Katedra strojírenství

Katedra poskytuje plnohodnotné vzdělávání v oblasti strojírenství. V současnosti má katedra personální zázemí složené z akademických pracovníků i expertů z praxe. Vedoucí katedry je doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Silnou podporou katedry je i doc. Ing. Petr Hrubý CSc. s bohatými zkušenostmi z univerzit a odborné strojírenské praxe v ČR, SR a Polsku.

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti: 

Katedru tvoří profesoři, docenti, odborní asistenti a experti z praxe, kteří se realizují v rámci základního a aplikovaného výzkumu zejména v oborech:

 • strojírenské technologie a materiály;
 • technická mechanika, mechanika a dynamika konstrukcí;
 • mechatronika, robotika;
 • pružnost a pevnost, části stojů;
 • rozvoj nových kontrolních metod pro nedestruktivní identifikaci mechanického stavu jádra materiálu z hlediska bezpečnosti konstrukcí, strojů a staveb;
 • nový způsob identifikace fyzikálně mechanických vlastností a napjatostně-deformačních stavů;
 • identifikace topografie povrchu;
 • vlastní měření, analýza, interpretace geometrických parametrů topografie povrchu;
 • metrologie jakosti povrchů materiálů generovaných konvenčními i nekonvenčními procesy;
 • řízení technologií obrábění a dělení materiálů podle kontinuální kontroly topografického stavu povrchu;
 • termomechanika a hydromechanika;
 • aplikované formy fyziky kondenzovaných látek;
 • energetika, energetická bilance, užití energie;
 • nanotechnologie, nanomateriály, nano-metrologie.

Pedagogické zaměření:

Katedra připravuje v akreditovaných studijních programech kvalifikované odborníky technické praxe, a to ve studijním programu Strojírenství. Profesní kariéra absolventů je zaručena kvalifikačním vzděláním s akcentem na propojení teorie a praxe strojírenských oborů. Absolventi strojírenských oborů jsou žádáni na trhu práce ve všech regionech Česka i v zahraničí.

Hlavním vzdělávacím cílem je naučit studenty nahlížet na problematiku technologických procesů komplexně a pochopit interdisciplinární charakter strojírenského oboru na základě mezioborových vazeb. Vzdělávací koncepce je založena na získání ucelené představy o aplikacích získaných základních fyzikálních poznatků do technické praxe, představy o genezi materiálu, jeho technologické přípravě, výrobě a zpracování. Důraz je kladen na způsob identifikace fyzikálně-mechanických vlastností materiálů, tvorbu predikčních modelů vhodných pro technologické procesy, a to v součinnosti s výpočetní technikou. Vzdělávací aktivity směřují k univerzálnímu profilu absolventa vybaveného mezioborovým přehledem, kreativním přístupem k řešení problémů nejen průmyslové praxe, ale i problémů základního a aplikovaného výzkumu.

Uplatnění absolventů:

 • v oblasti konstrukčního a procesního inženýrství a v oblasti strojírenské technologie, a to jako výrobní a řídicí pracovníci, ale i jako technologové, konstruktéři a vývojáři ve firmách MOTOR JIKOV Group, a.s.; Jihostroj, a. s.; CZECHINVEST; GD Druckguss, s.r.o.; BOSCH, s.r.o.; KeyTec, s.r.o.; Aspera, s.r.o. aj.,
 • v oblasti veřejné správy jako odborní referenti, vedoucí oddělení a odborů na ministerstvech, krajských a magistrátních úřadech a na úřadech ORP zabývajících se hospodářskou a výrobní činností.

 Zaměření na projektovou spolupráci:

Katedra se podílí na řešení různých druhů projektů (TAČR, ERASMUS+), řeší Inovační vouchery a rozvíjí sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, významnou měrou se rovněž podílí na znaleckých posudcích pro různé průmyslové partnery.

Při řešení vědeckých problémů spojených se zaměřením katedry členové katedry dlouhodobě spolupracují s tuzemskými i zahraničními průmyslovými podniky; Českou akademií věd, Slovenskou akademií věd a vědecko-výzkumnými pracovišti; vysokými školami (např. VUT Brno, Univerzita obrany v Brně, ČVUT Praha, VŠB-TU Ostrava, Žilinská univerzita v Žilině, Technická univerzita v Košicích, Slovenská zemědělská univerzita v Nitře, Karlsruhe Institute of Technology, Koszalin University of Technology).

Katedra spolupracuje s řadou zahraničních univerzit v rámci programu CEEPUS a umožňuje studentům a pedagogickým pracovníkům strávit studijní pobyt nebo stáž v rozsahu několika týdnu na vybrané zahraniční univerzitě.

Členové katedry úspěšně realizují aktivity zaměřené na zkvalitnění vzdělávání v rámci:

 • zavádění nových vzdělávacích přístupů, a to plně v souladu s cíli programu Erasmus+ KA2 (Strategické partnerství);
 • partnerství projektu zabývajícího se novým způsobem učení pomocí ICT; v současné pandemické krizi vyvolané onemocněním COVID-19 se nebývale zvýšila potřeba výuky na základních a středních školách pomocí digitálních technologií a online platforem, proto se projekt NET – New Approach In Educational Technology zaměřuje na vývoj nových vzdělávacích materiálů pro učitele základních a středních škol s cílem prezentovat možnosti inovativních technologií (jako např. interaktivní roboty nebo virtuální realita), dále návody, jak využívat sociální sítě nebo využívání principy gamifikace v procesu výuky; na tomto projektu se podílí: SPU v Nitře (Slovensko), Ford Otosan Ortaokulu (Turecko), Vitale Tecnologie Comunicazione – Viteco Srl (Itálie), Univeristy of Patras (Řecko), ZŠ Benkova 34, Nitra (Slovensko);
 • partnerství projektu Boosting Innovation in Education and Research of Precision Agriculture in Palestine (Erasmus+ KA2), který je zaměřen na precizní zemědělství využívající inovativní technologie jako jsou IKT, data satelitního určování polohy (GNSS), dálkový průzkum Země, sběr proximálních dat atd; cílem těchto nových technologií je optimalizovat návratnost vstupů a potenciálně snížit negativní dopady na životní prostředí; zemědělské odvětví je navíc důležitým hnacím motorem palestinského hospodářství, protože vytváří pracovní příležitosti na místním palestinském trhu; zahraniční partneři projektu jsou univerzity v Palestině: Al-Quds Open University, Al-Istiqlal University, An Najjah National University, University College of Applied Sciences, Hebron University,  Palestinian Technical University-Kadoorie; z EU jsou partnery: University of Ruse Angel Kanchev (Bulharsko), University of Patras (Řecko) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitře.

 

Součástí výuky některých předmětů je též názorná výuka v laboratořích, vybavených širokým spektrem nejmodernějšího přístrojového vybavení.