Laboratoře

Ústav technicko-technologický disponuje laboratořemi, které jsou určeny pro výuku a firmy. Zaměření laboratoří odpovídá jednotlivým akreditovaným oborům a jedná se tedy o strojírenství, stavitelství, dopravu a logistiku. V laboratořích je tak možné zkoumat tvrdost materiálů, provádět nejrůznější měření a složení těchto materiálů, nebo vytvářet zcela nové výrobky za pomocí CNC strojů. Zajímavé jsou i stroje na měření 3D a mnoho dalšího…

Zařízení podtlakové zkoušky indexu hustoty

Zařízení podtlakové zkoušky indexu hustotyZařízení 3VT plus DT slouží primárně k měření indexu hustoty (Dichte Index) hliníkových slitin, který vyjadřuje míru jejich naplynění. Zařízení obsahuje podtlakovou komoru s třemi nastavitelnými režimy podtlaku. Díky tomu lze na zařízení, kromě zkoušky indexu hustoty, zajišťovat také vzorky pro Drosstest a Straube-Pfeiffer test. Zařízení je vybaveno komorou pro předehřev kelímků.

Elektronická váha MK 3000

Elektronická váha MK 3000Váha slouží pro vyhodnocení vzorků podtlakové zkoušky indexu hustoty (Dichte Indexu), která slouží ke stanovení míry naplynění hliníkových slitin. Váha pracuje na principu tzv. metody dvojího vážení. Umožňuje vážení vzorků na vzduchu a v kapalině. Automaticky počítá hustoty zvážených vzorků a určuje hodnotu Dichte Indexu.

Termická analýza slitin hliníku

Termická analýza slitin hliníkuStolní zařízení TA 110 verze HI-END slouží k monitorování kvality hliníkových slitin. Vzorec chladnutí se liší pro různé hliníkové slitiny, díky čemuž je možné určit stupeň modifikace a očkování taveniny. Stupeň očkování udává velikost zrn (zjemnění zrna), stupeň modifikace popisuje rozložení křemíku ve struktuře kovu. Podrobnější informace o termické analýze slitin hliníku

Rozbrušovací pila na vzorky pro metalografickou analýzu

Rozbrušovací pila na vzorky pro metalografickou analýzuRuční rozbrušovací pila AbrasiMet 250 s LED osvětlením slouží pro dělení různých typů materiálů. K dispozici je široké spektrum řezných kotoučů dle typu řezaného materiálu..

Elektromechanický zkušební stroj s optickým průtahoměrem

Elektromechanický zkušební stroj s optickým průtahoměremUniverzální statický testovací systém LabTest 6.250 je vhodný pro testování široké škály materiálů a celých výrobků v tahu, tlaku, ohybu, smyku a krutu a zkoušky nízkocyklové únavy. Maximální jmenovité zatížení stroje je 250 kN, šířka a výška pracovního prostoru 630×1550 mm. Podrobnější informace o elektromechanickém zkušebním stroji s optickým průtahoměrem.

Rázové kladivo

Rázové kladivoRázové kladivo LabTest CHK 450 J je určeno pro zkoušky podle Charpyho, Izoda, Dynstat, Bruggera, rázové zkoušky tahem podle všech běžných EN, ASTM, ISO, DIN a GOST norem. Příslušenství k rázovému kladivo tvoří dva berany 450 J a 150 J pro testování různých typů materiálů. Možnost využití vrubovacího zařízení (U2, V2) a chladicí komory s teplotním rozsahem -80 až 200 °C. Podrobnější informace o rázovém kladivu.

Simulační software ProCAST

Simulační software ProCASTŠpičkový simulační software ProCAST poskytuje komplexní řešení pro slévárenský průmysl. Nabízí rozsáhlou sadu modulů a slévárenských nástrojů pro splnění dnešních náročných průmyslových požadavků. Umožňuje prediktivní hodnocení celého procesu lití, včetně plnění a tuhnutí, mechanických vlastností, napěťových stavů a deformace složitých dílů. V oblasti gravitačního lití umožňuje simulace lití do pískových a permanentních forem, optimalizace vtokové soustavy, nálitků, filtrů, exotermických materiálů apod., predikci vad a mikrostruktury odlitků. V oblasti tlakového lití lze využít k simulacím licích strojů se studenou i teplou komorou, optimalizaci procesních parametrů s ohledem na kvalitu odlitku apod. Díky rozsáhlé materiálové a termodynamické databázi lze pro simulace využít širokou škálu materiálů.

