Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce

http://www.enterprisingbehavior.eu/

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích získala finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020 na realizaci projektu č. 34 – „Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce“. Realizace projektu, který je zaměřen na tzv. podnikatelské kompetence, započala v prosinci 2016 a bude pokračovat po dobu tří let.  Projektovým partnerem je bavorská Ostbayerische Technische Hochschule z Regensburgu. Projekt byl Evropskou unií podpořen do výše 85% způsobilých výdajů.

V rámci projektu dojde ke komparaci současných přístupů k výuce při zprostředkování tzv. podnikatelských kompetencí v rámci vysokoškolské výuky a k analýze trhu práce v obou zemích se zřetelem na podnikatelské kompetence. Dojde k vytvoření nového konceptu studijních aktivit, které budou implementovány do výuky na obou partnerských školách a tím dojde ke zlepšení přenosu primárních kompetencí na studenty a absolventy.

Cílem projektu bude motivovat naše studenty k samostatné podnikatelské činnosti. Díky přeshraniční spolupráci budou účastníci vzdělávacích aktivit projektu seznámeni také se základními podmínkami trhu práce na obou stranách hranice. Teoretické znalosti získané během studia budou obohaceny i o praktické informace týkají se podnikání.

Přidanou hodnotou projektu je skutečnost, že díky evropské integraci a otevřenému trhu práce je možné působit jak v roli podnikatele, tak v roli zaměstnance v obou zemích. Podniky stále více postrádají podnikatelsky smýšlející spolupracovníky schopné nazírat na firmu komplexním podnikatelským pohledem.

Nepostradatelnou roli pro samostatnou podnikatelskou činnost i pro klasický zaměstnanecký poměr na obou stranách hranice přitom hraje znalost rámcových podmínek na místním trhu práce a znalosti rámcových podmínek pro samostatné podnikání. Projekt svým zaměřením na vzdělávání a kvalifikaci a částečně též na odstraňování jazykových bariér, reaguje na aktuální demografický vývoj v dotačním území, kdy absolventi často odchází za prací do větších měst mimo příhraniční oblasti a na diskrepance na trhu práce.

Během realizace projektu získají absolventi obou zapojených vysokých škol zásadní podnikatelské kompetence, díky kterým se stanou úspěšnějšími na trhu práce jak v oblasti vlastních podnikatelských aktivit, tak v pozici zaměstnanců.

Výukové materiály a interaktivní on-line kurzy budou bezplatně nabídnuty také široké veřejnosti, nebo třeba uchazečům v evidenci Úřadu práce. Věříme, že přispějí ke zvýšení počtu osob, které naleznou své uplatnění při vlastním podnikání, případně využijí nabídek trhu práce sousední země. To je obzvlášť přínosné pro obyvatele příhraničních oblastí obou zemí, které nenabízí tolik pracovních příležitostí jako větší města v regionu.

 

Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů v 21. století

Zpráva z konference Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů v 21. století

Ústav podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích uspořádal ve dnech 16. a 17. 10. 2017 mezinárodní konferenci s názvem Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů v 21. století. Jak již napovídá její název, byla zaměřena na oblast podnikatelských kompetencí a řízení lidských zdrojů se zohledněním regionálních specifik trhů práce v Jihočeském kraji a Bavorsku. V rámci konference došlo také k prezentaci dosavadních výsledků výzkumu realizovaného v rámci projektu Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce, reg. č. 34, který je finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Kromě kolegů z Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, která je partnerskou institucí v rámci uvedeného projektu, se konference zúčastnila řada odborníků z akademické i podnikové sféry a také studenti VŠTE. Svým pohledem na danou problematiku přispěli i zástupci státní správy. Program byl zajímavý a velice pestrý. Všechny příspěvky budou publikovány v připravovaném konferenčním sborníku, který bude volně k dispozici na webových stránkách projektu.

Všem, kteří se konference zúčastnili, patří naše poděkování. Věříme, že se nám podaří uspořádat i další podobné akce, na kterých bude prostor pro vzájemnou diskusi nad tímto velice aktuálním tématem.

 

 

 

 

Program konference naleznete zde

 

Publikační výstupy projektu:

Analýza současného trhu práce v Jihočeském kraji a Horní Falci 

 

Sborník z konference Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů ve 21. století.

 

Analyse des aktuellen Arbeitsmarktes in Südböhmen und der Oberpfalz

https://www.ram-verlag.eu/wp-content/uploads/2018/06/analyse_dt-67-5.pdf

Podnikatelské kompetence na profesně zaměřených vysokých školách

https://www.ram-verlag.eu/wp-content/uploads/2018/01/tsch_uebrs_60_6.pdf