Katedra cestovního ruchu a marketingu

Katedra cestovního ruchu a marketingu působí na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích od roku 2014.

V bakalářském studijním oboru Ekonomika podniku je pro katedru klíčová výuka čtyř významných specializací – marketing, obchodní podnikání, cestovní ruch a čínské trhy. Všechny jmenované specializace jsou nabízeny v prezenční formě studia a vybrané z nich i ve formě studia kombinovaného. Koncepce všech specializací vychází z požadavků zaměstnavatelů a dlouhodobého záměru Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

V rámci výuky bakalářského programu a jednotlivých specializací je kladen důraz na provázání teoretických znalostí s praktickou aplikací při řešení konkrétních problémů, případových studií, studentských projektů apod. S tímto souvisí i spolupráce katedry s aplikační sférou. Témata bakalářských prací, která jsou vedena nejen akademickými pracovníky Katedry cestovního ruchu a marketingu, ale také odborníky z praxe, jsou aplikovaná na konkrétní komerční i nekomerční subjekty s cílem provázanosti získaných teoretických znalostí a potřeb podniků a organizací nejen v rámci České republiky.

Katedra studentům nabízí v rámci studentských mobilit možnost participace na International Business Weeks na více než 10 partnerských vysokých školách v rámci celé Evropské unie i dalších státech. Od letního semestru 2014/2015 se studenti mohou také zapojit do International Marketing Weeku, v jehož rámci studenti uplatňují zejména své znalosti z oblasti marketingu, marketingové komunikace a základů managementu. Neodmyslitelnou výhodou obou mobilit je možnost zlepšit své týmové, komunikační a prezentační dovednosti a zejména však jazykové schopnosti.

Katedra cestovního ruchu a marketingu využívá moderních výukových metod i participace odborníků z praxe, kteří přispívají ke zvýšení kvality výuky i podpoře profesně orientovaného profilu absolventa. Studenti všech specializací katedry, absolvují povinnou praxi v rozsahu 520 hodin u významných firem a institucí Jihočeského kraje.

Členové katedry se angažují v celé řadě výzkumných a projektových aktivit, od grantů Krajského úřadu Jihočeského kraje, až po projekty financované z operačních programů Evropské unie.

Cílem katedry cestovního ruchu a marketingu je poskytovat kvalitní vzdělání a vědecko-výzkumnou činnost v zaštiťovaných specializacích.

Kontakty

Vedoucí katedry: Ing. Radim Dušek, Ph.D. (dusek@mail.vstecb.cz)