Simulační software MAGMASOFT®

Simulační software MAGMASOFT®MAGMASOFT® je komplexní a efektivní nástroj pro optimalizaci kvality odlitků, optimalizaci procesních podmínek a snížení výrobních nákladů. S využitím metodiky DOE a autonomní optimalizace lze stanovit robustní procesní parametry a optimalizované technologické návrhy odlitků pro všechny odlévané materiály a procesy včetně tepelného zpracování a metalurgie taveniny – efektivně a komplexně současně. Využívá se např. k optimalizaci vtokové soustavy, optimalizaci velikosti a umístění nálitků, optimalizaci chemického složení, metalurgického zpracování a očkování, nastavení procesních podmínek pro dosažení mechanických vlastností, úpravě tvaru odlitků k minimalizaci rizika trhlin a prasklin, optimalizace chemického složení.

COMSOL Multiphysics®

COMSOL Multiphysics®Software COMSOL Multiphysics® se využívá k simulaci návrhů, zařízení a procesů ve všech oblastech inženýrství, výroby a vědeckého výzkumu. COMSOL Multiphysics® je simulační platforma, která poskytuje plně propojené možnosti multifyzikálního a jednoduchého fyzikálního modelování. Model Builder zahrnuje všechny kroky v pracovním postupu modelování – od definování geometrií, vlastností materiálů a fyziky, které popisují konkrétní jevy, až po provádění výpočtů a vyhodnocování výsledků. Po vytvoření modelu, jej lze pomocí Application Builder přeměnit na simulační aplikaci s vyhrazeným uživatelským rozhraním, které mohou používat spolupracovníci a zákazníci, kteří nejsou odborníky na simulační software. Platforma COMSOL Multiphysics® obsahuje také Model Manager, což je nástroj pro modelování a správu simulací, který poskytuje správu verzí a efektivní úložiště.

Fyzikální model pánve pro rafinaci hliníku

Fyzikální model pánve pro rafinaci hliníkuZákladní princip fyzikálního modelování odstranění rozpuštěného vodíku z hliníkové taveniny spočívá v odstraňování rozpuštěného kyslíku z modelové kapaliny (vody) za pomoci argonu. Pro kontinuální měření obsahu kyslíku slouží optické sondy firmy METTLER-TOLEDO InPro6860i/12/120/mA Ex včetně komponentů, dovolující měření obsahu rozpuštěného kyslíku do 26 mg∙l-1 (26 ppm). Podrobnější informace o fyzikálním modelu pánve pro rafinaci hliníku.

Tavicí pec RHODE 400 HE

Tavicí pec RHODE 400 HEMezi zásadní vybavení patří laboratoř pro tavení, která je vybavena laboratorní pecí ROHDE 400 HE. Tato pec je určena pro získání ucelených poznatků chování taveniny, kdy kromě realizace experimentálních taveb v provozních nebo poloprovozních podmínkách je potřeba provést právě laboratorní tavby v maximálním možném rozsahu. Podrobnější informace o tavící peci.

Mikrotvrdoměr Wilson VH 1102

Mikrotvrdoměr Wilson VH 1102

Měření tvrdosti jsou nejrozšířenější statické zkoušky, ve kterých je vtlačována kulička, nebo kužel či jehlan do materiálu a hodnotí se odpor materiálu proti tomuto vtlačování. Tento typ tvrdoměru slouží k měření tvrdosti dle Vickerse. Je vybaven inovativním dotykovým panelem uživatelského rozhraní pro rychlou manipulaci zkušební metody a sběr dat.

Digitální tvrdoměr Brinell Vexus SHB-3000N

Digitální tvrdoměr Brinell Vexus SHB-3000NDigitální tvrdoměr Vexus SHB-3000N je určen pro měření tvrdosti dle Brinella. Má deset úrovní testovací síly a může testovat deset druhů Brinellovy stupnice. Přesnost je vysoká a výkon je stabilní díky senzoru s uzavřenou smyčkou s mikropočítačovým řídicím systémem. Test je přesný, protože testovací zatížení je řízeno elektronicky a CPU může řídit a automaticky kompenzovat ztrátu testovací síly. Podrobnější informace o digitálním tvrdoměru Brinell Vexus SHB-3000N.

