Krajské granty a zakázky

Další oblastí, do které se VŠTE aktivně zapojuje, jsou výzkumné projekty a granty Jihočeského kraje. Toto zapojení vyplývá zejména z profesní a regionální orientace vysoké školy, která touto činností chce přispívat k rozvoji regionu a celkovému zvyšování konkurenceschopnosti kraje. Podrobnější informace o jednotlivých projektech.

Matematický model sociální akceptovatelnosti dálnic a jejich environmentálních opatření

Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů a služeb.

 

Podpora přípravy – ESF VŠTE v Českých Budějovicích

Reg. č.  – KUCBX00PWBYQ

Cílem projektu je získat finanční prostředky na pokrytí části administrativních nákladů souvisejících s přípravou projektové žádosti ESF v Českých Budějovicích. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Podpora přípravy – ERDF VŠTE v Českých Budějovicích

Reg. č.  – KUCBX00PWBJT

Cílem projektu je získat finanční prostředky na pokrytí části administrativních nákladů souvisejících s přípravou projektové žádosti ERDF v Českých Budějovicích.. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Příprava strategického projektu v souladu s národní RIS3

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích získala finanční prostředky z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jihočeský kraj v souladu s krajskou přílohou k národní RIS3 administrovaného Odborem evropských záležitostí.

Předmětem úspěšného projektu je příprava projektové žádosti do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v prioritní ose 1 Předaplikační výzkum s názvem „Techno-ekonomické posouzení sklizně a zpracování sinic ze sladkovodních systémů  ve výši 172 500,- Kč ze kterých Jihočeský kraj podpořil přípravu žádosti 85% celkových nákladů,  tedy částkou 146 625,- Kč. Tento strategicky významný projekt řeší široké spektrum negativních projevů spojených s nadměrnou kumulací sinic ve sladkovodních systémech. Cílem projektu je nalézt, ověřit a optimalizovat technologické řešení, které umožní sklidit vodní fytomasu a zpracovat jej na suroviny pro chemický průmysl a zemědělství.

 

Monitoring stávajícího stavu navádění řidičů k Nemocnici České Budějovice, a.s. za pomoci svislého dopravního značení

Cíl: Zmapovat aktuální stav systému svislého dopravního značení pro navádění řidičů k Nemocnici České Budějovice, a.s.

Období řešení 2015.

 

Studie dopravního značení v městysu Frymburk, 1. etapa

Cíl: Návrh na aktualizaci a doplnění stávajícího dopravního značení v části městysu Frymburk za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Období řešení 2015.

 

Směrový průzkum nákladní dopravy v oblasti městské části Čekanice v Táboře

Cíl: Zjištění intenzity vozidel a směrovost nákladní dopravy v táborské městské části Čekanice.

Období řešení 2014.

 

DPMČB – Průzkum informačního systému predikcí příjezdů dopravních prostředků MHD v Českých Budějovicích

Cíl: Zjistit spolehlivost predikce příjezdů dopravních prostředků na zastávky v síti MHD. Do projektu se zapojilo velké množství studentů VŠTE

Období řešení 2014.

 

DPMČB – Směrový přepravní průzkum v MHD v Českých Budějovicích

Cíl: Zjistit přepravní proudy na linkách směřujících do okrajových částí města České Budějovice. Do projektu se zapojilo velké množství studentů VŠTE.

Období řešení 2014.

 

Měření intenzit dopravy v oblasti křižovatky „U Sloupu“

Cíl: Dopravní průzkum v oblasti křížení pozemních komunikací I/3, I/23, II/159 u Veselí nad Lužnicí mělo přinést nové poznatky o změně intenzit na stávajících pozemních komunikacích po zprovoznění nového úseku dálnice D3 z Tábora do Veselí nad Lužnicí.

Období řešení 2013.

 

Způsob stanovení ceny za použití železniční dopravní cesty ve státech EU

Cílem projektu je provedení analýzy současného stavu liberalizace železničního trhu ve státech EU. V Evropské unii se vyskytuje přesně tolik různých přístupů k liberalizaci železniční dopravy, kolik je členských států. V rámci projektu bude analyzován způsob stanovení ceny za použití železniční dopravní cesty ve státech EU

Řešitelé:

 

Posouzení nákladů a přínosů zavedení IDS JČK

Cílem výzkumného projektu bude posouzení nákladů a přínosů zavedení IDS v JČK v kontextu zajištění dopravní obslužnosti v parametrech: kvalita dopravní obsluhy (počty spojů do obcí v pracovní dny, soboty a neděle), náklady na zajištění dopravní obslužnosti, optimalizace dopravního řešení (odstranění souběhů, počty přestupů), počty přepravených cestujících, výnosy, výdaje rozpočtu.

Řešitel: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.

 

Marketingová studie „Veřejné logistické centrum České Budějovice“

Cílem marketingové studie bude zjistit a posoudit zájem jihočeských subjektů (živnostníků, firem, organizací) o využití služeb Veřejného logistického centra České Budějovice (VLC ČB), případně o poskytování služeb (podnikání) ve VLC ČB. Marketingová studie bude sloužit jako podkladový materiál pro analýzu potřebnosti (v návaznosti na zpracovanou studii proveditelnosti) v případě podání žádosti o dotaci z připravovaného operačního programu Doprava II.

Řešitel: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.

 

Vývoj mýtních poplatků za užívání veřejných komunikací ve státech od roku 2010 s výhledem do roku 2015 v kontextu rozvoje dopravy logistiky

Vyřešený grant v roce 2012

Řešitelé:

 

Modelování dopravního systému pomocí multiagentního přístupu

Vyřešený grant v roce 2012

Řešitelé: