Informačně poradenské centrum - VŠTE bez bariér

Informačně poradenské centrum VŠTE nabízí podpůrné služby studentům či uchazečům, kteří vzhledem k vrozené nebo získané povaze zdravotního stavu vyžadují modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor VŠTE za účelem úspěšného průběhu studia.

Cílem centra je umožnit všem studentům a uchazečům o studium, bez ohledu na povahu a stupeň jejich postižení, rovný přístup ke studiu, přiblížit formu všech předepsaných povinných i volitelných studijních aktivit možnostem každého studenta v našem centru, aby mohl ve srovnatelné kvalitě, avšak individualizovanou formou prezentovat své schopnosti, vědomosti, studijní úsilí a zájem o obor.

 

Nabídka podpůrných služeb je tak určena pro studenty:

 • se zrakovým postižením,
 • se sluchovým postižením,
 • s pohybovým postižením,
 • se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie,..),
 • s chronickým onemocněním,
 • s psychickými poruchami,
 • s poruchami autistického spektra

 

Mezi nabízené služby Informačně poradenského centra patří:

 • Poradenství týkající se modifikace a uzpůsobení studia
 • Navýšení časové dotace při písemném zkoušení
 • Navýšení dotace odevzdávání seminárních prací
 • Možnost složení zkoušek v prostorách Informačně poradenského centra
 • Možnost složení zkoušek ústní formou
 • Možnost složení SZZ ústní i písemnou formou v prostorách IPC s navýšením časové dotace

 

Uchazeči o studium a studenti jsou také seznamováni s nabídkou klíčových podpůrných služeb, např. s uzpůsobením studia, digitalizací studijních textů a s ostatními formami podpory využitelnými v průběhu studia, jako je např. dostupnost technického vybavení a pomůcek, studium podle individuálního studijního plánu.

V neposlední řadě je účelem Informačně poradenského centra zprostředkovat informace o nabídce studijních oborů z hlediska přístupnosti pro uchazeče s jednotlivými typy znevýhodnění.

Informačně poradenské centrum je členem Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách.

 

Kontakt
Bc. Kateřina Tajanovská
Kancelář D002 Okružní 10, 370 01 České Budějovice
Kancelář N005 Nemanická 436/7, 370 10 České Budějovice
E-mail: tajanovska@mail.vstecb.cz
Telefon: +420 380 070 229

 

Úřední hodiny areál VŠTE – kancelář D002

Úterý 7:30 – 11:30, 12:00 – 16:00
Čtvrtek 7:30 – 11:30

 

Úřední hodiny budova na Nemanické – kancelář N005

Pondělí 7:30 – 11:30, 12:00 – 16:00
Středa 7:30 – 11:30