Testo 480 přístroj pro měření klimatu

Testo 480 přístroj pro měření klimatuTesto 480 přístroj pro měření klimatu s přesnými digitálními sondami pro měření proudění, teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku, stupně turbulence, vyzařovaného tepla, koncentrace oxidu uhličitého, intenzity osvětlení, PMV/PPD a indexu WBGT.

Sestava zkušebních lisů stavebních materiálů (beton, cement, sádra, malty)

Sestava zkušebních lisů stavebních materiálů (beton, cement, sádra, malty)První dva ze zkušební lisů stavebních materiálů jsou určeny pro zkoušky pevnosti v tlaku a zkoušky v tahu za ohybu dle norem EN 12390-4,5 resp. ČSN EN 12390-5. Třetí zkušební lis je určen pro zkoušení cementů na pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu dle normy EN 196-1. Všechny tyto lisy jsou ovládány pohonnou jednotkou digitálně ovládanou s možností uložení dat na flashdisk či do PC. Podrobnější informace o sestavě zkušební lisů stavebních materiálů.

Plynová chromatografie s hmotovou detekcí (GC/MS)

Plynová chromatografie s hmotovou detekcí (GC/MS)Kombinace plynové chromatografie (GC) a hmotnostní spektrometrie (MS) umožňuje separaci a následnou detekci látek v závislosti na jejich molekulové hmotnosti. Přístroj je vybaven dvěma chromatografickými kolonami pro separaci (ne)polárních látek. Podrobnější informace o plynové chromatografii s hmotovou detekcí.

Pyrolyzní reaktor

Pyrolyzní reaktorPyrolyzní reaktor je zařízení, které je schopné zpracovávat vstupy se zvýšeným obsahem uhlíku na pevné, kapalné a plynné produkty pyrolýzy. Podrobnější informace o pyrolyzním reaktoru.

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

Nukleární magnetická rezonance reprezentuje pokročilý nástroj chemické analýzy pro posouzení struktury a čistoty chemických substancí. Využívá magnetických vlastností atomových jader, především izotopů 1H a 13C. Podrobnější informace o nukleární magnetické rezonanci.

Termogravimetrická analýza (TGA) s možností hmotové detekce

Termogravimetrická analýza (TGA) s možností hmotové detekceTermogravimetrická analýza umožňuje detekovat procesy, při kterých dochází ke změně hmotnosti vzorku v závislosti na teplotě a čase. Pomocí TGA lze studovat procesy jako jsou odpaření, sublimace, desorpce, termální dekompozice nebo depolymerizace, oxidace/redukce. Podrobnější informace o termogravimetrické analýze (TGA) s možností hmotové detekce.

Horizontální CNC stroj

Horizontální CNC stroj

Jednoduchý stroj vhodný pro kusovou a malosériovou výrobu dílců, obrábění je možné provádět v ručním řízení jako na běžném konvenčním soustruhu, nebo v automatickém cyklu s podporou CNC systému, pracujícího na bázi pevných cyklů. Podrobnější informace o CNC stroji.

Přístroj Xenotest AlphaPřístroj Xenotest Alpha

Přístroj pro zkoušky světlostálosti a simulaci povětrnostních podmínek. Vzorky jsou umístěny na držácích rotujících na karuselu kolem vertikálně osazených xenonové výbojek. Podrobnější informace o přístroji Xenotest Alpha.

Multibázový optický emisní spektrometrMultibázový optický emisní spektrometr

Navržen pro měření velkého množství vzorků o různých rozměrech a lze jej využít pro analýzu prakticky všech kovových materiálů. Podrobnější informace o spektrometru.

3D souřadnicový měřicí přístroj3D souřadnicový měřicí přístroj

Vyznačuje se obzvláště vysokou přesností měření a masivností. Stroj je vybaven přesným optimalizovaným vedením z granitu. Teplotní stabilita a vysoká přesnost vedení zaručují nejpřesnější výsledky měření. Podrobnější informace 3D přístroji.

Přístroj pro měření radonu a plynový chromatograf

Přístroj pro měření radonu a plynový chromatograf

Přístroj detekuje a analyzuje všechny druhy par. Tento přenosný elektronický analyzátor identifikuje stopy organických, biologických a chemických látek s přesností a rychlostí. Podrobnější informace o přístroji pro měření radonu.

