Historie konferencí

Inovace výstupů z učení bakalářských studijních programů na neuniverzitních vysokých školách

Tato konference proběhla v prosinci 2013, jako jeden z  výstupů projektu „Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských studijních programů vysokých škol neuniverzitního typu“.  Konference řešila s pomocí panelových diskuzí mimo jiné také problematiku uplatnění absolventů neuniverzitních vysokých škol na trhu práce, jak v rovině celé České Republiky, tak se specifickými požadavky Jižních Čech. Bližší informace o konferenci

 

Startup Incubation and Acceleration

Konference, která se zabývala tím jak dotáhnout studentské nápady do podoby skutečného podnikání. Určitě to není nic jednoduchého, ale jde to. A o tom nás přesvědčila i tato konference. Se svými zkušenostmi a radami na ní vystoupili výjimeční konzultanti jako například Ondřej Homola, zakladatel a spolumajitel společnosti Corinth, která sídlí v Silicon Valey a patří mezi tři hlavní partnery Microsoftu na poli interaktivního vzdělávání. Konference se zúčastnilo přes 100 studentů.

 

Ekonomická a etická dimenze současné společnosti

Konference s cílem poukázat na ekonomické a etické rozměry současného rozvoje společnosti a roli a úlohu vysoké školy při hledání nových cest hospodářského oživení a ekonomické a sociální stabilizace regionu. Na této konferenci, která měla velké množství návštěvníků, vystoupili přední osobnosti společenského a ekonomického života jako Dana Drábová, Petr Kužel, Jan Bureš, Miroslav Dvořák, Vratislav Kulhánek, Ludmila Nutilová a Antonín Šípek.

 

Defekty budov

Již tradiční konference pořádaná pravidelně – každoročně katedrou Stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích a Expertní a znaleckou kanceláří KUTNAR od roku 2009. Konference byla započata u stěžejního milníku VŠTE – zahájení výuky nově akreditovaného bakalářského studijního oboru KONSTRUKCE STAVEB, zaměřeném na IZOLACE a REKONSTRUKCE. Konference se pravidelně těší velké návštěvnosti a láká mnoho odborníků z praxe z celé Evropy. Více informací o jednotlivých ročnících zde.

 

Využití odpadních materiálů ve stavebnictví

Konference s cílem poskytnout prostor pro prezentaci nových stavebních materiálu, které odpadní materiály využívají a technologií pro jejich výrobu. Účast na konferenci poskytla možnost výměny informací, zkušeností a navázání nových kontaktu v této oblasti. Pořadatelé – Klastr Ekogen, o. s. a katedra Stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické České Budějovice.

Garant: Ing. Václav Vachuška

 

Revitalizace Orlické nádrže

Konference s problematikou kvality vody a sedimentů v přehradě Orlík, která má již víceletou tradici a její současné poslání směřuje ke komplexnímu řešení kvality vody nejen samotné nádrže, ale přítoků, řešení čištění odpadních komunálních vod měst a obcí a řady dalších identifikovaných znečišťovatelů. Důvodem je doslova „ozdravění vod“ a s tím i celého jihočeského regionu, který se v rámci hospodářské spolupráce a turismu spolu s regiony Bavorskem a horním Rakouskem stávají významnou částí Evropy.

Garant: prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

 

Danubie

Mezinárodní konference Danubia-Adria Sympozisium on Experimental Methods in Mechanics, která byla spolupořádaná s Ústavem mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze, Asociací strojních inženýrů a Českou společností pro mechaniku, byla zaměřena na výzkum a vývoj experimentálních metod v mechanice těles a prostředí a jejich aplikaci v praxi. Záštitu převzal tehdejší hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník. Garant: prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

 

Grundtvig

Vysoká škola technická a ekonomická se v červnu 2013 stala místem konání mezinárodního workshopu Grundtvig. Workshopu Grundtvig předcházela roční příprava. Jednacím jazykem byla angličtina. Pro účastníky byly připraveny přednášky místních i zahraničních odborníků. Poté probíhala diskuze o příčinách, důsledcích a souvisejících opatřeních týkající se zdravotních rizik vyplývajících z konstrukčních závad, vlhkosti, materiálů konstrukci a také o nebezpečnosti výskytu radonu v domech.

Garant: prof. Ing. Prabir Ganguly, CSc.

 

1.Mezinárodní jazyková a pedagogická e-konference s účastí VŠTE

Mezinárodní jazyková konference pořádaná VŠTE v Českých Budějovicích od roku 2012. Konference slouží k účelu představení výsledků práce akademických, pedagogických a vědeckých pracovníků evaluace a srovnání příspěvků. Jejím cílem je pak dále navázání nových kontaktů a spolupráce či rozšíření praktických a teoretických znalostí z oboru. Výstupy jsou výhradně elektronické ve formě elektronického sborníku s ISBN. Garant: Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D.

