Projektová činnost Ústavu podnikové strategie

Ústav podnikové strategie se v rámci své vědecko-výzkumné činnosti zaměřuje také na činnost projektovou. Cílem je maximálně využít dostupných dotačních titulů pro vysokoškolské vzdělávací instituce. S ohledem na zaměření ÚPS pravidelně podáváme žádosti o projekty se zaměřením na různé ekonomické obory a také na oblast vzdělávání.  S tím souvisí navazování nových kontaktů s tuzemskými i zahraničními projektovými partnery. Získané finanční prostředky významnou měrou přispívají k neustálému zvyšování rozsahu a kvality vzdělávací nabídky ÚPS i k propojení realizovaného výzkumu s praxí.

 

Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce

http://www.enterprisingbehavior.eu/
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích získala finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020 na realizaci projektu č. 34 – „Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce“. Realizace projektu, který je zaměřen na tzv. podnikatelské kompetence, započala v prosinci 2016 a bude pokračovat po dobu tří let. Projektovým partnerem je bavorská Ostbayerische Technische Hochschule z Regensburgu. Projekt byl Evropskou unií podpořen do výše 85% způsobilých výdajů.

 

CLIL jako výuková strategie na vysoké škole

Projekt „Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka“ (registrační číslo ATCZ62), je realizován s finanční podporou Evropské unie, programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Projekt byl Evropskou unií podpořen do výše 85% způsobilých výdajů.

 

 

 

Internacionální duální studium Česká republika – Bavorsko

Projekt č. 42 „Internacionální duální studium Česká republika – Bavorsko“ získaný v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl Evropská územní spolupráce 2014–2020, byl Evropskou unií podpořen do výše 85 % způsobilých výdajů. Tříletý projekt byl zahájen úvodním setkáním tří projektových partnerů (Technische Hochschule Deggendorf, Vysoká škola technická a ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni) 02.02.2017 v Deggendorfu. Cílem projektu je společně poskytnout možnost duálního studia v příhraničním regionu Bavorska a Česka, protože v době nedostatku odborníků jsou mezinárodní zkušenosti důležitou konkurenční výhodou. Studenti partnerských vysokých škol tak budou moci své fáze praxe absolvovat v zahraničním podniku – v Bavorsku, nebo v Česku. Kontakt: PhDr. Jan Gregor, Ph.D., gregor.jan@mail.vstecb.cz

 

Atraktivity Českobudějovicka lákají studenty

Projekt s názvem „Zvýšení atraktivity Českobudějovicka pro segment vysokoškolských a středoškolských studentů“ je zaměřen na zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti destinace Českobudějovicko. Hlavním smyslem projektu je vypracování průvodce po zdejších atraktivitách vhodných pro segment SŠ a VŠ studentů, primárně nedisponujících motorovými vozidly. Díky anglické jazykové mutaci je průvodce využitelný nejen pro tuzemské, ale také pro zahraniční studenty. Na realizaci projektu se podílí Katedra managementu a Katedra cestovního ruchu a marketingu. Projekt s registračním číslem 33-02-020/17 podpořil Jihočeský kraj až do výše 70 % uznatelných výdajů. Realizován je v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora cestovního ruchu“.

 

Kam po studiu?

V rámci programu mezinárodní spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, Fondu malých projektů, je na VŠTE realizován projekt s názvem „Kam po studiu?“, registrační číslo KPF-01-040.

Partnerskou institucí je v tomto projektu rakouská Fachhochschule Oberösterreich z Welsu. Cílem projektu je výměna zkušeností a vytvoření sítě kontaktů mezi studenty a pedagogy prostřednictvím společných setkání, workshopů, diskusí na téma budoucího zaměstnání studentů, a to jak v Rakousku, tak v České republice. Součástí projektu budou i tematické exkurze.  Přínosem bude také zlepšení orientace na trhu práce. Studenti dostanou možnost seznámit se s podniky, které působí v příhraničních oblastech Rakouska a České republiky a seznámí se s dynamickým rozvojem stále se měnících kvalifikačních profilů budoucích zaměstnavatelů

Posílení navázaného partnerství přispěje k budoucí vědecké a pedagogické spolupráci mezi akademickými pracovníky obou institucí. Projekt bude realizován až do března 2019.

Projekt je finančně podpořen prostředky Evropské unie, a to ve výši 85% uznatelných výdajů.

 

Nastartuj svoji firmu

V areálu VŠTE se v květnu 2018 uskutečnil 1. ročník přehlídky českých a rakouských studentských firem. Akce byla realizována v rámci projektu Česko-rakouské studentské setkání anebo „Nastartuj svoji firmu“, reg. č. KPF-01-039,  který byl finančně podpořen v rámci přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika, Fondu malých projektů. Finanční příspěvek dosáhl výše 85% způsobilých výdajů.

Pilotního ročníku se zúčastnili studenti dvou středních škol, a to GEU Kaplice a BHAK Freistadt. Seznámit se se studentskými firmami přišli i studenti VŠTE. V rámci projektu byla realizována mobilita studentů z Rakouska do Českých Budějovic, proběhly další doprovodné akce v podobě exkurze do pivovaru Budvar, studentského workshopu a diskuzí. Studentské prezentace jsou shrnuty v informačním bulletinu, viz odkaz níže.

