Finance podniku

Obor Podniková ekonomika si klade za cíl vysvětlit systém podniku, fungování jeho jednotlivých částí a především naučit primární a vybrané sekundární funkce (činnosti) podniku. Za jednu z významných sekundárních funkcí podniku jsou považování finance podniku. Již v základu student absolvuje dva stěžejní předměty, konkrétně Controlling a Finance podniku I.

Controlling chápeme jako informační systém, který připravuje data pro managerská rozhodnutí ve všech primárních i sekundárních činnostech podniku. Zjednodušeně můžeme konstatovat, že zároveň vytváří jakési komunikační rozhraní, na jehož jedné straně vidíme podnik a jeho výstupy kvantifikované ve fyzických jednotkách, a na straně druhé je stejný obraz kvantifikovaný v jedné univerzální jednotce – v penězích. Controllingový systém nám pomáhá nejen získávat data o fungování podniku, ale především plánovat, rozhodovat a kontrolovat.

Finance podniku I naučí studenta chápat informace získané v rámci controllingu hlouběji a v souvislostech. Po absolvování předmětu umí učinit rozhodnutí o majetkové a kapitálové struktuře podniku. Zároveň umí optimalizovat strukturu výrobních faktorů podniku.

Na základní předměty navazují předměty Finance podniku II a Finanční a kapitálové trhy.

Finance podniku II rozšiřují základní znalosti procesů podnikových financí. Absolvent předmětu dokáže plánovat aktivity tak, aby optimalizoval podnikové procesy. Východiskem pro plánování je znalost finančních a kapitálových zdrojů podniku a metod hodnocení podniku tak, aby vše směřovalo k maximální shodě s potřebami vlastníka a akcionáře.

Cílem předmětu Finanční a kapitálové trhy je vysvětlit význam těchto trhů pro podnik. Předmět se zaměřuje na získávání kapitálu, jednotlivé instrumenty finančních a kapitálových trhů. Student dále získá přehled o organizaci finančních a kapitálových trhů.

Při výuce je kladen důraz nejen na získávání teoretických znalostí z oblasti financí podniků, ale zároveň i na schopnost finance podniku řídit. Absolvent bude nejen teoreticky znát majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, ale bude ji umět optimalizovat v souladu s hlavními cíli podniku, především v souladu s cílem růstu hodnoty pro akcionáře.

Studium tohoto zaměření je doplněno dlouhodobou praxí v podniku na vybraných pozicích. Student tak bude moci poznat práci finančního managera, analytika či referenta ještě před absolvováním svého studia. Bude moci ve své bakalářské práci řešit konkrétní úkoly, problémy zadané podnikem, kde bude praxi absolvovat (potenciálním zaměstnavatelem).

Absolvent tohoto zaměření se uplatní jako referent finančního úseku ziskových i neziskových organizací. Bude moci vykonávat práci finančního analytika, nebo dokonce finančního managera. Může se stát controllerem podniku, případně uplatnit své znalosti na finančních a kapitálových trzích. Absolvent bude mít předpoklady vykonávat práci nejvyššího managera podniku.

Zaměření předpokládá absolvování povinně volitelných předmětů Finanční a kapitálové trhy a Finance podniku II a je nabízena studentům prezenční i kombinované formy studia.