Akreditované studijní programy

Bakalářské programy (Bc.)

Podniková ekonomika

Podniková ekonomikaBakalářský studijní program Podniková ekonomika je koncipován jako profesně orientovaný s cílem přípravy kvalifikovaných a specializovaných odborníků. V souladu s požadavky podnikové praxe, ale i dalších správních a řídících orgánů je zvýšený akcent kladen jak na specifikaci, tak integrální jednotu primárních podnikových funkcí včetně vybraných sekundárních funkcí v rámci systémového vymezení podniku. Absolventi jsou připravováni na výkon řídící funkce pro střední a operativní stupeň řízení. Jedná se jak o podnikovou sféru, tak i organizace působící ve veřejné a státní správě. Další informace o programu Podniková ekonomika…

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojůAbsolvent studijního programu Řízení lidských zdrojů disponuje potřebnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi v oblasti řízení lidských zdrojů a personální práce. Současně získá přehled o základních atributech podnikové architektury jako je organizační a řídící struktura podniku, řízení podnikových procesů, základní znalosti v oblasti řízení podnikových změn. Dále si osvojí  znalosti o složkách podnikového prostředí, o sociálních vazbách a komunikačních podnikových sítích včetně etické roviny podnikání i chování zaměstnance v podnikovém prostředí. Další informace o programu Řízení lidských zdrojů…

Technologie a řízení dopravy

Technologie a řízení dopravy

Studijní program Technologie a řízení dopravy je koncipován jako profesně zaměřený bakalářský studijní program, připravující studenty především na pracovní pozice v dopravních, logistických, průmyslových podnicích a veřejné správě. Koncepce profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Technologie a řízení dopravy vychází z předpokladu, že absolvent dokáže řešit provázanost dopravy a hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje státu, jednotlivých krajů i obcí. Vzhledem k tomu, že tento rozvoj má také zahraniční dimenzi, absolvent umí brát v úvahu dopravu a přepravu v mezinárodním postavení státu i jednotlivých regionů.  Více o programu Technologie dopravy a přepravy…

Strojírenství

Strojírenství

Profil absolventa studijního programu Strojírenství je sestaven tak, aby absolventi byli připravováni pro navrhování konstrukcí a mechanismů s počítačovou podporou a pro působení v oblasti technologie výroby. Významnou součástí studia je odborná semestrální praxe v trvání 13 týdnů, která studentům umožní získat praktické dovednosti z prostředí průmyslových firem. Absolventi studijního programu Strojírenství se mohou uplatnit především ve středních a vyšších technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích). Více údajů o programu Strojírenství …

Pozemní stavby

Pozemní stavbyStudijní program Pozemní stavby je možné charakterizovat jako průřezové architektonicko-konstrukční bakalářské vzdělání v oblasti navrhování, výstavby a exploatace budov. Pozornost je věnována progresivním materiálům a technologiím, tedy oblastem, které v současné stavební praxi představují velice významné a neustále se dynamicky rozvíjející problematiku. Příslušná profilace vychází z konkrétních požadavků praxe, čímž je vytvořen předpoklad dobré uplatnitelnosti absolventů programu na trhu práce, a to ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. Více o programu Pozemní stavby …

Navazující magisterské programy (Ing.)

Podniková ekonomika

Podniková ekonomika - navazujícíStudijní program Podniková ekonomika navazuje na profesně zaměřený tříletý bakalářský studijní program Ekonomika a management se studijním oborem Ekonomika podniku, který byl akreditován v roce 2006 a následně prošel dvojí reakreditací (v roce 2010 a 2016), a nově připravovaný bakalářský studijní program. Profesně orientovaný navazující magisterský studijní program klade zvýšený důraz na vyváženost a integritu teoretických znalostí a praktických dovedností s akcentem na profesní orientaci absolventů SP. Další údaje pro program Podniková ekonomika …

Logistika

LogistikaCílem navazujícího magisterského profesně zaměřeného studijního programu Logistika je vychovat absolventy, kteří dokážou řídit celý dodavatelský řetězec tj. zbožové, peněžní a informační toky, zabezpečovat, řídit a navrhovat logistické systémy, sklady, distribuční systémy, zpětné toky zboží, optimalizovat činnost technologií a systémů, a navrhovat jejich optimalizace. Absolvent je schopný buďto samostatně nebo v týmu řešit složité projekty. Dále budou absolventi připraveni úspěšně studovat doktorské studijní programy se zaměřením na dopravu a logistiku, a budou schopni znalosti nabyté studiem využít při výzkumu a vývoji technologií, a metod řízení v oblasti dopravních systémů a logistiky. Více informací o programu Logistika …

Pozemní stavby

Pozemní stavby - navazujícíStudijní program Pozemní stavby je možné charakterizovat jako průřezové architektonicko-konstrukční vzdělání v oblasti navrhování, výstavby a exploatace budov. Obsah studia formuje širší odborný profil charakteru interdisciplinárního studia definovaného komplexními potřebami společenské praxe v technické oblasti spojené s architektonickým a konstrukčním návrhem environmentálně vhodných a energeticky efektivních budov. Pozornost je věnována progresivním materiálům a technologiím, tedy oblastem, které v současné stavební praxi představují velice významnou a neustále se dynamicky rozvíjející problematiku. Další informace o studijním programu Pozemní stavby …