 

Turistické cíle segmentu studentů VŠ v příhraniční oblasti jižních Čech a Rakouska

Studenti a akademičtí pracovníci VŠTE se zapojí do dalšího projektu mezinárodní spolupráce se zahraniční univerzitou. V případě projektu Turistické cíle segmentu studentů VŠ v příhraniční oblasti jižních Čech a Rakouska, reg. č. KPF-01-068, se jedná o rakouskou IMC Fachhochschule v Kremsu. Díky finanční podpoře EU ve výši 85% způsobilých výdajů z programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika, Fondu  malých projektů, se budou obě instituce zabývat problematikou zvýšení atraktivity příhraničního regionu Rakouska a České republiky pro věkovou kategorii studentů. Dojde ke zmapování turisticky zajímavých míst právě pro segment studentů vysokých, ale i středních škol a o následné vytvoření prezentace těchto turistických cílů formou vícejazyčné brožury. Realizátoři projektu se zaměření na oblast Českobudějovicka, Českokrumlovska, Novohradska a Dolního Rakouska. V rámci projektu dojde i k setkání studentů obou institucí na společných workshopech. Projekt umožní studentům vyzkoušet si praktické činnosti související s oblastí marketingu a cestovního ruchu a zároveň budou mít možnost vyzkoušet si spolupráci v mezinárodním týmu včetně schopnosti komunikace v cizím jazyce.

Projekt bude realizován až do září roku 2019.

 

Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru

Technologická agentura České republika finančně podpořila projekt „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru“ č.  TL01000349. Projekt je zaměřen na řešení současného negativního trendu, kdy dochází k odlivu malých a středních podniků (dále jen „MSP“) z venkova. Problém bude analyzován a připravena bude certifikovaná metodika a software, které si kladou za cíl tento vývoj zvrátit. Uživateli budou MSP a zainteresované organizace. Cílem metodiky je zpracování akceleračních a inovačních pravidel, metod a postupů jako nástrojů pro zajištění maximální přidané hodnoty.

 

 

Příprava akreditace bakalářského programu Řízení lidských zdrojů

Ústav podnikové strategie získal finanční podporu od Krajského úřadu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora nových oborů na vysokých školách v jihočeském kraji – 2. výzva, na realizaci projektu „Příprava akreditace bakalářského programu Řízení lidských zdrojů“, reg. č. 463-03_02/18.

Hlavním cílem projektu je příprava a následné získání akreditace profesně orientovaného bakalářského studijního programu Řízení lidských zdrojů v prezenční a kombinované formě studia. Dále pak v návaznosti na získání této akreditace bude zahájena příprava akreditace navazujícího magisterského studijního programu Řízení lidských zdrojů v prezenční a kombinované formě studia. Připravovaný studijní program vychází z provedené studie o potřebnosti této akreditace. Dlouhodobě se totiž ukazuje, že v Jihočeském kraji, ale i v navazujících regionech je velká poptávka po odbornících, kteří by byli kompetentní zastávat manažerské pozice v oblasti personalistiky.

 

 

Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České Republice

Ústav podnikové strategie se dlouhodobě zabývá tematikou malých a středních podniků. Další aktivitou v této oblasti je realizace projektu „Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České Republice“, který je realizovaný v rámci programu ÉTA Technologické agentury České republiky.

V současnosti výrazně posiluje trend digitalizace, která zejména pro malé a střední podniky vytváří bariéru, nebo naopak příležitost zajistit si svou konkurenceschopnost a udržitelnost v mezinárodním prostředí. Přístup více orientovaný na data vytváří příležitost k získání nových konkurenčních výhod přeorientováním obchodních modelů. Cílem projektu je vytvoření certifikované metodiky a softwaru založených na vypracování metod, modelů a nástrojů digitální transformace pro podporu inovační kapacity a zvýšení stupně konkurenceschopnosti obchodních modelů pro malé a střední podniky.

 

 

CLIL-HET (Higher Education Teacher)

VŠTE se podílí na řešení projektu CLIL-HET v rámci International Visegrad Fund  – V4+. Projekt se zaměřuje na vytvoření efektivní prostřední prostřednictvím open-source web portálu s cílem posílit, budovat a propojit komunitu ESP učitelů a učitelů odborných disciplín a vytvořit užší spolupráci při zavádění vyučování odborných předmětů v anglickém jazyce. Do projektu jsou zapojeni odborníci ze šesti zemí – Slovenské republiky, Maďarska, Polska, Srbska, Albánie a České republiky.

Plánovanými výstupy projektu je webový portál, didaktický tréning pro učitele odborných předmětů, odborný seminář a monografie skládající se z případových studií.

