Logistické technologie

Základní údaje

akreditovane_obory_8 kamion

Od akademického roku 2020/2021 je pro nové studenty tento obor nahrazen studijním programem Logistika.

 

Podrobnější informace

Logistika představuje významnou oblast podnikání, přičemž její nároky a její dopady na efektivitu společnosti a tím i na životní úroveň občanů, jsou enormní. Logistika je nástroj, který lze efektivně využít pro získání konkurenční výhody a její význam je dnes uznáván na celém světě. V souvislosti s tím lze identifikovat zvýšení požadavků na odborníky v ČR i zahraničí. To je vyvoláno tím, že význam logistiky není pouze ve výrobní sféře, ale dotýká se prakticky všech podniků a organizací.

Logistické náklady se navíc pro řadu podniků staly kritickým problémem vzhledem k postupující globalizaci průmyslu. Třebaže se klade velký důraz na oblasti jako je kvalita a zákaznický servis, snižování nákladů se považuje za nejvýznamnější faktor. Globalizace ovlivnila logistiku nárůstem konkurence ve světovém měřítku, což donutilo české podniky, aby hledaly nové možnosti, jak se odlišit. Zaměřují se na oblast logistiky, aby na domácím trhu byly schopny poskytovat spolehlivější a pružnější služby než zahraniční konkurence. Zároveň dochází k tomu, že české podniky dnes ve větší míře kooperují se zahraničím, v důsledku čehož se logistický řetězec mezi podnikem a jeho obchodními partnery prodlužuje, stává se nákladnějším a složitějším. Aby byl podnik schopen plně využít globálních příležitostí, potřebuje kvalitní logistický systém včetně kvalifikovaných odborníků.

Další požadavky na specialisty „logistiky“ přináší příchod zahraničních společností na území ČR. Tyto nadnárodní instituce nejen kooperují s českými podniky, ale zůstávají věrné svým tradičním logistickým řetězcům v zahraničí, do kterých často integrují i české podniky. Logistika se tak stává jednou z hlavních priorit hospodářského a společenspolečenského rozvoje státu a jednotlivých krajů. Patří mezi nejdůležitější součásti strategických programů rozvoje každého kraje, tedy i kraje Jihočeského. Logistika se stává základem koncepčního plánování a podkladem pro rozhodovací procesy, přípravnou a projektovou dokumentaci plánovaných investic.

V rámci oblasti logistiky dochází k propojování subjektů státní a veřejné správy se soukromým sektorem, k propojování domácích subjektů se zahraničními, propojování výrobního sektoru se sektorem služeb. Dochází tak ke zvyšování konkurenceschopnosti všech českých tržních subjektů, což pozitivně ovlivňuje úroveň zaměstnanosti v ČR.

Absolvent bude schopen a dokáže

Druhý stupeň vysokoškolského studia vychovává technicky vzdělané manažery logistiky vyšších řídících úrovní v oblasti zásobování, nákupu, skladování, řízení výrobních provozů, vedoucích dispečinků, vedoucích logistických útvarů, vedoucích plánovacích a prognostických útvarů firem. Odborné zaměření je založené na profesionálním osvojení si principů optimalizace a syntézy logistických systémů v kooperaci se znalostmi z oblasti plánování a prognózování, informatizace a řízení a projektování logistických systémů, které dokáže využívat, provozovat a aplikovat pro danou oblast. Uplatnění absolventa je ve vedoucích technických funkcích v oblasti logistiky v rámci distribuce, skladování, balení a manipulace, dopravy a výroby. Absolventi rovněž najdou uplatnění jako projektanti logistických systémů v oblasti technického řešení výroby, dopravy, manipulace s materiálem, identifikace a balení, zásobování, odbytu, prodeje, údržby apod. Absolventi magisterského studia oboru Logistické technologie jsou připraveni řídit celý dodavatelský řetězec tj. zbožové, peněžní a informační toky, zabezpečovat, řídit a navrhovat logistické systémy, sklady, distribuční systémy, zpětné toky zboží, optimalizovat činnost technologii a systémů a navrhovat jejich optimalizace. Absolvent je schopný samostatně i v týmu řešit složité projekty. Studijní plán oboru Logistické technologie je koncipován tak, aby byl absolventovi umožněn vstup na trh práce k výkonu povolání s kvalifikačním požadavkem na absolventa magisterského studia vybaveného potřebnými znalostmi a dovednostmi. Uvedené dává základ pro vysokou univerzálnost absolventů oborů a možnost jejich další profilace ve specifických oborech logistiky a jejích technologií a to v rámci své vlastní odborné praxe, možnosti specializace v rámci studia či dalším navazujícím doktorském studiu.

Specializace:

1. Dopravní logistika – Cílem specializace je poskytnout absolventům znalosti a informace o problematice dopravy v logistice, o jednotlivých dopravních a přepravních modech a jejich kombinací, o logistických problémech měst, a o problematice dopravní telematiky. Absolvent bude ovládat problematiku nákladní a veřejné dopravy, bude umět řešit úlohy související s plánováním a optimalizaci dopravy a dopravních toků. Absolvent bude znát druhy dopravní telematiky, bude umět popsat jednotlivé dopravní a logistické systémy, vyjmenovat jejich aplikace a bude schopen využívat telematiku v multimodálních přepravách. Absolvent bude schopen klasifikovat oblasti řízení dopravy a identifikovat klíčové technologie a význam informací.

2. Výrobní logistika – Cílem specializace je poskytnout absolventům znalosti a informace z oblastí plánování a řízení výroby a automatizace a robotizace z pohledu logistického zabezpečení výroby a montáže. Absolvent bude schopen ovládat procesy a činnosti související se zaváděním logistických přístupů do výroby a s operačním plánováním výroby. Absolvent bude schopen navrhovat vhodné logistické koncepce, technologie, automatizované systémy a robotizovaná pracoviště ve všech oblastech výroby i služeb.