Přejít na hlavní obsah

Dne 29. října 2015 se v kongresovém prostoru hotelu Clarion v Českých Budějovicích konal již 16. ročník mezinárodní vědecké konference LOGI 2015. Organizačně se na zabezpečení konference podílela Katedra dopravy a logistiky Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, Institut Jana Pernera, Vysoká škola logistiky Přerov a Vysoká škola ekonomická v Praze. Záštitu nad konferencí převzali prezident České logistické asociace prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., předseda představenstva Svazu zasilatelství a logistiky České republiky Martin Drábek, výkonný ředitel Svazu dopravy Peter Kašík a v neposlední řadě hejtman Jihočeského kraje, Mgr. Jiří Zimola.

Konference byla zaměřena zejména na problematiku nových trendů v oblasti logistiky, logistických činností a rozvoje progresivních technologií a infrastruktury logistiky.

Úvodem konference přivítal účastníky doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., organizační garant konference, představil organizátory a sponzory konference. Za Českou logistickou asociaci k hostům promluvil její předseda, prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Pozdravné proslovy k hostům přednesli i prof. Ing. Jan Váchal, CSc., prorektor a statutární zástupce rektora Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích a Mgr. Bc. Antonín Krák, radní Jihočeského kraje v oblasti dopravy a dopravní obslužnosti.

Jako první vystoupil pan Ing. Jiří Týmal ze společnosti Robert Bosch, spol. s r.o., České Budějovice, který přítomným účastníkům konference představil ve stručnosti společnost a seznámil je se základními logistickými principy aplikovanými ve společnosti. Úvod přednášky byl zaměřen na charakteristiku a strukturu společnosti Robert Bosch, spol. s r.o. a představil základní sortiment výrobků, který se v pobočce České Budějovice vyrábějí. Následně se už Ing. Týmal věnoval samotné logistice ve společnosti. Z důvodů a nutnosti udržení konkurenceschopnosti na trhu a možnosti nabídnout zákazníkům nové a flexibilnější pojetí dodávek a reakcí na požadavky bylo v rámci koncernu rozhodnuto převzít principy štíhlé výroby a restrukturalizace celkových výrobních i nevýrobních procesů a přístupy podle těchto principů. Nově zaváděný systém byl označen jako BPS – Bosch Production System. Jeho cílem je pomocí vlastních principů a nástrojů zlepšit současný stav. Hlavními cíli jsou tedy zvýšit spokojenost zákazníka, zvýšit ekonomickou přidanou hodnotu podniku, optimalizovat náklady a zajistit celkovou kvalitu výrobků při nulové zmetkovitosti. Ve výrobě je aplikována technologie Kanban, která je podporována dopravou materiálu, tzv. Milkrunom. V procesu externího Milkrunu jezdí nákladní automobil vyzvedávat materiál k dodavatelům v pravidelných intervalech (cyklech), při interním Milkrunu takto jezdí jeden nebe více logistických „vlaků“. Tyto vlaky dodávají materiál na různá místa ve výrobě (supermarkety), sbírají informace (kanbanové karty) a zváží prázdné obaly. Cesta jednoho logistického vlaku tvoří v ideálním případě uzavřený okruh. Na této trase jsou umístěny všechny supermarkety (zásobovací body).

Závěr přednášky Ing. Týmal věnoval budoucnosti v oblasti logistiky, a to zejména progresivním logistickým technologiím, jako např. Industry 4.0, DynamIT, TraQ, I-Supermarket, které společnost plánuje v blízké budoucnosti aplikovat do své praxe.</p>

Za Ministerstvo dopravy vystoupil Ing. Lukáš Soukup z odboru drážní a vodní dopravy, který prezentoval podporu železniční nákladní dopravy v rámci Operačního programu Doprava na období 2014 – 2020. V přednášce se zaměřil na charakteristiku a současné postavení železniční nákladní dopravy na dopravním trhu, charakteristiku infrastruktury železniční nákladní dopravy, vozového parku jakož i hnacích drážních vozidel a představil Program na podporu interoperability a kombinované dopravy

Z pohledu vozidel v železniční nákladní dopravě je třeba využít výhody moderních vozidel, tj. provoz vlaků bez přepřahání na hranicích a bez nutnosti přípřeží či postrků na sklonově náročných úsecích, čímž se zvýší proběh? a využití vozidel. Je třeba vyřešit nesoulad mezi parametry soudobých vozů a existující infrastruktury (nově zaváděné vozy musí umožňovat ložení na traťovou třídu D, některé důležité tratě toto ale neumožňují). Do budoucna bude nutné držet krok se silniční dopravou (delší a těžší vlaky, vyšší využití vozidel, snižování personální náročnosti apod.).

