Výzkum a vývoj

Výzkumné projekty a granty

Na VŠTE probíhá rozsáhlá projektová činnost, jejíž hlavním cílem je naplňování dlouhodobých záměrů vysoké školy. V současné době se vysoká škola zaměřuje především na neustálé a systematické zvyšování kvality, prohlubování spolupráce s aplikační sférou, rozvoj infrastruktury, přenos výzkumných aktivit do aplikační sféry a zvyšování uplatnitelnosti absolventů. V posledních dvou letech došlo k výraznému nárůstu projektové činnost.

 

Zapojení studentů do výzkumu a tvůrčí činnosti

VŠTE se snaží motivovat studenty k tvůrčí aktivitě a začleňovat je postupně do výzkumných aktivit. V této souvislosti bylo vytvořeno několik podpůrných projektů, z nichž je nejvýznamnější soutěž SVOČ – Studentská vědecká a odborná činnost. Účastníci zde mohou uplatnit svou kreativitu, rozvinout své schopnosti během dlouhodobé práce a naučí se rovněž obhajovat svá stanoviska. Soutěže se každoročně účastní desítky studentů.

 

Patenty, užitné vzory, vynálezy a další duševní vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví provádí o udělení patentu řízení na základě patentové přihlášky, kterou může podat původce vynálezu nebo ten, na něhož toto právo původce převedl. Jde-li o zaměstnanecký vynález, přechází právo na patent přímo na zaměstnavatele. VŠTE je vlastníkem množství patentů, užitných vzorů, ochranných známek apod.

 

 

Interní granty a soutěže

VŠTE se snaží motivovat mladé zaměstnance a studenty k tvůrčí aktivitě. V této souvislosti vytvořila systém soutěží a grantů, do kterých se mohou obě skupiny pravidelně zapojovat. Díky této skutečnosti si mohou například studenti vyzkoušet dlouhodobou práci na projektu a jeho následné obhajování v tvrdé konkurenci. Těchto soutěží se každoročně účastní desítky studentů a objevují se v nich inovativní nápady, praktická řešení i neobvyklé projekty.

 

Konference

VŠTE každoročně pořádá několik tematických konferencí, které se svým rozsahem, počtem účastníků a celkovým zaměřením značně liší. Většina konferencí vychází z dlouhodobého poslání vysoké školy a z jednotlivých akreditovaných oborů. Mezi pravidelně pořádané patří Defekty budov a odborné ekonomické konference. Menší konference jsou většinou specificky zaměřené na aktuální odborná a technická témata, či problematiku vysokého školství v České republice a Evropě.

 

Recenzované časopisy

VŠTE napomáhá vzniku různým odborným časopisům, mezi ně patří např. mezinárodní časopis LOGI, který se zabývá dopravou a logistikou, na jehož vzniku se podílí různé fakulty vysokých škol z celé Evropy. Dále pod VŠTE vychází časopis Littera Scripta, který se zabývá zejména humanitními vědami a ekonomikou.

 

Rozvojové projekty