 

Moc moudrosti a moudrost moci

Vývoj společenských událostí nás vede k myšlence, že aktuálně narůstá potřeba hledání a uplatňování morálních hodnot. Společenské vztahy se hluboce promítají do všech sfér občanského života. Můžeme proto konstatovat, že vnitřní nepokoj rozervanost, znecitlivění a dokonce opovržení etickými a mravními hodnotami se stává stále znatelněji fenoménem na všech úrovních společenského života. Typickým příkladem je nesoulad mezi rozvojem ekonomiky a uplatňováním práva v hospodářském styku. Oblast politiky, ekonomiky, kultury a vzdělání se stávají v rámci pluralismu naší společnosti a globálního uspořádání světa stále komplikovanějšími, náročnějšími na každého z nás….

Garant: Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.

 

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání

Konference pod záštitou předsedy České konference rektorů prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a pověřeného rektora VŠTE v ČB Ing. Marka Vochozky, MBA, Ph.D., byla zaměřena na postavení a úlohu neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání v souvislosti s nově připravovaným zákonem o vysokých školách. Na konferenci byly přizváni reprezentativní zástupci neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol z celé České republiky. Z konference byly přijaty závěry a doporučení, jež byly předány vedení MŠMT ČR. Garant: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

 

Market Failure – the Role of Government and Enterprise Econom

Mezinárodní konference pod názvem Selhání trhu – úloha státu a kapitalistické ekonomiky se zúčastnili pedagogové z našich zahraničních partnerských škol a celá proběhla v anglickém jazyce. Vlastní konference se konala ve čtvrtek 14. dubna v areálu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Prezentované příspěvky jednotlivých účastníků byly následně publikovány v časopise Littera Scripta. Garant: Ing. Věra Mulačová, Ph.D.

 

Problematika terciárního vzdělávání

Konference byla zaměřena na problematiku terciárního vzdělávání se specifikací na profesně orientované studijní obory. Řešena byla i problematika vazeb na uživatelskou praxi, akreditační proces a personální zabezpečení studijních programů na neuniverzitních vysokých školách. Předmětem projednávání byly i otázky zapojení VŠTE na řešení problematik v Jihočeském regionu. Garant: prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

 

 

Zvýšení kvality výuky cizích jazyků s využitím moderních komunikačních a informačních technologií na střední škole

Závěrečná konference projektu „Zvýšení kvality výuky cizích jazyků s využitím moderních komunikačních a informačních technologií na střední škole“ CZ.1.07/1.1.10/03.0026. Konference se konala v kongresovém hotelu Clarion za účasti rektora vysoké školy technické a ekonomické, parterů projektu OA České Budějovice, SPŠ Tábor. Hlavním tématem konference byla problematika e-learningu a jeho využití pro výuku jazyků na středních školách. Garant: Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D.

 

Požadavky praxe

Konference pořádaná VŠTE v Praze za účasti osmi národních expertů na problematiku stavu vysokého školství a možných směrů jeho vývoje (kvalifikace a uplatnitelnost absolventů). Konference byla realizována v průběhu realizace projektu „Inovace výstupů obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115.

Garant: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

 

Inovace výstupů z učení, soustav kvalifikací, modulů a kreditů škol neuniverzitního typu

Dvoudenní konference k projektu „Inovace výstupů obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115. Konference proběhla v prostorách VŠTE ze účasti dvou zahraničních expertů (Rakousko, Dánsko), a tří národních expertů v oblasti soustav kvalifikací a výstupů z učení na neuniverzitních vysokých školách, přítomni byli i zástupci partnerských organizací VŠPJ a SPTV. Garant: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

 

Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání

Konference pořádaná v prostorách VŠTE za účasti dvou zahraničních expertů na metodiku výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání (Slovinsko a Rakousko) a tří národních expertů. Výstupy konference umožnili akademických pracovníků vysoké školy získat odborné poznatky v oblasti odborné výuky a hodnocení studentů jak v národním, tak evropském měřítku. Konference byla realizována v průběhu realizace projektu „Inovace výstupů obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu“ CZ.1.07/2.2.00/28.0115.

Garant: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

 

STARTMEETING (Flexible Learning in European Retail

Startmeeting k projektu „Flexible Learning in European Retail“ CZ/12/LLP-LdV/TOI/134005, který proběhl v prostorách VŠTE za účasti českých a zahraničních partnerských organizací (Rumunsko, Holandsko, Německo). Cílem úvodní konference bylo vyjasnit společná témata pro řešení projektu v oblasti maloobchodu, v úvodní části byl přítomen i zástupce Národní agentury pro evropské programy. Garant: Ing. Marie Oubrechtová