Ústav technicko-technologický

 

Katedra strojírenství

Katedra strojírenstvíKatedra poskytuje plnohodnotné vzdělávání v oblasti strojírenství. V současnosti má katedra personální zázemí složené z akademických pracovníků i expertů z praxe. Vedoucí katedry je doc. Ing. Ján Kmec, CSc. Silnou podporou katedry jsou prof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. a doc. Ing. Petr Hrubý CSc. s bohatými zkušenostmi z univerzit a odborné strojírenské praxe v ČR, SR a Polsku. Součástí výuky některých předmětů je též názorná výuka v laboratořích, vybavených širokým spektrem nejmodernějšího přístrojového vybavení. Více o katedře strojírenství.

 

Katedra dopravy a logistiky

Katedra dopravy a logistikyKatedra dopravy a logistiky zajišťuje výuku specializovaných profesně zaměřených předmětů studijního programu Technologie a řízení dopravy a to v úzké spolupráci s odbornou praxí. Kromě tohoto studijního programu je v rámci katedry zajišťována výuka u některých předmětů programu Podniková ekonomika a Pozemní stavby. Podrobnější informace o katedře

 

 

Katedra stavebnictví

Katedra stavebnictvíKatedra stavebnictví zajišťuje výuku specializovaných profesně zaměřených předmětů programu Pozemní stavby. Vědeckovýzkumná činnost katedry je zaměřena na konstrukčně-statickou problematiku navrhování nosných systémů a konstrukcí, stavební fyziku (tepelná technika, akustika, osvětlení), a jiné. Podrobnější informace o katedře

 

Katedra informatiky a přírodních věd

Katedra informatiky a přírodních vědKatedra se zabývá ve své pedagogické a tvůrčí činnosti teoretickým výzkumem v oboru přírodních věd s vazbou na akreditované studijní programy Pozemní stavby a Podniková ekonomika. Dále se členové katedry v rámci svých možností a svojí specializace podílí na projektové činnosti školy (FRVŠ, GAČR, apod.), ať už jako navrhovatelé grantů, řešitelé či spoluřešitelé. Katedra zajišťuje výuku podpůrných předmětů v souladu s akreditovanými studijními programy. Konkrétní informace o katedře

 

Enviromentální a výzkumné pracoviště

Environmentální a výzkumné pracovištěVŠTE se dlouhodobě orientuje na multioborový výzkum, ve kterém se střetává technika v nejrůznějších oborech a ekonomika. Z těchto důvodů zřídila škola Environmentální a výzkumné pracoviště, které disponuje zázemím a zkušenostmi s realizací smluvního výzkumu, projektové činnosti, poradenské činnosti apod. O úspěších tohoto pracoviště hovoří i množství publikací, které je realizováno v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech indexovaných ve Web of Science. Více informací o pracovišti

 

Projektová činnost Ústavu technicko-technologického

ÚTT se v rámci vědecko-výzkumné činnost zaměřuje i na projektovou činnost. Pro podporu projektové činnosti slouží Oddělení zástupce ředitele pro výzkum, vývoj a tvůrčí činnost, jehož účelem je metodická pomoc akademickým pracovníkům v přípravách projektových záměrů a v realizaci jejich know-how. Odborní pracovníci tohoto oddělení aktivně vyhledávají výzvy a připravují projektové žádosti ve spolupráci s řešiteli projektů a koordinují projektovou činnost. ÚTT se zaměřuje na projekty ze strukturálních fondů Evropské unie, Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR a také na realizaci zakázkové činnosti a smluvního výzkumu.

 

Laboratoře

LaboratořeÚstav technicko-technologický disponuje novými laboratořemi, které jsou určeny pro výuku a spolupráci s podniky. Zaměření laboratoří odpovídá jednotlivým akreditovaným programům a jedná se tedy o strojírenství, stavitelství, dopravu a logistiku. V laboratořích je tak možné zkoumat tvrdost materiálů, provádět nejrůznější měření a složení těchto materiálů, nebo vytvářet zcela nové výrobky za pomocí CNC strojů. Zajímavé jsou i stroje na měření 3D a mnoho dalšího…