Katedra managementu

Katedra managementu

Katedra zajišťuje a je garantem řady základních teoretických a profilových předmětů včetně volitelných se zaměřením na podnikové řízení, teorii managementu a procesní řízení, strategické řízení a rozhodování, hodnotový management, řízení inovací, řízení kvality, řízení podnikových projektů, analýzu podnikových rizik aj. Katedra zajišťuje výuku předmětů pro Erasmus studenty jako Bussiness Management, Strategic Management a Innovation Management. Katedra klade důraz na rozvíjení nejnovějších trendů v oblasti managementu, který patří v současnosti k nejdynamičtějším oborům sociálních věd. Cílem katedry je přispět k výchově vysoce konkurenceschopných absolventů pro podnikovou řídicí praxi s uplatněním na pozicích středního a vyššího managementu českých i zahraničních firem. Důraz je kladen na rozvoj spolupráce s podnikovou sférou, ale i s veřejnou správou zejména Jihočeského regionu.

Ve vědecko-výzkumné činnosti se katedra podílí na řešení výzkumných projektů v rámci TA ČR, v této oblasti se řadí mezi jednu z nejúspěšnějších kateder na ÚPS VŠTE, na řešení projektů ze strukturálních fondů EU, podnikových voucherech a interních výzkumných projektů. Výstupy z řešení jsou publikovány v odborných recenzovaných časopisech evidovaných v databázi Web of Science a Scopus a jsou prezentovány na konferencích v ČR i v zahraničí.

Tvůrčí činnost vychází z profilace katedry a je zaměřena především na:

 • moderní formy organizace a řízení podniků,
 • projekci nových a inovaci stávajících organizačních a řídicích struktur,
 • strategické řízení a rozhodování včetně formulaci podnikové strategie,
 • dekompozici a inovaci základních podnikových subsystémů,
 • analýzu a hodnocení podnikových procesů,
 • projekci konkurenceschopných obchodních strategií a modelů,
 • procesy kvality a inovaci procesů v podniku,
 • manažerské řídicí dovednosti v rámci všech základních řídicích úrovní,
 • digitalizační procesy v rámci systémového pojetí podniku,
 • na automatizaci řízení kusové i sériové výroby,
 • problematiku tvorby hodnoty pro zákazníka v podnikových procesech,
 • krizové scénáře podniků v případě vzniku krizových situací,
 • přípravu řešení problematiky Digital Faktory for Education – DFE, Digital Factory for Management – DFM).

Skupina Inovace a kvalita

Skupina Řízení a strategie

Kontakty

Organizační zabezpečení katedry

Vedoucí katedry: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. (vachal@mail.vstecb.cz)
Zástupce vedoucího katedry: doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D. (strakova@mail.vstecb.cz)