Integrovaný regionální operační program 2014-2020


 

Název projektu: Rozšíření MŠ VŠTE

 

Termín realizace: 25. 9. 2015 – 31. 8. 2018

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropské unie.

 

Stručný popis projektu

Předmětem předkládaného projektu je zvýšení kapacity Mateřské školy Vysoké školy technické a ekonomické v
Českých Budějovicích prostřednictvím nástavby a přístavby a dále zvýšení dostupnosti tohoto zařízení
prostřednictvím zajištění bezbariérovosti. Současné kapacity jsou plně vytíženy a narušují optimální provoz
zařízení. S ohledem na demografický vývoj, plánované rozšíření VŠ a záměr přijímat děti z okolních obcí včetně
dětí mladších 3 let zařízení není schopné uspokojit poptávku.

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity mateřské školy a zvýšení dostupnosti tohoto zařízení prostřednictvím
zajištění bezbariérovosti. Kvalita zařízení bude zajištěna souladem s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých, dále aktivním
a pečujícím personálem, který vytváří přátelské a inspirativní prostředí pro rozvoj dětí. Dostupnost zařízení bude
zajištěna bezbariérovým vstupem.

Mezi dílčí cíle projektu lze dále zařadit:

 • zvýšení kapacity zařízení za účelem podpory rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku s cílem podílet
  se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování,
  základních životních hodnot a mezilidských vztahů
 • pořízení vybavení, které poskytne podněty pro rozvoj dětských myšlenek a nápadů a zároveň bude
  funkční, bezpečné a nákladově optimální
 • realizací projektu dojde k vytvoření technických, prostorových a pedagogických podmínek pro kvalitní a
  dostupnou nabídku služeb pro osoby, které se vracejí po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání.
  Realizace projektu tak přispěje k optimálnějšímu sladění osobního a profesního života
 • realizací projektu dojde ke zkvalitnění veřejných služeb a zkvalitnění podmínek pro život v městě České
  Budějovice i celé související ORP
 • v rámci projektu se předpokládá vznik nových pracovních míst, minimálně dojde k navýšení o 2 hlavní
  pracovní poměry na pozici pedagogického pracovníka a 2 pracovní poměry v rámci pomocných sil
 • úpravy venkovního prostranství zajistí předškolním dětem prostředí, kde budou moci rozvíjet své
  dovednosti a bude jim umožněna výchova environmentálním směrem.

Výsledky projektu

Hlavním výsledkem projektu bude přístavba nové učebny a rozšíření dvou stávajících tříd, kde budou moderním
a badatelsky orientovaným způsobem vyučovány přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi a badatelsky
orientovaná výuka.