Program č. 127 71 „Zajištění interoperability v železniční dopravě“ si klade za cíl zajištění interoperability železničních systémů (požadavků dle platných TSI) v oblastech dosud nepokrytých v rámci projektů na infrastruktuře (především u vozidel). Během čtvrtého čtvrtletí 2015 bude na Ministerstvo dopravy zaslán návrh notifikačního formuláře EK, kde budou stanoveny podmínky podpory.

Podpora kombinované dopravy je jedním ze základních nástrojů dopravních politik pro snižování negativními vlivů nákladní dopravy na životní prostředí. Základní parametry programu jsou investice do modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy s veřejným nediskriminačním přístupem a do pořízení zařízení pro kombinovanou dopravu – např. manipulačních zařízení. Výše podpory může dosáhnout maximálně 49 % způsobilých nákladů z investic. Pro program je vyčleněno celkem 2,5 mld. Kč z prostředků OPD.

Za společnost CAMEA, spol. s r.o., vystoupil Ing. Pavel Číp. Ve své přednášce se věnoval systémům sledování železniční dopravy, konkrétně technologii pro rozpoznávání čísel pohybujících se železničních vozů a kontejnerů (UIC). Automatizovaný systém umožňuje vytvořit jednoznačnou fotodokumentaci a identifikaci železničních vozů, které se získají ze senzorů umístěných přímo v kolejišti. Systém umožní automatickou tvorbu sestavy vlakových souprav, rozpozná druh vozu a dokáže snímat informace při rychlosti až do 160 km/h (výhledově do 300 km/h). Výsledky testování spolehlivosti přinesly až 95% -ní spolehlivost při osobních vozech a 70% -ní spolehlivost při nákladních vozech (snížená spolehlivost je způsobena znečištěním a korozí železničních nákladních vozů). Systém lze navíc rozšířit o vážení vozidel za jízdy, zjišťování 3D modelu vozidla za účelem kontroly dodržení ložné míry nebo zjišťování horkoběžnosti ložisek projíždějících vozidel.

Závěrečná přednáška v dopolední části konference patřila Integrovaným dopravním systémům. Ing. Mgr. David Krásenský prezentoval současné i progresivní trendy v oblasti integrace několika dopravních systémů do jednoho celku a to zejména z pohledu atraktivity systému pro cestující.

Odpolední blok přednášek byl věnován prezentaci významných dopravních projektů, které byly navrženy k realizaci v rámci Evropského regionu Dunaj – Vltava. Blok přednášek moderoval Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Evropský region Dunaj – Vltava (ERDV) představila ve stručnosti Blanka Douchová, DiS. z oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce kanceláře hejtmana. ERDV má sedm partnerských zemí a to Horní Rakousko, dolnorakouský Most- a Waldviertel, Dolní Bavorsko s krajem Altötting, Horní Falc, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj a kraj Vysočina. V každém kraji vzniklo jedno odpovídající pracovní seskupení, které spolupracuje v určité oblasti a vytváří znalostní platformu – Výzkum a inovace, Kooperace vysokých škol, Kooperace podniků a vytváření klastrů, Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh, Cestovní ruch, Obnovitelné zdroje energií a energetická efektivnost a Mobilita, dostupnost a doprava.

Jihočeský kraj má postavení vedoucího partnera znalostí platformy Mobilita, dostupnost a doprava, kterou přítomným účastníkům představil Ing. Ivan Študlar, poradce hejtmana pro dopravu. V rámci své přednášky prezentoval infrastrukturní projekty Jihočeského kraje ale i projekty zahraničních regionů.

Poslední přednáškou prezentoval Ing. Radek Žižka z Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství infrastrukturní projekty, které byli v rámci Kraje Vysočina již provedené nebo jsou plánované.

Závěr konference patřil organizačnímu garantovi konference doc. Ing. Rudolfovi Kampfovi, Ph.D., který všem přítomným poděkoval za účast, vyžádaným přednášejícím za aktivní prezentaci svých příspěvků a vyslovil přesvědčení, že konference tohoto typu mají své opodstatnění, protože logistika má v současnosti v procesu řízení, ať už výrobních podniků nebo podniků produkujících služby, stále důležitější místo. Správným logistickým přístupem k řešení stávajících problémů lze celkový proces optimalizovat, snižovat celkovou nákladovost procesů a tím posílit konkurenceschopnost podniku na trhu.