Ekonomika podniku - Čínské trhy

Základní údaje

akreditovane_obory2

Podrobnější popis

V zimním semestru akademického roku 2015/2016 se poprvé začaly na Katedře cestovního ruchu a marketingu vyučovat předměty specializace Čínské trhy, která je svým zaměřením výjimečnou specializací nejen v České republice, kde specializaci zaměřenou na oblast čínských studií nabízí pouze Vysoká škola ekonomická v Praze, ale i v rámci celé Evropské unie, kde můžeme nalézt pouze několik málo vysokých škol, které doposud fenomén čínských trhů začaly ve svých studijních programech reflektovat. Specializací Čínské trhy se VŠTE snaží reagovat na dynamický rozvoj spolupráce s Čínskou lidovou republikou, ke kterému dochází nejen v rámci Jihočeského kraje.

Specializace Čínské trhy, je specializací zařazenou ve studijním programu Ekonomika a management. Tato specializace je nabízena studentům prezenční formy studia ve standardní době trvání tří let. Specializace Čínské trhy nabízí studentům získání komplexních odborných, praktických a jazykových znalostí a dovedností pro působení v oblasti spolupráce s dynamicky se rozvíjejícími čínskými trhy. Cílem specializace Čínské trhy je seznámit studenty se specifickými odlišnostmi Čínské lidové republiky, čínské kultury, etiky, základních hodnot i hospodářství a zejména pak obchodu a obchodního jednání na těchto trzích.

Úspěšní absolventi budou odborníky v oblasti obchodování s čínskými trhy a budou moci nalézt uplatnění při výkonu celé řady profesí v různých komerčních i nekomerčních subjektech se zaměřením na spolupráci s obchodními partnery z Čínské lidové republiky. Absolvent se může uplatnit na úrovni středního managementu v českých i nadnárodních společnostech, které obchodují s čínskými trhy, ale také ve státních institucích a agenturách i nevládních organizací, které se zaměřují na oblast obchodu a spolupráce s Čínskou lidovou republikou – jako je například CzechTrade, MERSINIS, spol. s r. o. (Centrum pro hospodářskou spolupráci s Čínou), Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce, krajské úřady, atd. Úspěšní absolventi budou schopni poskytovat poradenské a konzultantské služby pro obchodování s čínskými trhy, reprezentovat komerční i nekomerční subjekty při jednání s čínskými partnery v České republice i Čínské lidové republice, či zajišťovat koordinaci veškerých podnikatelských aktivit pro čínské trhy.

Absolventi se mohou uplatnit jako manažeři ve výše uvedených subjektech, ale také jako obchodní zástupci pro čínské trhy, či konzultanti a odborní poradci v oblasti problematiky čínských trhů, jelikož budou disponovat potřebnými odbornými znalostmi a orientovat se v specificích tohoto trhu, stejně tak jako v čínské mentalitě, kultuře a základech čínského jazyka.

Studium se opírá zejména o nezbytnou spolupráci s předními čínskými univerzitami – jako například North China University of Technology, Henan University, Shanghai University of International Business and Economics, jejichž představitelé začali již v zimním semestru akademického roku 2015/2016 působit na Katedře cestovního ruchu a marketingu VŠTE jako vyučující vybraných předmětů.

Studentům jsou také nabízeny studijní výměnné pobyty na výše zmíněných univerzitách. Atraktivitu specializace Čínské trhy je možné již v počátcích hodnotit na základě zájmu studentů o výměnné studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na čínských univerzitách. V zimním semestru akademického roku 2015/2016 začali první studenti VŠTE studovat v rámci výměnných programů Erasmus+ na North China University Of Technology v Pekingu, kteří projevili zájem o prodloužení pobytu a další studenti projevují zájem o výjezd v následujících semestrech.