Institucionální rozvojové programy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Institucionální rozvojové programy pro veřejné vysoké školy, do kterých se VŠTE pravidelně zapojuje. Úspěšným žadatelům poskytne v souladu se zákonem o VŠ a Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti a jeho aktualizací dotaci ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“).

 

IRP 2014

Institucionální rozvojový plán pro rok 2014 (dále jen „IRP“) vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti (dále jen „DZ“) VŠTE na období 2011–2015, respektive z jeho aktualizace pro rok 2014.IRP je v roce 2014 zaměřen zejména na dvě oblasti:

 1. Vybudování centrální technické laboratoře pro potřeby výuky studentů a realizaci základního a aplikovaného výzkumu, který podpoří publikační činnost akademických pracovníků.

Důvodem pro budování technických laboratoří je pozitivní vývoj ve směru postupného naplňování základního úkolu VŠTE, kterým je přednostní rozvoj technických oborů.

 1. Pořádání Interní grantové soutěže (IGS), jejímž cílem je vychovávat a motivovat mladé vědecké pracovníky VŠTE pro realizaci tvůrčích aktivit za účelem zkvalitnění výukového procesu.

Vzhledem ke stanoveným cílům IGS dochází k rozdělení soutěže na dvě samostatné sekce:

 • podpora pedagogické práce akademických pracovníků do 35 let na vysoké škole,
 • profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.

 

IRP 2013

Projekt IRP je sestaven na základě prioritních oblastí, ve kterých chce VŠTE dosáhnout svých cílů v roce 2013. Cíle jsou nastaveny tak, aby podpořily hlavní misi VŠTE, tedy: „realizaci profesních bakalářských studijních programů podpořenou součinností podnikatelských subjektů v regionu a uskutečňování aplikovaného výzkumu, zavádění inovačních technologií a transfer znalostí do oblastí, které jsou aktuální a klíčové především pro potřeby regionu.“

Rozšíření komplexního manažerského systému o modul personálního plánování.Konkrétní cíle by měly, kromě výše uvedeného, přispět k excelenci a transparentnosti v prováděných činnostech a k růstu zaměstnanosti v regionu. Hlavními oblastmi projektu jsou:

 • Vytvoření zázemí pro transfer aplikovaného výzkumu a inovativní podnikatelské záměry.

Aktuálně podkládané projektové záměry jsou vzájemně propojeny a přímo vycházejí z doporučení Aktualizace DZ pro oblast vysokých škol pro rok 2013. Především naplňuje následující oblasti:

 • Kvalita a relevance – Zajišťování kvality ve vysokém školství – doporučení pro vysoké školy
 • Otevřenost – Spolupráce s aplikační sférou, regionální zapojení – doporučení pro vysoké školy

Projekt aktuálně probíhá. Hlavním řešitelem je: Ing. Jaromír Vrbka

 

IRP 2012 – Projektové a inovační centrum

Institucionální rozvojový plán 2012 (dále jen „IRP 2012“) VŠTE vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠTE v ČB na období 2011-2015, respektive jeho Aktualizace pro rok 2012. Projekt byl řešen ve dvou oblastech:

 • Vytvořit a postupně implementovat komplexní řídicí manažerský systém založený na excelenci, automatizaci procesů a odpovědnosti
 • Zajistit kvalitní výzkum, vývoj a tvůrčí činnost v souladu s posláním a potřebami školy včetně implementace výstupů z této činnosti do uživatelské sféry

První dílčí část, resp. dílčí institucionální projekt, je věnován projekci a postupné implementaci komplexního manažerského systému školy. Jedná se zároveň o přímou aplikaci principu „Učící se organizace“, která vychází z DZ VŠTE. Manažerský systém v plánovaném rozsahu umožní úplné řízení klíčových procesů, mezi něž patří především:

 • Proces plánování zahrnující úroveň dlouhodobého záměru, aktualizovaného dlouhodobého záměru a operativní plánování.
 • Procesy provozní, především podmnožina procesů pro řízení lidských zdrojů.
 • Řídící procesy, které zahrnují především procesy pro kontrolu, vyhodnocení a optimalizaci.

Druhá část IRP 2012 je věnována ustavení a personálnímu zabezpečení Projektového a inovačního centra (dále „PIC“). Vznikem tohoto centra dojde k vytvoření širokospektrální platformy tvůrčího prostoru pro vzájemný transfer myšlenek a technologií v rámci spolupráce vysoké školy a podnikatelské sféry s přednostním zaměřením na technické obory.

Cílovým stavem je projekce a postupné uvedení PIC do plné funkčnosti při VŠTE, včetně jeho personálního zabezpečení, jehož nedílnou součástí budou i kontaktní místa na vybraných modelových podnicích Jihočeského kraje.

Nejdůležitější výstupy projektu

 • 1x Manažerský informační systém
 • 1x Podaný impaktovaný článek
 • 5x Publikované recenzní články souvisejících s činnosti PIC
 • 1x Podaný vynález
 • 5x Užitný vzor
 • 5x Patent
 • 8x Ochranných známek
 • 1x Vznik dceřiné společnosti, jež pokračuje v naplňování záměru projektu i v dalších letech na komerční bázi

Řešitel: Vojtěch Stehel a další akademičtí technicko-hospodářští pracovníci.