Ekonomika podniku

Základní údaje

akreditovane_obory

Od akademického roku 2020/2021 je pro nové studenty tento obor nahrazen studijním programem Podniková ekonomika.

 

Podrobnější popis

Studium oboru Ekonomika podniku je nabízeno v prezenční i kombinované formě. Je zaměřeno na ekonomiku a řízení jednotlivých funkcí podniku a poskytuje vedle základních teoretických znalostí z ekonomie, podnikové ekonomiky a řízení, marketingu, finančního řízení, účetnictví, řízení obchodních činností a dalších odborných předmětů zejména osvojení si praktických dovedností v seminářích  z těchto odborných předmětů.

Rozvoj odbornosti probíhá další specializací při volbě volitelných předmětů a zejména prostřednictvím dlouhodobé semestrální praxe. Student  Součástí studia je také rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce a osvojení cizojazyčné odborné terminologie. Studenti mají během studia možnost získat mezinárodní zkušenosti z krátkodobých a dlouhodobých zahraničních  mobilit.

Absolvent dokáže:

1. Hodnotit základní ekonomické procesy a průběh obchodních operací v tržní ekonomice a poznatky implementovat do praktického podnikatelského chování.
2. Systémově a komplexně přistupovat k řešení aktuálních podnikových ekonomických problematik.
3. Hodnotit makroekonomický vývoj státu a orientovat se v jeho hospodářské politice.
4. Aplikovat právní normy v běžných podnikatelských situacích.
5. Využívat při výkonu své profese výpočetní techniku a navazující informační technologie.
6. Uplatňovat v praktické činnosti postupy finanční matematiky, statistiky a logistiky.
7. Kultivovaně využívat komunikační prostředky včetně dvou cizích jazyků ve formě ústní i písemné.
8. Motivovat a stimulovat spolupracovníky k plnění cílů a vykonávat operativní i řádnou kontrolní činnost.
9. Zabezpečit harmonické interpersonální vztahy na pracovišti s odpovídající mírou empatie.
10. Dodržovat a prosazovat podnikatelskou etiku a zabezpečit u podřízených respektování vnitropodnikových předpisů a řádů.
11. Reprezentovat podnik a zabezpečovat základní ceremoniální povinnosti.
12. Kooperovat na projektech s mezinárodní účastí.

Uplatnění studentů

Absolvent bakalářského studijního oboru Ekonomika podniku je vysokoškolsky vzdělaný odborník nacházející uplatnění při výkonu profesí na střední úrovni podnikového řízení a uplatňuje se také ve specializovaných finančních, účetních, marketingových, obchodně-podnikatelských a distribučních činnostech. Absolventi nachází uplatnění v kvalifikovaných výkonných funkcích v průmyslových, obchodních a dopravních organizacích, v oblasti služeb, v poradenství, v neziskových organizacích a institucích veřejné a státní správy. Zařazení dlouhodobé odborné praxe na závěr studia umožňuje samostatný výkon povolání nebo zařazení absolventů do nižších nebo středních řídících funkcí okamžitě po ukončení studia.

Absolventi mají možnost po dokončení studia pokračovat v navazujícím magisterském studium na všech ekonomických oborech nabízených vysokými školami v ČR.

Specializace

Na konci prvního ročníku si student volí svojí specializaci, ve které následně rozšiřuje své znalosti. Studenti si mohou volit mezi následujícími oblastmi:

  1. Finance podniku
  2. Účetnictví
  3. Obchod
  4. Řízení lidských zdrojů
  5. Cestovní ruch
  6. Marketing