Přijímací řízení

Přijímací řízení

Třetí kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 vyhlašuje veřejná Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích v období od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020. Níže naleznete seznam nabízených studijních programů v prezenční nebo kombinované formě studia. Zároveň po rozkliknutí jednotlivých studijních programů naleznete jejich podrobný popis a doporučený studijní plán. Výuka kombinované formy studia probíhá formou tutoriálů pouze o víkendu, cca 5x za semestr dle sestaveného rozvrhu. Termíny zápočtů a zkoušek pro kombinovanou formu výuky jsou vypisovány také pouze o víkendu.

Přijímací řízení bude pobíhat bezkontaktně pro bakalářské i magisterské studijní programy!

Do bakalářských studijních programů budou uchazeči o studium přijatí na základě váženého studijního průměru bez přijímacích zkoušek. Pro zařazení přihlášky do vyhodnocení je zapotřebí si podat na Vámi vybraný studijní program přihlášku, kde do přílohy nahrajete foto či scan vysvědčení ze 3.ročníku SŠ či prvního ročníku nástavbového studia a na závěr přihlášku uhradíte kartou či převodem z účtu.

Přijímací zkouška na magisterské studijní programy proběhne také bezkontaktně na dálku (distančně). Mezinárodní jazykový certifikát SERR B1 a diplom absolvovaného bakalářského studijního programu doložíte při zápisu do studia.

Bakalářské studijní programy:

 

Program Prezenční Kombinovaná Délka
Strojírenství Přihláška 3 roky
Technologie a řízení dopravy Přihláška Přihláška 3 roky
Pozemní stavby Přihláška Přihláška 4 roky
Podniková ekonomika Přihláška Přihláška 3 roky
Řízení lidských zdrojů Přihláška Přihláška 3 roky


Veškeré dotazy týkající se přijímacího řízení směřujte na studijní oddělení prostřednictvím e-mailu prijimacirizeni@mail.vstecb.cz

Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu:

 • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů dle následujících odstavců tohoto článku a uhrazení administrativního poplatku.
 • Doručení prosté kopie vysvědčení za první a druhé pololetí předposledního ročníku na střední škole nebo za první ročník dvouletého nástavbového studia nejpozději do 31. 8. 2020.
 • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 810,- Kč nejpozději do 31. 8. 2020. Poplatek lze uhradit:
  • složenkou (typu „A“),
  • převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642),
  • úhrada platební kartou.
 • Cizí státní příslušník ucházející se o studium v českém jazyce (netýká se občanů Slovenské republiky) je povinen absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihlášku k jazykové zkoušce z českého jazyka, která je spolu s informacemi o zkoušce dostupná na www.studiumprovas.cz, je nutné podat nejpozději do 31. 8. 2020.
 • Dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a následné dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.

 

Magisterské studijní programy:

Program Prezenční Kombinovaná Délka
Logistika Přihláška Přihláška 2 roky
Podniková ekonomika Přihláška Přihláška 2 roky
Pozemní stavby Přihláška 2 roky

Veškeré dotazy týkající se přijímacího řízení směřujte na studijní oddělení prostřednictvím e-mailu prijimacirizeni@mail.vstecb.cz

Podmínky přijímacího řízení do magisterského studijního programu

 • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů dle následujících odstavců a uhrazení administrativního poplatku.
 • Doložení úředně ověřené kopie mezinárodně uznávaného certifikátu z anglického nebo německého jazyka odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1, a to nejdéle při zápisu do studia na VŠTE.
 • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 810,- Kč nejpozději do do 31. 8. 2020. Poplatek lze uhradit:
  • složenkou (typu „A“),
  • převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642),
  • úhrada platební kartou.
 • Úspěšné složení přijímací zkoušky. (Termín přijímací zkoušky pro všechny programy stanoven na 9. září 2020) (Tematické okruhy k přijímacímu řízení – Logistika (soubor DOCX, 28 kB) , Podniková ekonomika (soubor DOCX, 43 kB) , Pozemní stavby (soubor PDF, 148 kB) .
 • Doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně tříletého bakalářského studijního programu, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
 • Cizí státní příslušník ucházející se o studium vyučovaném v českém jazyce (netýká se občanů, kteří mají předpoklad do doby zápisu ke studiu absolvovat maturitní zkoušku z českého či slovenského jazyka) je povinen absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihláška k jazykové zkoušce z českého jazyka je spolu s informacemi o zkoušce dostupná na www.studiumprovas.cz, je nutné podat nejpozději do 31. 8. 2020.

 

Informačně poradenské centrum VŠTE – studium bez překážek 

Jak si podat přihlášku na VŠTE?