Manuál pro zájemce a studenty programu Erasmus

INFORMACE PRO ZÁJEMCE

Má-li student zájem o studijní pobyt v rámci programu Erasmus, aktivně sleduje informace zveřejňované na stránkách Zahraničních vztahů VŠTE (http://www.vstecb.cz/Kontakty-1029.htm), vývěsku v IS VŠTE a čte hromadné maily rozesílané na školní e-mail. Těmito informačními kanály jsou vždy včas oznámeny veškeré informace potřebné pro přihlášení ke studijním pobytům.

Výběrové řízení na příští akademický rok (pro oba semestry) je zpravidla vyhlašováno v březnu předchozího akademického roku, mezní termín pro podání přihlášek bývá stanoven na polovinu dubna.

Kritéria výběru studentů jsou vyhlášeny v podmínkách výběrového řízení, zpravidla se jedná o aktivní účast ve studentském spolku ESN VŠTE Budweis, ročník studia, studijní výsledky, úroveň jazyka, motivace.

Do konce května akademického roku předcházejícího akademickému roku uskutečnění mobilit kontaktuje koordinátor zahraničních vztahů přihlášené studenty a oznámí jim, zda byli či nebyli vybráni ke studijnímu pobytu Erasmus+.

Kvalifikační podmínky

 1. Přihlášku ke studijnímu pobytu Erasmus si smí podat pouze student, jenž bude v době výjezdu řádně zapsán do minimálně druhého ročníku bakalářského vysokoškolského studia na VŠTE.
 2. Po celé období studijního pobytu v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na VŠTE, nemůže tedy ukončit studium (obhajobou, přerušením, zanecháním studia) před ukončením studijního pobytu v zahraničí.
 3. Součet všech studijních pobytů Erasmus a praktických stáží Erasmus v dané úrovni studia (bakalářský či magisterský cyklus) nepřesáhne 12 měsíců (započítávají se i pobyty absolvované během LLP Erasmus).

Finanční podpora není určena na pokrytí všech nákladů spojených se studiem v zahraničí, ale na pokrytí části těchto zvýšených nákladů spojených s mobilitou. Je nutné počítat s finanční spoluúčastí. Paušální částka na měsíc v sobě zahrnuje jak pobytové, tak cestovní náklady studenta.

Opakované výjezdy studentů

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus+:

· Student získává 12 měsíců pobytu v zahraničí v rámci každé úrovně studia, tj. bakalářského, magisterského i doktorského. Tuto časovou dotaci může pokaždé využít pro studijní pobyt i praktickou stáž (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student)
· Do této časové dotace se započítávají všechny studijní pobyty a pracovní stáže Erasmus, které už student v minulosti absolvoval.

BYL JSEM VYBRÁN, CO DÁL?

 1. Student přihlášený ke studijnímu pobytu je povinen komunikovat s koordinátorem zahraničních vztahů, tj. odpovídat na jeho e-maily (vyžadující odpověď) nejpozději do tří pracovních dnů. V případě, že koordinátor neobdrží odpověď během této doby, automaticky studenta vyřadí ze seznamu zájemců a místo nabídne náhradníkovi.
 2. Student si sám aktivně nastuduje webové stránky hostitelské univerzity (informace pro zahraniční studenty) a stáhne si požadované formuláře. Na některých školách funguje on-line přihlášení. Zjistí, zda škola nevyžaduje nominaci od domácího koordinátora (pokud ano, požádá koordinátora o odeslání nominace). Je potřeba se řídit pokyny hostitelské instituce a respektovat přihlašovací proceduru dané školy, ať už jde o termín podání přihlášky či požadované dokumenty. O celé proceduře informuje koordinátora zahraničních vztahů VŠTE a respektuje jím stanovené dílčí termíny.
 3. Student si sestaví Studijní smlouvu (Learning Agreement (soubor DOCX, 80 kB) for studies) s názvy předmětů, které chce v zahraničí absolvovat, a to v hodnotě 30 ECTS kreditů za semestr. Poté si smlouvu nechává potvrdit koordinátorem zahraničních vztahů. Na základě domluvy s koordinátorem dokumenty na zahraniční VŠ zasílá buď VŠTE nebo sám student. Aby byl student oprávněn k nároku na stipendium, musí dodržet studijní smlouvu.
 4. Studentem vypracovaný návrh na zařazení předmětů do kategorií studijního plánu VŠTE „povinné“, „povinně volitelné“ či „volitelné“ stvrzuje garant předmětu, popř. garant oboru podpisem na formuláři „Protokol o studijním plánu v zahraničí“.
 5. Ubytování si student zajišťuje sám. Hlídá si proto termíny přihlášení na kolej nebo si s dostatečným předstihem začne shánět pronájem.
 6. Student si předem zjistí co nejvíce informací o místě studijního pobytu. (http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/)
 7. V případě potřeby si student včas vyřídí vízum do cílové země.
 8. Nominace do programu je závazná. V případě odstoupení z programu je student povinen neprodleně o svém odstoupení písemnou formou informovat koordinátora zahraničních vztahů s uvedením důvodu a dokladem tento důvod potvrzující. Akceptovány jsou jen velmi vážné, zpravidla zdravotní důvody.

