Katedra cestovního ruchu a marketingu

Katedra cestovního ruchu a marketingu působí na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích od roku 2014. V současné době je její součástí skupina Regionální rozvoj a cestovní ruch a skupina Marketing. Koncepce výuky i vědecko-výzkumné činnosti katedry vychází z požadavků zaměstnavatelů a dlouhodobého záměru Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Skupina Regionální rozvoj a cestovní ruch zajišťuje výuku a výzkum související s problematikou stabilizace a rozvojem malých a středních podniků ve venkovském prostoru, strategickým rozvojem územních celků se specifikací na cestovní ruch a destinační managment, úlohou aktérů působících v územních celcích a jejich synergický vliv při plánování regionálního rozvoje a podnikové (firemní) mobility. V oblasti teoretického výzkumu je činnost skupiny směřována na stanovení podnikatelského potenciálu pro daná území. Členové skupiny byly nebo stálé jsou řešiteli, či spoluřešiteli řady výzkumných projektů a grantů. V rámci pedagogické i tvůrčí činnosti dlouhodobě spolupracují s orgány státní a veřejné správy, s aktéry regionálního rozvoje a podnikovou praxí především z Jihočeského kraje.

Skupina Marketing se zaměřuje na výuku a výzkum související s problematikou marketingové a obchodní činnosti, možností řízení marketingové komunikace v procesu budování a ochrany identity a reputace v prostředí internetu v kontextu specifik regionu a jeho potřeb, implementací nástrojů e-marketingové komunikace do komunikačního mixu obchodních společností působících na českém trhu. V oblasti teoretického výzkumu je činnost skupiny směřována na rozvinutí poznatkové báze problematiky možností řízení marketingové komunikace v procesu budování a ochrany identity a reputace v prostředí internetu za účelem aproximace tématu směrem k prioritním osám významných evropských grantových schémat a vytvoření specifické poznatkové základny problematiky využívání nástrojů e-marketingu v rámci komunikačního mixu obchodních společností působících na českém trhu pro efektivní aplikaci inovativních nástrojů e-marketingu do podnikové praxe.

V rámci výuky je na katedře obecně kladen důraz na provázání teoretických znalostí s praktickou aplikací při řešení konkrétních problémů, případových studií, studentských projektů apod. S tímto souvisí i spolupráce katedry s aplikační sférou. Témata bakalářských prací jsou aplikovaná na konkrétní komerční i nekomerční subjekty s cílem provázanosti získaných teoretických znalostí a potřeb podniků a organizací nejen v rámci České republiky. Katedra cestovního ruchu a marketingu využívá moderních výukových metod i participace odborníků z praxe, kteří přispívají ke zvýšení kvality výuky i podpoře profesně orientovaného profilu absolventa. Studenti absolvují povinnou praxi v rozsahu 520 hodin u významných firem a institucí Jihočeského kraje.

Katedra studentům nabízí v rámci studentských mobilit možnost participace na International Business Week a Erasmus+, v jejichž rámci studenti uplatňují zejména své znalosti z oblasti marketingu, marketingové komunikace a základů managementu. Neodmyslitelnou výhodou obou mobilit je možnost zlepšit své týmové, komunikační a prezentační dovednosti a zejména jazykové schopnosti.

Členové katedry se angažují v celé řadě výzkumných a projektových aktivit, od grantů Krajského úřadu Jihočeského kraje, až po projekty financované z operačních programů Evropské unie.

Cílem katedry cestovního ruchu a marketingu je poskytovat kvalitní vzdělání a vědecko-výzkumnou činnost v zaštiťovaných specializacích.

Skupina Marketing
Skupina Regionální rozvoj a cestovní ruch

Kontakty

Organizační zabezpečení katedry

Vedoucí katedry: doc. Ing. Petra Pártlová, Ph.D. (partlova@mail.vstecb.cz)