Katedra stavebnictví

Katedra stavebnictví

Katedra Stavebnictví byla založena v roce 2007, přesto se pyšní již mnohými úspěchy jak především na poli pedagogickém, tak vědeckém, a studentům poskytuje vzdělání na evropské úrovni.

Na studijním programu Pozemní stavby jde o profilovou katedru – z hlediska odborné specializace katedry je možné hovořit o širším tematickém spektru, která zajišťuje výuku v předmětech zaměřených na komplexní problematiku navrhování stavebních konstrukcí a projektování objektů pozemních staveb bytových, občanských, průmyslových a zemědělských s použitím moderních metod včetně využití výpočetní techniky.

Pedagogická a vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na konstrukčně-statickou problematiku navrhování nosných systémů a konstrukcí, stavební fyziku (tepelná technika, akustika, osvětlení), navrhování kompletačních konstrukcí, interakci nosných a nenosných subsystémů, poruchy, rekonstrukce a sanace staveb, degradační procesy konstrukcí a materiálů, navrhování nízkoenergetických a pasivních staveb, problematiku požární ochrany a zdravotní nezávadnosti budov, problematiku materiálového inženýrství a izolačních systémů, urbanismus a územní plánováním současně s údržbou památek, mechaniku zemin a geologií, ochranu životního prostředí a ekologií. V rámci studijního programu jsou studenti vzděláváni i formou praxí, které mohou zaměřovat již na svůj další profesní růst.

 

Laboratoře Katedry stavebnictví

Laboratoře Katedry stavebnictvíPřehled vybavení laboratoře katedry stavebnictví. Laboratoře Katedry stavebnictví můžeme rozdělit do tří částí dle využití. Jedná se o laboratoř studijní části, laboratoře výzkumné části a těžkou laboratoř. Přehled techniky naleznete zde.

 

 

Základní priority výuky na Katedře stavebnictví:

  1. posluchač získává komplexní přehled o celé oblasti stavitelství se zaměřením na konstrukce staveb a pozemní stavitelství,
  2. mimořádnou nadstavbou oproti studiu na jiných technických školách je získávání hlubokých znalostí ve specializacích Navrhování budov a Nosné konstrukce,
  3. výuka je postavena na prezentaci nejnovějších poznatků v oblasti teorie i praxe stavění,
  4. speciální předměty jsou vykládány problémově – posluchači jsou seznamováni jak s vyhovujícími řešeními, tak s řešeními rizikovými či nepovedenými; poruchové konstrukce sami v terénu vyhledávají a ve výuce hledají cesty nápravy,
  5. reálné vnímání problematiky stavění včetně včasné orientace v uplatnění posluchačů po absolvování školy je podporováno dlouhodobou praxí v projektových a realizačních firmách
  6. bakalářské práce jsou zadávány na aktuální témata stavění se zaměřením na navrhování budov a nosné konstrukce staveb, a to v návaznosti na absolvovanou praxi. Diplomové práce jsou rovněž zadávány na aktuální témata ve stavebnictví.

V rámci katedry je studentům umožněno i studium na zahraničních universitách, studijní výsledky v zahraničí se uznávají studentům jako součást studia na katedře.

Systém výuky a nabídka předmětů na katedře stavitelství ve všech semestrech umožní studentům vytvářet si vlastní odborný profil s ohledem na jejich představu o budoucím uplatnění.

Bakalářská studia jsou čtyřletá, tudíž lze dle § 8 odst. 2, písm. b) zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších změn zažádat o autorizaci a získat titul autorizovaný inženýr.

Katedra stavebnictví aktuálně nabízí studentům jeden akreditovaný bakalářský program Pozemní stavby, a to ve dvou specializacích: Navrhování budov a Nosné konstrukce. Nově nabízí i možnost studia v navazujícím magisterském oboru Pozemní stavby.

Forma a zabezpečení výuky:

Výuka je zajišťována formou přednášek, cvičení a seminářů, laboratorních a praktických cvičení a dlouhodobé odborné praxe. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta s cílem prohloubení znalostí. Získané znalosti a dovednosti se ověřují zápočtovými testy, u zkoušek písemnou případně ústní formou.

Další činnost

K příznivému kreditu školy přispívá i mimořádná snaha o šíření originálních technických znalostí v technické veřejnosti – škola pořádá každoročně mezinárodní vědeckou konferenci Defekty budov,

učitelé školy se výrazně angažují ve formulaci teorie konstrukční tvorby staveb, zejména jako autoři Českých technických norem z oblasti konstrukcí a izolací staveb,

posluchači školy dosahují četných ocenění v studentských soutěžích – např. Presta, KM Beta, Města bez smogu a dalších.