Invertovaný metalografický mikroskopInvertovaný metalografický mikroskop

Přesný mobilní optický emisní spektrometr pro analýzu chemického složení kovových materiálů. Ideální pro rychlé a spolehlivé vyhodnocování vzorků a pro určení, či metalurgické vlastnosti materiálů splňují požadované výrobní specifikace. Podrobnější informace o invertovaném metalografickém mikroskopu.

StereomikroskopStereomikroskop

Nástroj, který slouží k pozorování vzorku s různým zvětšením v 3D rozměru. Na rozdíl od normálního mikroskopu využívá stereomikroskop menší zvětšení a větší pracovní vzdálenosti. Skládá se ze dvou samostatných mikroskopů, jednoho pro pravé a jednoho pro levé oko. Charakteristické pro tento mikroskop jsou dva samostatné světelné paprsky, které vedou do oka pozorovatele, do každého jeden. Každé oko vytváří samostatný obraz předmětu, ale mozek vyhodnotí tyto rozdílné obrazy jako celek.

Metalografická bruska a leštičkaMetalografická bruska a leštička

Jednokotoučový brousící a leštící stroj, který je snadno ovladatelný. Dostatečně dimenzovaný motor s pohonem řemenem se vyznačuje velmi tichým chodem a zaručuje naprostou stabilitu chodu přístroje i při maximální velikosti vzorků. Podrobnější informace o metalografické brusce.

Lis na zalévání metalografických vzorků

Lis na zalévání metalografických vzorků

Automatický elektro-hydraulický lis s vestavěným detektorem velikosti lisovací formy, automatickým nastavením lisovacích parametrů. Stroj je zcela volně programovatelný a je předurčen pro zalisování vzorků ze všech používaných termosetických a termoplastických hmot. Podrobnější informace o lisu.

Klimatická komora Memmert CTC 256Klimatická komora Memmert CTC 256

Uplatnění nalezne komora zejména ve výzkumu při testování materiálů, dokonale simuluje atmosféru potřebnou pro klimatické a teplotní testy. Komora CTC umožňuje regulaci teploty v rozsahu +10 °C až 95 °C s vlhkostí, -42 °C až 190 °C bez vlhkosti v kombinaci s regulací vlhkosti v rozsahu 10 – 98 %. Podrobnější informace o klimatické komoře.

Analyzátor hluku ruční kmitočtový 2260-D-TAnalyzátor hluku ruční kmitočtový 2260-D-T

Investigator 2260 se základním programovým vybavením pro analýzu zvuku od 6,3 Hz – 20 kHz. Vhodný pro komplexní akustická měření a podrobné oktávové a třetinooktávové analýzy. Univerzální, ruční, bateriový, dvoukanálový analyzátor, skládající se z technických prostředků a operačního systému. Je ideálním nástrojem pro přesnou analýzu zvuku v reálném čase.

ViskozimetrViskozimetr

Stroj je vhodný pro měření viskozity newtonských kapalin i tokových křivek nenewtonských látek. Kromě viskozity a tokových křivek je možné i stanovení meze toku a jiných speciálních vlastností. Podrobnější informace o viskozimetru.

Tvrdoměr

Tvrdoměr

Měření tvrdosti jsou nejrozšířenější statické zkoušky, ve kterých je vtlačována kulička, nebo kužel či jehlan do materiálu a hodnotí se odpor materiálu proti tomuto vtlačování. Tento typ je vybaven inovativním dotykovým panelem uživatelského rozhraní pro rychlou manipulaci zkušební metody a sběr dat. Podrobnější informace o tvrdoměru.

Trhací stroj digitální elektromechanický WDW-50Trhací stroj digitální elektromechanický WDW-50

Testovací zařízení WDW-50 je navrženo tak, aby splňovalo normy ASTM, ISO, DIN, EN atd. Je velmi přesné, počítačem řízené zařízení vhodné pro rozsáhlé testovaní kovových a nekovových materiálů v tahu, tlaku, ohybu, krutu, tření, odlupování, odtrhování, penetrací atd. Přistroj se vyznačuje nejenom vysokou přesností a stabilitou měření, ale také značnou spolehlivostí. Podrobnější informace o trhacím digitálním elektromechanickém stroji.

Keramická pec KITTEC X -LINEKeramická pec KITTEC X -LINE

Keramická komorová pec je oproti poklopovým pecím náročnější na konstrukci a celkové technické zpracování. Je vhodná zejména pro střední a velké keramické dílny a manufaktury. Podrobnější informace o keramické peci.

