Marketing

Specializace Marketing je nabízena studentům prezenční formy studia. Specializace navazuje na předměty povinného základu studijního programu Ekonomika podniku, které dále rozvíjí a prohlubuje. Předměty specializace zahrnují celé spektrum odborných znalostí z teoretické oblasti marketingu jako je marketingová strategie, výzkum trhu, nástroje marketingu, výrobní, cenové, distribuční a komunikační politiky, psychologie prodeje a osobního prodeje. Důraz je také kladen na specifika mezinárodního marketingu, chování zákazníků a kulturních a sociálních rozdílů, které marketing, reklamu i chování zákazníků na mezinárodních trzích odlišují.

V rámci studijního plánu se studenti setkají s předměty, které vstupují do státní závěrečné zkoušky: Marketingová komunikace a Marketingové řízení.

V rámci specializace marketing jsou využívány moderní metody, případové studie, příklady odborné praxe, edukativní videa, apod. Jelikož VŠTE je profesně orientovanou vysokou školou, důraz je kladen i na spolupráci s praxí a proto jsou do výuky zapojováni právě i odborníci z praxe, mezi nimiž můžeme jmenovat například digital managera společnosti Red Bull pana Milana Formánka, či specialistu na internetový marketing pana Davida Šolce.

Absolventi specializace Marketing se stávají marketingovými specialisty a mohou se uplatnit v celé řadě profesí v různých komerčních i nekomerčních subjektech. Úspěšní absolventi mohou zastávat pozice marketingových odborníků v celém spektru oborů na úrovni středního managementu, a to jak výrobní sféry, tak dalších oblastí (např. veřejná správa, nadace, zdravotnictví, školství).

Studenti specializace marketing mohou využít nově navázanou spolupráci v oblasti zahraničních mobilit. Od akademického roku 2015/2016 mají studenti možnost absolvovat kromě International Business Weeks i International Marketing Weeks na partnerských univerzitách ve Finsku, Španělsku, Francii, Dánsku, Belgii, Německu, Holandsku, Litvě, Rakousku a Velké Británii. International Marketing Week je primárně zaměřen na oblast marketingu a marketingové komunikace.

Zájem o specializaci Marketing jeví i zahraniční studenti, kteří na VŠTE studují v rámci programu Erasmus+. Těmto studentům je pravidelně každý semestr nabízen v anglickém jazyce předmět Marketing management, v jehož výuce často působí i zahraniční vyučující, jako například v zimním semestru akademického roku 2015/2016 – dr. Yan Xu z North China University Of Technology v Pekingu.