COST EU akce TU1408 – Air Transport and Regional Development -ATARD

Cíl projektu: Přispět ke zkvalitnění přenosu informací mezi subjekty v oblasti regionální správy, letecké dopravy a turistického ruchu

Období řešení: 2015-2019

Projekt má za cíl identifikovat souvislosti mezi uskutečňovanou leteckou dopravou a ekonomickým rozvojem regionu v konkrétních krajích České republiky a následně tyto vazby analyzovat s cílem nalézt zásadní faktory mající pozitivní či negativní vliv na ekonomiku regionu. K úspěšnému řešení výzkumného problému budou získaná data analyzována pomocí různých kvantitativních a kvalitativních metod. Vychází se při tom z původní hypotézy, že povaha a síla vztahu mezi regionálním rozvojem a změnami na trhu letecké dopravy závisejí na úrovni rozvoje regionu. Výstupy z projektu jsou klíčovými výstupy, které budou dále využity k úspěšnému řešení mezinárodního projektu v rámci COST akce ATARD TU1408. Sekundárně je projekt koncipován jako nástroj k diseminaci znalostí o letecké dopravě mezi širší veřejnost v podobě pořádání workshopů a seminářů na Jihočeském letišti v Českých Budějovicích a propagaci domácích zkušeností s vytvořením regionálního letiště v zahraničí.