PŘED ODJEZDEM

 1. Vyplnit v aplikaci OLS jazykový test v případě, že je vaším jazykem výuky na Erasmu angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština nebo holandština. Přístupové údaje do OLS zasílá koordinátor.
 2. Cca měsíc před odjezdem zašle student koordinátorovi zahraničních vztahů údaje pro Účastnickou smlouvu, tj. datum narození, trvalé bydliště, kontaktní telefon a číslo účtu, na které má být grant zaslán (včetně IBAN a SWIFT a měny, ve které je účet veden).
 3. Student zasílá koordinátorovi informaci o cestovním připojištění na dobu mobility (kopii pojistné smlouvy).
 4. Po splnění výše uvedených bodů může student na vyzvání koordinátora zahraničních vztahů přijít podepsat Účastnickou smlouvu.
 5. Student si stáhne, Erasmus + Chartu (soubor PDF, 184 kB) studenta na které jsou definovány práva a povinnosti Erasmus+ studenta.

V PRŮBĚHU POBYTU

V případě změn ve studijní smlouvě student musí kontaktovat koordinátora zahraničních vztahů VŠTE i koordinátora hostitelské VŠ, na základě jejich vyjádření oddíl formuláře „během mobility“ (tj. Changes to the Original Learning Agreement), nechat potvrdit hostitelskou institucí a doručit na Zahraniční oddělení VŠTE. Změny musí být schváleny do 30 dní od zahájení studijního pobytu, po uplynutí této lhůty nebude možné studijní plán měnit. Pokud dojde ke změně Studijní smlouvy, měl by být vyplněn také formulář Dodatek ke studijnímu plánu v zahraničí. Vyplnění Dodatku je povinné v případě, že nově zapsané předměty budou ve studijním plánu studenta hrát roli povinného nebo povinně volitelného předmětu.

Prodloužení studia na zahraniční instituci je možné jen po dohodě s vysílající a přijímací institucí. Prodloužení s finanční podporou je možné jen v případě dostatečné finanční rezervy. Při prodloužení bez nároku na stipendium (Erasmus+ zero-grant student) student neobdrží finanční podporu, zůstává mu však status Erasmus+ studenta a z něho plynoucí výhody. V případě souhlasu přijímající i vysílající instituce koordinátor zahraničních vztahů VŠTE vystavuje dodatek k Účastnické smlouvě a vyřizuje se studentem Studijní smlouvu a Protokol o studijním plánu v zahraničí na následující semestr.

PO NÁVRATU

 1. Na základě termínu stanoveného v účastnické smlouvě doručit koordinátorovi zahraničních vztahů originál části Learning agreementu „after the mobility“ (Transcript of Records). Je nutné dodat potvrzení za přesnou délku pobytu v souladu s účastnickou smlouvou. Datum podepsání potvrzení nesmí být dřívější než poslední pracovní den pobytu studenta. Všechny názvy, kódy a kredity musejí být v souladu s Learning agreementem.
 2.  V systému OLS vyplnit závěrečný jazykový test. Systém studenta sám vyzve k vyplnění.
 3. Přes internet vyplnit závěrečnou zprávu. Po skončení pobytu přijde
 4. studentovi e-mail s výzvou a heslem k vyplnění zprávy.
 5. Zaslat koordinátorovi zahraničních vztahů podrobný popis svého studijního pobytu obsahující relevantní informace pro zájemce o výjezd na tutéž zahraniční VŠ. Tato zpráva bude publikována na webu VŠTE.
 6. V případě, že koordinátor zahraničních vztahů požádá studenta o napsání článku pro školní časopis týkajícího se mobility, student článek ve stanoveném termínu odevzdá.
 7. Uznání předmětů vystudovaných v zahraničí a kreditů za ně získaných proběhne dle následující metodiky:
  • Předměty VŠTE, které byly v rámci Protokolu o studijním plánu v zahraničí označeny jako ekvivalent předmětu vystudovaného v zahraničí, budou studijním oddělením automaticky zapsány do IS. Student nemusí v této věci nic více podnikat.
  • Pokud v průběhu studia v zahraničí došlo ke změně Learning agreementu a student se domnívá, že nově přidaný předmět by mohl být alespoň z 50 % ekvivalentem předmětu VŠTE, vyplňuje Dodatek k protokolu o studijním plánu v zahraničí.
  • Názvy předmětů vystudovaných v zahraničí, které nebyly uvedeny v Protokolu o studijním plánu v zahraničí, které by ale student chtěl nechat uznat jako předměty skupiny „volitelné“, nahlásí prostřednictvím e-mailu koordinátorovi zahraničních vztahů. Kredity i známky za tyto předměty budou běžně započítány do studijního plánu studenta.
  • Veškeré předměty vystudované v zahraničí, které nebudou posuzovány dle písmene c) (tj. které nebudou považovány za předměty skupiny „volitelné“, a za které nebudou studentovi běžně započítány kredity a známka za předmět započítána do průměru) budou studentovi zapsány do IS, nebudou však považovány za klasický volitelný předmět, kredity za ně získané se nezapočítají do kreditní dotace studenta a známka nebude počítána do průměru.
 8. Student si může přes úřadovnu IS podat žádost o prodloužení zkouškového období, aby stihl dostudovat předměty, které měl na VŠTE zapsány v semestru, kdy pobýval v zahraničí přes program Erasmus. Vyučující těchto předmětů mají povinnost studentovi umožnit zakončení předmětu v tomto prodlouženém zkouškovém období, poskytnout mu dostatek konzultačních hodin a termínů pro vykonání zkoušky či zápočtu. Vyučující nesmí po studentovi vyžadovat docházku v době, kdy student pobývá v zahraničí přes program Erasmus.
 9. Koordinátor zahraničních vztahů předá studentovi dokument Proof of Recognition, který slouží jako důkaz o uznání všech předmětů vystudovaných v zahraničí do studijního plánu VŠTE.