LisLis

Pro všechny opravářské a montážní práce, např. rovnání os, hřídelí, nosníků či vylisování a nalisování ložisek, svorníků a pouzder, zátěžové zkoušky a kontrola svárů a mnoho dalších. Velkou výhodou je elektrického i ručního ovládání. Podrobnější informace o lisu.

Měřící trať s trubkovým výměníkemMěřící trať s trubkovým výměníkem

Provedení trati s jednoduchým výměníkem umožní měření s přesně stanovenou plochou a porovnání souproudého a protiproudého uspořádání na výkon výměníku. Podrobnější informace o měřící trati s trubkových výměníkem.

Lis vyhřívanýLis vyhřívaný

Lis je určen pro laboratorní práce. Lis pracuje se spodním lisováním s maximální regulovatelnou sílou 50 kN. Pro zajištění požadované výšky zálisu je použito odměřování balluff. Topné desky o rozměrech 400×400 mm jsou vytápěny topnými patronami o příkonu 3 kW/desku. Teplota je regulovatelná do 250 st. C. Nastavení parametrů lisovacího cyklu se provádí na dotykové obrazovce. Podrobnější informace o vyhřívaném lisu.

Měřící trať radiálních čerpadelMěřící trať radiálních čerpadel

Soustava, ve které jsou zapojena dvě odstředivá čerpadla. Jejich zapojení umožňuje stanovit provozní charakteristiky jednotlivých čerpadel i společné charakteristiky dvou čerpadel pracující v sériovém nebo paralelním zapojení. Podrobnější informace o měřící trati radiálních čerpadel.

Termokamera Fluke TiS10Termokamera Fluke TiS10

Termokamera Fluke TiS10 je snadno použitelná fungující na principu zamíření a stisknutí – ideální pro rychlé snímání a kontroly. Všechny předměty vyzařují infračervenou energii. Množství vyzařované energie závisí na aktuální teplotě povrchu a povrchové emisivitě objektu. Kamera snímá infračervenou energii z povrchu objektu a pomocí těchto dat počítá teplotu. Rozsah měření –20 °C až +250 °C (kalibrováno od -10 °C. Podrobnější informace o termokameře.

Komora VLM GmbH – SAL 400S

Komora VLM GmbH – SAL 400S

Komora VLM GmbH – SAL 400S  je určena k testování korozní odolnosti kovových materiálů a povrchových úprav korozní zkouškou solnou mlhou a kondenzačním testům o objemu komory 400 litrů. Podrobnější informace o solné komoře.

Analyzátor s plamenoionizační detekcíAnalyzátor s plamenoionizační detekcí

Analyzátor uhlovodíku typ Vamet 20 ke určen ke kontinuálnímu měření koncentrací CxHy ve vzduchuSprávnost a reprodukovatelnost stanovení koncentrace uhlovodíků je zajištěna tepelnou stabilizací analytického bloku na teplotu 150 ° C. Podrobnější informace o analyzátoru s plamenoionizační detekcí.

Lázeň vodní Memmert WNB 7Lázeň vodní Memmert WNB 7

Vodní lázeň WNB 7 má celonerezovou konstrukci. Díky rovnoměrnému, před vlhkem chráněnému topení, zaručuje homogenní rozložení teploty. Podrobnější informace o vodní lázni.

Lázeň ultrazvuková RS 2 RadiosonicLázeň ultrazvuková RS 2 Radiosonic

Ultrazvuková kompaktní čistička je přenosné zařízení určené k odstraňování nečistot z povrchu členitých předmětů včetně nepřístupných míst jako např. zlatnické výrobky, hodinářské součástky, optické přístroje, stomatologické nástroje, laboratorní a technické sklo, v potravinářském a chemickém průmyslu, při výrobě spotřební elektroniky a t.p.. Podrobnější informace o ultrazvukové lázni.

