Konstrukce staveb

Základní údaje

  • Bakalářský obor
  • Doba studia: 4 roky
  • Forma studia: prezenční
  • Doporučený studijní plán
akreditovane_obory_5

Od akademického roku 2020/2021 není možné podat přihlášku.

 

Podrobnější popis

Studijní obor Konstrukce staveb je koncipován jako profesně orientovaný obor připravující studenty zejména pro podnikovou praxi. Cílem je poskytnout odborně zaměřené bakalářské vzdělání a připravit odborníky pro funkce na střední úrovni řízení a výkon činností spojených s problematikou zajištění vyšší spolehlivosti, trvanlivosti a funkční dokonalosti budov, jakož i uplatňování moderních přístupů k prevenci vad a poruch. Speciální pozornost je věnována izolacím a rekonstrukcím staveb, tedy činnostem, které v současné podnikatelské praxi představují velice významné a neustále se dynamicky rozvíjející oblasti stavebnictví.

Absolvent dokáže:

1. Získá základní znalosti z oblastí ekonomických a z oblastí řízení činností podniků i nepodnikatelských subjektů.
2. Prakticky využívá výpočetní techniku s aktuálním softwarovým vybavením.
3. Ovládá speciální odborné znalosti v oblasti eliminace vad a poruch staveb.
4. Získá odborné znalosti v oblasti technických věd, provádění průzkumů a šetření pro diagnostiku příčin vzniku vad a poruch a stanovení metodiky opravy.
5. Zná základní odborné znalosti z oblasti managementu podniku, zejména řízení procesů, projektů a stavebních děl.
6. Je schopnost odborné komunikace v cizím jazyce ve stavební problematice.
7. Osvojuje si poznatky z odborné praxe ve stavební výrobě na všech stupních, disponování konkrétními praktickými dovednostmi.
8. Zná pracovní prostředí, charakter vykonávané práce a možnosti uplatnění ve stavebnictví.
9. Zná speciální odborné znalosti v oboru izolací a rekonstrukcí staveb s důrazem na spolehlivost a funkční dokonalost stavebního díla.
10. Rozšiřuje si základní jazykové znalosti potřebné pro odbornou  komunikaci v cizím jazyce.
11. Zná vzájemné propojení dílčích poznatků z jednotlivých oblastí studia do logického celku, pochopení mezioboroých vazeb a důležitých souvislostí.
12. Pozná pracovní návyky a zkušenost z dlouhodobé praxe pro okamžité a bezproblémové zapojení se do pracovního procesu.

Uplatnění studentů

Absolvent bakalářského studijního oboru Konstrukce staveb je vysokoškolsky vzdělaný odborník s uplatněním v podnicích i veřejnoprávních institucích. Disponuje uceleným souborem znalostí a dovedností z důležitých oblastí činnosti podniků i fungování veřejného sektoru, což mu umožňuje efektivní zapojení na pozice na nižších a středních úrovních managementu. Je specialistou v oblasti hydroizolací, termoizolací staveb a v oblasti rekonstrukcí staveb. V oblasti soukromého sektoru nalezne absolvent uplatnění jako stavební technik ve vedení stavby, projektant, vedoucí provozu, vedoucí přípravy výroby a staveb, vedoucí přípravy investic firmy, rozpočtář nebo stavební technik pro speciální technologie.

V oblasti veřejné správy (státní správy a samosprávy) nalezne absolvent uplatnění v oblastech správy majetku, v oblasti místního rozvoje, v oblasti investic, v oblasti práce na stavebních úřadech a výkonech státního stavebního dohledu. Absolventi mají možnost po dokončení studia pokračovat v navazujícím magisterském studium na všech stavebních oborech nabízených vysokými školami v ČR.

Specializace

Studium je komplexně profesně pojaté, vedle nezbytné míry teoretických a odborných vědomostí a znalostí vede k získání praktických dovedností, návyků a kompetencí, na jejichž utváření má vysoký podíl zapojení odborníků z praxe a především dlouhodobá řízená odborná praxe jako povinná součást studia. Šíře i hloubka studia je podřízena konečnému cíli – výchově prakticky zdatných odborníků s potřebným rozhledem a dobrou orientací v podnikatelské sféře. Obecný, povinný základ studijního oboru je rozšířen o předměty povinně volitelné, které umožní specializaci studenta a je završen volitelnými předměty, které mohou být flexibilně zařazovány podle potřeb regionální podnikatelské praxe.

 Charakteristika specializace:

1. Rekonstrukce staveb – předměty tohoto bloku jsou vyučovány ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, což umožňuje studentům zúčastnit se konkrétních a zajímavých rekonstrukcí např. hradů a zámků a hlavně velmi profesionální vedení předmětů i bakalářských prací.

2. Izolace staveb – Problematika izolací, ať již tepelných nebo hydroizolačních, je dnes jednou z nejvíce diskutovaných součástí staveb a její význam stále roste.

3. Stavební management – Specializace připravuje studenty systematicky pro výkon profesních funkcí v subjektech zabývajících se stavebnictvím, územním a regionálním rozvojem a částečně též problematikou ochrany a tvorby životního prostředí, a to především pro střední funkce řízení. Stavební management byl sestaven a realizován na základě potřeb firem a organizací zejména v regionu Jižních Čech, zkušeností vyučujících vysokých a středních odborných škol a také zájmu středoškoláků. Absolvent je schopen vykonávat funkce manažera malé nebo stření stavební firmy, projektového manažera, pracovníka rozpočtu a investic ve stavebnictví, kontrolora stavebních činností. Studijní obor je nabízen jak v prezenční, tak v kombinované formě.