Příprava akreditace bakalářského programu Řízení lidských zdrojů

Ústav podnikové strategie získal finanční podporu od Krajského úřadu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora nových oborů na vysokých školách v jihočeském kraji – 2. výzva, na realizaci projektu „Příprava akreditace bakalářského programu Řízení lidských zdrojů“, reg. č. 463-03_02/18.

Hlavním cílem projektu je příprava a následné získání akreditace profesně orientovaného bakalářského studijního programu Řízení lidských zdrojů v prezenční a kombinované formě studia. Dále pak v návaznosti na získání této akreditace bude zahájena příprava akreditace navazujícího magisterského studijního programu Řízení lidských zdrojů v prezenční a kombinované formě studia. Připravovaný studijní program vychází z provedené studie o potřebnosti této akreditace. Dlouhodobě se totiž ukazuje, že v Jihočeském kraji, ale i v navazujících regionech je velká poptávka po odbornících, kteří by byli kompetentní zastávat manažerské pozice v oblasti personalistiky.

Pro získání akreditace je nezbytné postupně zajistit více činností, mezi něž podle standardů pro akreditace ve vysokém školství patří dostatečné naplnění personálních kapacit s příslušnou kvalifikací v programu, vynikající výsledky tvůrčí činnosti, materiálně technické zabezpečení či spolupráce s praxí v případě profesně orientovaných programů. Během příprav akreditace ÚPS intenzivně pracuje na zajištění veškerých standardů pro získání akreditace bakalářského programu Řízení lidských zdrojů, požadovaných Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství.

Projekt zároveň navazuje na memorandum o vzájemné spolupráci VŠTE a Krajského úřadu Jihočeského kraje a je v souladu s Programem rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 a s Jihočeským paktem zaměstnanosti.