Sušárna VENTICELL typ 222 Standard 250 CSušárna VENTICELL typ 222 Standard 250 C

Sušárny řady VENTICELL ECO jsou moderní ekologické a ekonomické přístroje s patentovaným systémem nucené cirkulace vzduchu pro náročné a přesné testy a procesy. Efektivní proudění vzduchu v komoře, zajištěné technologií spirálového proudění, umožňuje dosáhnout velmi přesné prostorově homogenní teploty a zároveň velmi krátkého obnovovacího času v případě otevření dveří. Přístroje se vyznačují tichým chodem, přesnou regulací a vysokým komfortem obsluhy. Sušárny této řady jsou univerzální, vhodné do laboratoří všech typů, nemocnic i průmyslových provozů. K dispozici je široká škála volitelného vybavení a příslušenství. Každý si tak může přístroj přizpůsobit svým požadavkům. Podrobnější informace o sušárně.

Trať pro měření charakteristiky vzduchového proudového kompresoruTrať pro měření charakteristiky vzduchového proudového kompresoru

Trať obsahuje proudový vzduchový kompresor (ejektor), doplněný měřící tratí, umožňující měřit rychlostní profil v potrubí pomocí Prandtlovy sondy. Podrobnější informace o trati pro měření charakteristiky vzduchové proudového kompresoru.

Trať pro měření pístového kompresoruTrať pro měření pístového kompresoru

Trať obsahuje upravený pístový kompresor spojený přes měřící trať s tlakovou nádobou. Zapojení umožňuje provést měření, výkonu kompresoru jednak měřením průtoku, škrtícím orgánem (clonou) jednak výpočtem podle změn parametrů v tlakové nádobě. Měření příkonu bude verifikováno měření příkonu elektromotoru. Podrobnější informace o trati pro měření pístového kompresoru

Digitální mikrotvrdoměr – Wilson Rockwell 574Digitální mikrotvrdoměr - Wilson Rockwell 574

Wilson Rockwell 574 je tvrdoměr světoznámé značky Wilson Hardness s určením pro materiálové laboratoře nebo i pro výrobní provozy. Jedná se o tvrdoměr s automatickým motorizovaným zatěžováním a s automatickým zobrazením naměřených hodnot tvrdosti na LCD displeji v nastavené stupnici. Podrobnější informace o mikrotvrdoměru.

DrsnoměrDrsnoměr

Jedná se o přenosné měřící přístroj, které umožňují jednoduché a přesné měření drsnosti povrchu. Používá se např. pro měření hlubokých drážek, válce s opěrkou, drsnosti povrchu válců (příčně k ose válce), měření s dotykem směřujícím vzhůru nebo měření s měřícím stojanem s nivelačním stolem. Podrobnější informace o drsnoměru.

Přístroj multifunkční Testo 175-H2Přístroj multifunkční Testo 175-H2

Testo 175-H2 je spolehlivé zařízení k monitorování vlhkosti/teplotních hodnot ve skladovacích halách,muzeích, v kancelářích, v bytových výstavbách, u průmyslových procesů a ve strojírenství. Přístroj je vybaven 2-kanálovým loggerem vlhkosti/teploty s interním čidlem. Podrobnější informace o Testo 175 H-2.

Sušárna - LAC S400/02Sušárna – LAC S400/02

Sušárna S je zařízení navržené především pro vysoušení, vulkanizaci, předehřev a vytvrzování nejrůznějších materiálů. Nerezová mufle sušárna zaručuje dlouhou životnost zařízení, protože je velmi chemicky i mechanicky odolná. Díky horizontální cirkulaci vnitřní atmosféry se může sušárna S pochlubit i rovnoměrným rozložením teploty. Podrobnější informace o sušárně.

Přístroj na měření přilnavosti povrchů – PosiTest-AT-APřístroj na měření přilnavosti povrchů - PosiTest-AT-A

Tento přístroj se používá k měření přilnavosti nátěru na kovech, dřevu, betonu a dalších podkladech s revoluční metodou automatického zarovnání. Podrobnější informace o přístroji na měření přilnaovsti povrchů.

Čtečka MCS - D Kit QuadrusEZ DEMOČtečka MCS – D Kit QuadrusEZ DEMO

Ruční a automatická čtečka čárových a 2D kódů je nezbytnou součástí spolehlivého systému sledovatelnosti ve výrobních nebo skladových procesech. Kvalitní skener nabízí rychlé čtení i při větších vzdálenostech. Podrobnější informace o čtečce.

Taber Linear AbraserTaber Linear Abraser

Přístroj Lenear Abraser slouží především ke zkoušení již hotových produktů. Díky volně plovoucí zkušební hlavě může sledovat kontury prakticky libovolně velkého vzorku. Podrobnější informace o přístroji Taber Linear Abraser.

