Katedra managementu

Katedra managementu se svým obsahovým zaměřením i rozsahem činnosti řadí k profilovým katedrám Ústavu podnikové strategie na VŠTE v Českých Budějovicích. Zajišťuje výuku i tvůrčí činnost v manažerských disciplínách v bakalářském i magisterském stupni studia v prezenční a kombinované formě jak na ÚPS, tak i  pro jiné ústavy VŠTE, podílí se rovněž na zajištění výuky BBA a MBA. Na výuce výrazně participují odborníci z praxe především z Jihočeského regionu, a to formou samostatných přednášek, organizováním seminářů a exkursí, vedením závěrečných prací studentů, jejich oponováním apod. Vedoucím katedry je prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

 

Katedra ekonomiky

Katedra ekonomiky působící na Ústavu podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích vznikla po rozdělení původní Katedry ekonomiky a managementu 1. července 2015. Hlavní činnost Katedry ekonomiky je zajištění výuky (pedagogické činnosti) a tvůrčí činnosti v oblasti ekonomie, účetnictví a podnikové ekonomiky. Hlavním cílem Katedry ekonomiky v pedagogické činnosti je poskytovat studentům nezbytný teoretický základ ekonomických znalostí, klást důraz na problematiky, které významně přispívají k uplatnění absolventů na trhu práce.  Vedoucím Katedry ekonomiky je Ing. Marek Vokoun, Ph.D.

 

Katedra cestovního ruchu a marketingu

Katedra cestovního ruchu a marketingu zajišťuje v současné době výuku dvou významných specializací studijního oboru Ekonomika podniku – specializace marketing a specializace obchodní podnikání. Dále pak bude touto katedrou zabezpečována výuka odborných předmětů z oblasti cestovního ruchu. Podrobnější informace.

 

Katedra cizích jazyků

Katedra cizích jazyků prioritně zabezpečuje výuku cizích jazyků a je pevnou součástí VŠTE již od samotného jejího vzniku. Podílí se na zajištění jazykové výuky pro všechny stávající studijní programy VŠTE ekonomického i technického směru a personálně zabezpečuje i související kurzy pro Centrum celoživotního vzdělávání. Její tým je tvořen skupinou kvalifikovaných a zkušených pracovníků, kteří nadále pracují na svém dalším vzdělávání. Podrobnější informace.

 

Katedra oborových didaktik

Katedra vznikla 1. července 2016 a je součástí Ústavu podnikové strategie. V jejím čele stojí Ing. Daniel Kučerka, PhD. Katedra bude poskytovat studentům komplexní vzdělání zaměřené na oborově didaktickou složku v rámci výchovy profesně specializovaných techniků, ekonomů či učitelů technických a ekonomických předmětů. Současně bude nabízet přes Centrum celoživotního vzdělávání i jiné specializované kurzy. Podrobnější informace.

 

Katedra humanitních studií

Katedra humanitních studií Ústavu podnikové strategie vznikla 1. ledna 2018. Zajišťuje výuku a tvůrčí činnost v  oblasti historie, psychologie, práva, politologie a dalších humanitních a sociálních věd.  Katedra klade důraz na rozvíjení nejnovějších trendů a metod. Usiluje o rozvoj spolupráce s firmami v regionu a s veřejnou správou a též se zahraničními školami. Vedoucím katedry je doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. Podrobnější informace.

 

Projektová činnost Ústavu podnikové strategie

Ústav podnikové strategie se v rámci své vědecko-výzkumné činnosti zaměřuje také na činnost projektovou. Cílem je maximálně využít dostupných dotačních titulů pro vysokoškolské vzdělávací instituce. S ohledem na zaměření ÚPS pravidelně podáváme žádosti o projekty se zaměřením na různé ekonomické obory a také na oblast vzdělávání. S tím souvisí navazování nových kontaktů s tuzemskými i zahraničními projektovými partnery. Získané finanční prostředky významnou měrou přispívají k neustálému zvyšování rozsahu a kvality vzdělávací nabídky ÚPS i k propojení realizovaného výzkumu s praxí.

 

Zakázková činnost

V rámci zakázkové činnosti nabízí Ústav podnikové strategie odborné kurzy pro zaměstnance i jednotlivce organizované špičkovými lektory z našich kateder. Nabídka kurzů je pravidelně aktualizována a rozšiřována.

 

Pedagogické oddělení – Ústav podnikové strategie