYPNÍ VOLBĚ STUDIJNÍHO OBORU A PROFESE
Zkrácený název: NOstereotyp
Financování: Evropskou unií, Operační program Zaměstnanost Plus
Číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_020/0000854
Žadatel: JAIP – Jihočeská agentura pro podporu inovací o.p.s.
Doba realizace: 1.11.2023 – 31.10.2025
Partner: VŠTE – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 

Menu