Hrubkoměr pro laboratorní cvičeníHrubkoměr pro laboratorní cvičení

Měřící modulový přístroj postavený na modulových karatech pro vytvoření systému pro komplexní měření tloušťky povlaku různými metodami. Měření tloušťky kovových povlaků na magnetických vrstvách, měření tloušťky povlaku na magnetických podkladech. Podrobnější informace o hrubkoměru.

Multimetr se sondami Testo 435-1

Multimetr se sondami Testo 435-1Testo 435 je série multifunkčních přístrojů pro měření klimatu od firmy Testo. Varianta testo 435-1 je základní měřicí přístroj této série. Provádíte s ním měření, která potřebujete pro seřízení ventilačních a klimatizačních zařízení a pro posouzení kvality vzduchu. K tomu máte na výběr rozsáhlou nabídku volitelných sond. Je to základní měřicí přístroj pro zaregulování a kontrolu ventilačních a klimatizačních zařízení a také pro posuzování kvality vzduchu. Podrobnější informace o přístroji Testo 434.

Mobilní počítač - CK3XMobilní počítač – CK3X

Intermec CK3X je mobilní počítač s integrovanou čtečkou 2D kódů a alfanumerickou klávesnicí. Je vybavený 3,5 “ barevný displejem, OS Windows Mobile 6.5 a bezdrátovým připojením Wi-Fi. Intermec CK3X zajišťuje realizaci nákladově efektivních procesů, ergonomický design a technologie vede ke zlepšení pracovní síly a výkonu. Podrobnější informace o mobilním počítači.

Oximetr WTW typ oxi330i/SETOximetr WTW typ oxi330i/SET

Osvědčený, robustní kapesní měřicí přístroj na bateriový provoz s funkcemi ručních zadání, s vestavěnou pamětí dat, s GLP-podporujícími funkcemi, s automatickou kompenzací teploty, tlaku vzduchu a salinity. Podrobnější informace o oximetru.

Konduktometr WTW inoLab Cond 730 SETKonduktometr WTW inoLab Cond 730 SET

Standardní laboratorní měřič konduktivity s velkým vícefunkčním ukazatelem, s paralelním zobrazením teploty a automatickou teplotní kompenzací. Vestavěná paměť naměřených hodnot s ukládací funkcí a hodiny reálného času dovolují získávat data se zabezpečenou kvalitou. Podrobnější informace o kondktometru.

Spektrofotometr Hach typ DR/5000 UV-VIS

Spektrofotometr Hach typ DR/5000 UV-VISUV-VIS spektrofotometr DR 5000 je skenovací jednopaprskový (s referenčním paprskem) přístroj s rozsahem vlnových délek 190-1100 nm a šířkou pásma 2 nm. Dodává se s kompletním softwarovém software HACH LANGE. Spektrofotometr je vybaven grafickým dotykovým LCD displejem s možností tabulkových i grafických záznamů křivek, analyzovaných dat a snímaných spekter. Výsledek může být vyjádřen jako absorbance, transmitance nebo přímo v příslušných jednotkách koncentrace. Podrobnější informace o spektrofotometru.

Souprava odběrová na prach. částice AIR CHEK 2000Souprava odběrová na prach. částice AIR CHEK 2000

AirChek 2000 je moderní odběrové čerpadlo s mnoha vlastnostmi usnadňujícími práci profesionálům v oblasti kontroly kvality životního prostředí a bezpečnosti práce. Přístroj lze snadno ovládat z vlastní klávesnice nebo plně programovat pomocí software DataTrac. Podrobnější informace o odběrové soupravě.

Prosévačka RETSCH AS 200Prosévačka RETSCH AS 200

Analytické sítovací stroje řady AS 200 se používají v oblastech výzkumu a vývoje, při kvalitativní kontrole surovin, mezikontrole a kontrole koncových výrobků a také ke kontrole výrobního procesu. Regulovatelný elektromagnetický pohon nabízí optimální adaptaci pro každý produkt. Ostré frakce lze získat dokonce i po krátké době sítování. Podrobnější informace o prosévačce.

Odtrhový přístroj Comtest OP 4P (kufr)Odtrhový přístroj Comtest OP 4P (kufr)

Přístroj je určený k měření tahové pevnosti kolmo k povrchu. Používá se ke kontrole kvality podkladu (stanovení kohezní pevnosti) a ke stanovení kvality povrchové úpravy (adhezní pevnost dvou a vícevrstvých systémů) resp. k určení vzájemné přídržnosti jednotlivých nanesených vrstev.  Podrobnější informace o odtrhovém přístroji.