Řešitelský kolektiv VŠTE:
Koordinátor projektu: PaedDr. Ľubica Varečková PhD.
Vyučující odborných předmětů: doc. Ing Eva Ružinská PhD. MBA
IT specialista : Ing Ladislav Gubi (externý spolupracovník)
Období realizace projektu: 20.5.2019 – 30.10.2020

 

 

Projekt TA ČR TREND „Optimalizace zakázkové kusové výroby v reálném čase využitím IoT a digitálních technologií, FW01010460, VUSTE-APIS, s.r.o., VŠTE v Českých Budějovicích spoluřešitel, doba řešení 2020 – 2023

Základním cílem projektu je VaV a ověření (pilotní aplikace) unikátního, opakovaně aplikovatelného systému optimalizace technologie řízení zakázkové kusové výroby (ZKV) v reálném čase, využívající zpracování VK dat – (big dat vznikajících na jednotlivých výrobních úsecích, zpracovávaných – s využitím umělé inteligence a principů Průmysl. 4.0 – optimalizovaných pro následná rozhodování v řízení výroby s využitím ICT). Výsledkem bude zvýšení flexibility řízení zakázkové výroby a žádoucí pružná reakce na potřeby zákazníků. Nový systém povede k celkovému zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti, uplatnění na trhu eurozóny a ke zvýšení celkové efektivnosti zakázkové kusové výroby i její technické přípravy.

 

 

Společný jazyk – společná budoucnost

Největší bariérou společného regionu Čechy – Bavorsko, který je již různými způsoby v mnoha oblastech dobře provázaný, nadále zůstává jazyk. Cílem projektu “Společný jazyk – společná budoucnost“ (registrační číslo 298) je zprostředkovat pomocí intenzivní odborné jazykové výuky jazyk sousední země na základních a středních školách v příhraničí a umožnit žákům základní orientaci na česko-německém pracovním trhu. Jazykové vyučování bude doplněno o digitální koncept vzdělávání a zajímavým programem exkurzí, který zahrnuje návštěvu podniků v regionu. Vysoká škola technická a ekonomická podpoří tento projekt inovativními komponenty v oblasti digitalizace díky bohatým zkušenostem v oboru informatiky a programování. Znalým projektovým partnerem je EUREGIO Bayerischer Wald – Boehmerwald – Unterer Inn, který bude inovovat obsahovou vzdělávací část a bude přispívat znalostí situace ve školství v příhraničí. Spolupráce na projektu započala v únoru 2020 a bude pokračovat po dobu 2 let. Projekt je Evropskou unií podpořen do výše 85 % způsobilých výdajů.

 

 

Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0 – Projekt TL02000136

Cílem projektu je vytvořit metodiku adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Na základě výsledků analýzy a hodnocení postupů, metod a nástrojů pro transformaci sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0 a na podkladě analýzy kvalifikačních požadavků na zaměstnanecké pozice v souvislosti s nástupem Společnosti 4.0 bude vyvinuta metodika, která umožní efektivní a včasnou adaptaci malých a středních podniků v sektoru služeb na změny v podnikatelském prostředí. Cílem je zajistit udržitelný růst a nové konkurenční výhody, včetně předcházení a eliminaci hrozeb vyplývajících z nepochopení nutnosti transformace podnikových procesů.

Řešení projektu 2019-2021.

Tento projekt řeší Ústav znalectví a oceňování a Ústav podnikové strategie ve spolupráci se ZČU – Ekonomickou fakultou.

 

 

Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best practice/ Unterstützung moderner Trends im Unterricht in Bezug auf Best Practices – č. 261

Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. INTERREG. Cíl EÚS 2014 – 2020. Projekt se svojí obsahovou náplní zaměřuje na významnost propojení bakalářských studijních programů s profesní sférou. Vysokoškolské instituce na obou stranách hranice jsou úzce napojeny na experty z praxe, kteří mohou do výuky přinést konkrétní požadavky na kompetence studentů a absolventů vysokých škol. Cílem projektu je vytvoření webové a mobilní aplikace (čj, nj) a cizojazyčné on-line platformy (webové stránky čj, nj). Dílčím cílem je inovace studijních materiálů ve studijních programech obou partnerů (VŠTE v ČB Ekonomika podniku a management a Podnikové hospodářství na OTH), a to právě se zapojením expertů z praxe (Best Practice), kteří se budou podílet na vytvoření nahrávek. Pojem Best practice je v tomto kontextu používán pro přenos nejlepších poznatků z praxe od expertů do teoretických výukových materiálů. Experti budou zapojeni nejen na úrovni inovace studijních materiálů, ale i do samotného výukového procesu formou audio/video nahrávek. Inovace studijních materiálů proběhne na úrovni bakalářských studijních programů (viz 1 odstavec), které lze souhrnně nazvat „Business Administration“, a to např. u předmětů (Řízení investic, Řízení lidských zdrojů, Marketing,  Finance podniku, Marketingové řízení apod.). Bude se jednat o obdobné předměty u obou partnerů tak, aby byl výstup využitelný pro české i německé studenty.

Řešení projektu 2019-2022.

Na projektu spolupracuje za VŠTE Ústav znalectví a oceňování a Ústav podnikové strategie s Ostbayerische Technische Hochschule v Regensburgu.