Konstrukce staveb

Základní údaje

akreditovane_obory_7

Od akademického roku 2020/2021 není možné podat přihlášku.

 

Podrobnější popis

V oboru Konstrukce staveb se ve vzájemných vazbách snoubí technické a technologické disciplíny, které potvrzují orientaci VŠTE na technické programy a obory, které nejsou zajišťovány v odpovídající obsahové skladbě na ostatních jihočeských fakultách, resp. na jiných vysokých školách.

Skladba předmětů navazujícího magisterského stupně studia studijního programu Stavitelství, oboru Konstrukce staveb je volena záměrně tak, aby zajišťovala univerzálnost navazující látky v tomto navazujícím stupni studia a zajišťovala tak prostupnost studia pro zájemce o studium z jiných škol v České a Slovenské republice. Rovněž tak tato skladba a uspořádání předmětů umožňuje vzájemný přestup mezi školami stejného zaměření pro studenty, kteří z nějakého důvodu mění místo svého studia a také zajišťuje návaznost mezi jednotlivými obory škol stavebního zaměření a příbuzných technických fakult.

Pro rozvoj navazujícího magisterského stupně studia studijního programu Stavitelství, oboru Konstrukce staveb hovoří také situace ve stavebních firmách v regionu jižní Čechy, které mají zájem o vysokoškolsky vzdělané pracovníky s ukončeným magisterským stupněm vysokoškolského vzdělávání. Rozvoji je nakloněn i potenciál rozvoje stavební činnosti v jižních Čechách v oblasti pozemního stavitelství a staveb souvisejících s rozvojem dopravní infrastruktury spolu se sílícím cestovním ruchem.

Absolvent dokáže:

 1. Umí na profesionální úrovni v rámci svého oboru vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s platnou legislativou.
 2. Navrhuje a prakticky využívá stavební mechanizmy a stroje včetně posouzení vhodných náhrad spolu s ekonomickým vyhodnocením jejich nasazení a rovněž tak optimalizuje nasazení strojů z pohledu nutných nákladů na stavební činnost.
 3. Navrhuje a optimalizuje postup výstavby nízkoenergetických a pasivních domů (stavebních objektů) ze všech hledisek; prokazuje schopnost návrhu izolací s důrazem na požadované aspekty kvality, zejména pak na otázky zdraví a životního prostředí se zachováním nebo snížením plánovaných nákladů výstavby a provozu staveb s přihlédnutím k životnímu cyklu stavby.
 4. Navrhuje stavbu optimalizovanou z pohledu dodržení potřebných akustických parametrů a to jak z pohledu teorie, tak z hlediska praktického provedení a použití stavebních materiálů.
 5. Vytváří odborný text na úrovni vědeckého popisu skutečnosti a teoretických předpokladů s tím, že tento splňuje základní požadavky na publikování vědecko-technických příspěvků v odborných publikacích, včetně jejich prezentace na veřejnosti formou přednášek na konferenci.
 6. aplikuje základní metody diagnostiky materiálů a chování konstrukcí, provést jejich základní zkoušky a definovat předpoklady jakosti se stanovením základních rizik, včetně použití v základních metodách analýzy rizika.
 7. Umí provést komplexní diagnostiku poruch staveb a objektů určených pro rekonstrukci.
 8. Umí v soulady s požadavky na prvky požárních ochrany staveb a fakultativní předpisy z oblasti požární ochrany staveb ve stadiu projektování navrhnout a následně realizovat (řídit její realizaci).
 9. Uplatňuje zásady a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na stavebnictví v praxi.
 10. Aplikuje znalost právních předpisů ve stavebnictví, spolu se základní orientací v profesních předpisech (ČKAIT).
 11. Spočítá základní ekonomické ukazatele výstavby od předprojektové přípravy po celou dobu existence stavebního díla a znalost podnikového řízení zaměřeného na řízení stavební firmy.

Uplatnění studentů:

Magisterský stupeň vysokoškolského studia vychovává technicky vzdělané odborníky v oblasti stavebnictví, kteří umí samostatně, bezpečně a odborně řídit, po získání oprávnění autorizovaného inženýra, nejsložitější stavební činnosti.

Po absolvování studia bude student schopen samostatně navrhovat a zpracovávat stavební projekty ve všech stupních projektové dokumentace (feasibility study, studie, projekty pro stavební povolení, projekty pro provádění stavby) a tyto projekty vést, řídit a ekonomicky vyhodnotit. Absolventi naleznou uplatnění v širokém spektru stavebních disciplín jak v projektových, tak i realizačních složkách a budou moci působit i ve státní správě.

Uplatnění absolventa je ve vedoucích technických funkcí v oblasti stavebnictví.

Absolvent s interdisciplinárním, architektonicko-konstrukčním a stavebně-technickým a environmentálním vzděláním orientovaným na budovy a jejich prostředí bude schopný spolupracovat se všemi účastníky výstavby a  se specialisty všech profesí projektové dokumentace budov. Absolvent prokazuje teoretické i praktické znalosti užití prostředků nutných k řešení daných konstrukčních, statických, energetických a ekonomických výpočtů a optimalizace těchto činností spolu se sofistikovanou znalostí fyzikálních i matematických postupů, zná postupy pro přípravu a realizaci staveb a umí po teoretické i praktické stránce navrhnout vhodná náhradní řešení z oblasti realizace staveb.