Fotoionizační detektor pro měření oxidu uhličitéhoFotoionizační detektor pro měření oxidu uhličitého

Detektor MultiRAE slouží k monitorování v uzavřených prostorech. Disponuje dalšími čtyřmi senzory pro monitorování plynů v uzavřených prostorech. Je vybaven výkonnou integrovanou pumpou a Li-ion baterií.  Podrobnější informace o detektoru.

Elektrický autoklávElektrický autokláv

Stolní laboratorní parní sterilizátor s horním plněním komory.. Disponuje moderním barevným mikroprocesorovým ovládacím panelem, komorou z nerezové oceli. Podrobnější informace o elektrickém autoklávu.

Horizontální pásová pila

Horizontální pásová pilaWorkline 410.280 DGH je poloautomatická kloubová pásová pila na kov umožňující oboustranné úhlové řezy a dělení materiálu až do průměru 280 mm. Předpokladem pro vynikající řezný výkon je přesné tvrdokovové vedení pilového pásu, kloub ramene pily uložený v kluzných ložiscích, 27 mm vysoký pilový pás a synchronně běžící kartáč na odstraňování třísek. Více informací o horizontální pásové pile.

Fotoionizační detektor těkavých organických látekFotoionizační detektor těkavých organických látek

Fotoionizační monitor (PID) je kompaktní přístroj určený k měření široké škály VOC a jiných plynů vybavený pamětí pro ukládání dat. Je určený pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Monitor detekuje různé plyny lampami 9,8eV, 10, eV nebo 11,7 eV. Více o fotoionizačním detektoru těkavých organických látek.

Vertikální vrtací strojVertikální vrtací stroj

Vrtačko-frézka FM 40 svou kompaktní stavbou a vedením převodové hlavy v rybinových drážkách poskytuje vysokou míru přesnosti. Poskytuje dostatečný rozsah výkonu a digitální ukazatel zdvihu pinoly. Je to obráběcí stroj vhodný pro modeláře, řemeslníky a opravárenské dílny. Více informací o vertikálním trhacím stroji.

Stojanová vrtačkaStojanová vrtačka

Sloupová vrtačka Vario SB 30 Profi je standardně vybavena 2stupňovým motorem s vysokým točivým momentem. Masivně provedený variátorový pohon pro plynulou regulaci otáček zajišťuje dostatečný přenos výkonu na vřeteno. Více informací o stojanové vrtačce.

Turdibimetr WTB Turb 430 IRTurdibimetr WTB Turb 430 IR

Turbidimetr přenosný Turb 430 IR je bateriový přenosný měřič zákalu s infračervenou LED lampou. Podrobnější informace o turdobimetru.

Univerzální 4 vstupový měřící přístroj s pamětí a digitálním vstupemUniverzální 4 vstupový měřící přístroj s pamětí a digitálním vstupem

Přenosný měřící přístroj se 4 měřícími vstupy, možnost zobrazení měřených hodnot na max.4 měřících kanálech na každém měřícím vstupu. Další 4 interní funkční kanály (např. pro výpočet a zobrazování diferenční hodnoty, max, min, suma apod. Podrobnější informace o univerzálním 4 vstupovém měřícím přístroji.

3D scaner3D scaner

3D scaner je přístroj, jež umožňuje kvalitně oskenovat rozměry součástek, přístrojů a dalšího vybavení. Tyto rozměry se pak přenesou do počítače a vytvoří tak 3D model dané součástky, přístroje apod. Podrobnější informace o univerzálním 4 vstupovém měřícím přístroji.

Optický 3D scanner Artec Eva LiteOptický 3D scanner Artec Eva Lite

Tento ruční scanner umožňuje naskenování objektů o velikosti 50-300 cm ve vysoké kvalitě. V laboratořích dále umíme naskenovaná data zpracovat tak, že lze vytvořené modely tisknout na 3D tiskárně, použít jako knihovny BIM modelů či virtuální reality.

Přístroj na měření neprozvučnosti

Akustika je oblast, které je v dnešní době velmi důležitou součástí stavebních, dopravních i strojírenských aplikací. Podrobnější informace o turdobimetru.