Ústav podnikové strategie

Katedra managementu

Katedra managementuKatedra managementu se svým obsahovým zaměřením i rozsahem činnosti řadí k profilovým katedrám Ústavu podnikové strategie na VŠTE v Českých Budějovicích. Zajišťuje výuku i tvůrčí činnost v manažerských disciplínách v bakalářském i magisterském stupni studia v prezenční a kombinované formě jak na ÚPS, tak i  pro jiné ústavy VŠTE, podílí se rovněž na zajištění výuky BBA a MBA. Na výuce výrazně participují odborníci z praxe především z Jihočeského regionu, a to formou samostatných přednášek, organizováním seminářů a exkursí, vedením závěrečných prací studentů, jejich oponováním apod. Vedoucím katedry je prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

 

Katedra řízení lidských zdrojů

Katedra řízení lidských zdrojůKatedra garantuje nově akreditovaný Bc. studijní program ŘLZ a některé  předměty dalších bakalářských a navazujících magisterských programů v prezenční a kombinované formě. Katedra zajišťuje především výuku v oblastech personálního managementu, podnikatelské etiky, aplikované psychologie a předmětů z oblastí rozvoje manažerských dovedností, organizační kultury a interkulturního managementu a práva na bakalářském i magisterském stupni studia.

 

Katedra cestovního ruchu a marketinguKatedra cestovního ruchu a marketingu

Katedra cestovního ruchu a marketingu zajišťuje v současné době výuku dvou významných specializací studijního oboru Ekonomika podniku – specializace marketing a specializace obchodní podnikání. Dále pak bude touto katedrou zabezpečována výuka odborných předmětů z oblasti cestovního ruchu. Podrobnější informace.

 

Centrum jazykových služeb

Centrum jazykových služebCentrum jazykových služeb prioritně zabezpečuje výuku cizích jazyků a je pevnou součástí VŠTE již od samotného jejího vzniku. Podílí se na zajištění jazykové výuky pro všechny stávající studijní programy VŠTE ekonomického i technického směru a personálně zabezpečuje i související kurzy pro Centrum celoživotního vzdělávání. Jeho tým je tvořen skupinou kvalifikovaných a zkušených pracovníků, kteří nadále pracují na svém dalším vzdělávání. Podrobnější informace.

 

Projektová činnost Ústavu podnikové strategie

Ústav podnikové strategie se v rámci své vědecko-výzkumné činnosti zaměřuje také na činnost projektovou. Cílem je maximálně využít dostupných dotačních titulů pro vysokoškolské vzdělávací instituce. S ohledem na zaměření ÚPS pravidelně podáváme žádosti o projekty se zaměřením na různé ekonomické obory a také na oblast vzdělávání. S tím souvisí navazování nových kontaktů s tuzemskými i zahraničními projektovými partnery. Získané finanční prostředky významnou měrou přispívají k neustálému zvyšování rozsahu a kvality vzdělávací nabídky ÚPS i k propojení realizovaného výzkumu s praxí.

 

Zakázková činnost

Zakázková činnost

V rámci zakázkové činnosti nabízí Ústav podnikové strategie odborné kurzy pro zaměstnance i jednotlivce organizované špičkovými lektory z našich kateder. Nabídka kurzů je pravidelně aktualizována a rozšiřována.

 

Pedagogické oddělení – Ústav podnikové strategie

 

Zajímavosti