International business week

International Business Week (IBW) je týdenní projektová aktivita, která se koná na zahraničních vysokých školách zapojených do sítě IBW, jejímž členem je i VŠTE. Účastí na IBW student získá zápočet volitelného odborného předmětu A_IBW_A – International Business Week – abroad, který je ohodnocený 5 ECTS kredity. Za úspěšné splnění IBW studenti obdrží certifikát od organizátora a zápočet za předmět International Business Week – abroad.

Místem konání může být Dánsko, Finsko, Německo, Belgie, Nizozemí, Portugalsko, Polsko, Lotyšsko, Rusko nebo Francie. Účastníky jsou studenti z těchto zemí, komunikačním jazykem je angličtina. Na začátku týdne jsou studenti rozděleni do mezinárodních týmů, které v průběhu týdne řeší zadaný reálný problém nebo případovou studii, jejíž výsledky na závěr obhajují a prezentují.

 

Proč se zapojit?

Důvodů je hned několik – získání zahraničních zkušeností, seznámení se studenty jiných zahraničních škol, zdokonalení jazykových a odborných znalostí, poznání prostředí jiných škol a zemí, včetně exkurzí do firem a kulturně poznávacího programu.

 

Chci se přihlásit! Jak na to?

Předmět IBW se řídí jinými termíny než zápis ostatních předmětů. V průběhu každého semestru je v IS otevřen zápis do balíků na aktuální semestr. Informace o otevření balíků bývá zveřejňována prostřednictvím e-mailu či na vývěsce. Poté je možné se zaregistrovat v IS  sekce Student – Během studia – Rozpis témat, dále student vybere požadovanou variantu. Před zapsáním je potřeba zkontrolovat, zda na tento předmět zbývají volné kredity (především pokud student již splnil požadovaný počet kreditů za volitelné předměty). Po skončení termínu přihlašování k danému tématu je všem přihlášeným studentům zapsán předmět International Business Week – abroad. Zapsaní studenti jsou osloveni a obdrží další informace.

 

Kolik mě to bude stát?

Stipendium: VŠTE úspěšným účastníkům IBW, kteří se tohoto programu v rámci jednoho studijního cyklu ještě nezúčastnili, poskytuje  příspěvek na pokrytí poplatku za účast na IBW formou mimořádného stipendia. Je tedy možné získat stipendium na IBW jedenkrát v bakalářském a jedenkrát v navazujícím magisterském studijním cyklu.

Poplatky: Za účast na IBW se platí poplatek v rozmezí 190 – 250 Euro (konkrétní částka bývá uvedena v příslušném balíku). Uvedená orientační cena zahrnuje pobytové  náklady na 1  osobu, tj. ubytování, stravování (snídaně, obědy, zpravidla jednu večeři), místní dopravní náklady, kulturní program. Na pokrytí poplatku v plné výši je určeno právě mimořádné stipendium. Je však nutné počítat s náklady na dopravu (liší se podle destinace, dopravního prostředku a včasnosti  zakoupení), cestovní pojištění a útratu na osobní potřeby a stravu, která není součástí IBW (večeře). Způsob dopravy si student volí i organizuje samostatně.

Vyúčtování poplatku a stipendia: Postup platby poplatku a přiznání stipendia je v praxi následující: Poté, co se student přihlásí do balíku konkrétního tématu a účast je v balíku potvrzena ze strany VŠTE, je organizující VŠ odeslána registrace. V tuto chvíli již není možné pobyt stornovat, v případě neúčasti musí student zaplatit poplatek za IBW. Poplatky za všechny registrované studenty VŠTE uhradí a následně studentům vystaví pohledávku v odpovídající výši. Studentům, kteří IBW zdárně ukončí, splní všechny podmínky (aktivní účast na všech aktivitách daného IBW), doloží VŠTE certifikát o úspěšném absolvování IBW a sepíše report o své účasti na IBW, je následně přiznáno stipendium ve výši poplatku za IBW. V tuto chvíli bude student vyzván k zaplacení pohledávky a převzetí stipendia. Ve skutečnosti pouze na recepci VŠTE podepíše převzetí stipendia a uhrazení pohledávky. Student, který na IBW neodcestuje, nebude se účastnit aktivit programu či se nebude aktivně podílet na zadání, stipendium neobdrží, bude však muset uhradit pohledávku ve výši účtovaného poplatku za IBW.

 

Kontakt

Přehled aktuálních IBW:

IBW zimní semestr 2017/2018

Přehled uskutečněných IBW:

International Business Week v Moskvě – Rusko.