Jazyky: CZ | EN | RU
Jsme škola bez bariér

Každý náš student se specifickými vzdělávacími potřebami má individuální přístup a podmínky ke složení průběžných a závěrečných testů a zkoušek. Samozřejmě také služby a kompenzační a didaktické pomůcky, bez kterých se neobejde. Naše heslo zní: Student by neměl mít jinou překážku ke studiu než obtížnost přednášené látky.

Pohybové postižení/omezení

VŠTE zajišťuje bezbariérovou přístupnost budov. Nabízíme informační podporu před nástupem studia, speciální podmínky pro zkoušky a podporu orientace v prostorách budov naší školy. Máte možnost využít digitalizovaná skripta, kompenzační pomůcky technického charakteru a vyšší časovou dotaci na zkoušky. Odstranili jsme přístupové bariéry a nevytváříme bariéry komunikační.

Zrakové postižení

Upravujeme testy do elektronické podoby, výtisk ve zvětšené podobě a prodloužení času pro vypracování odpovědí. Samozřejmostí je zajištění technického zázemí, konzultačních a poradenských služeb. Na VŠTE jsou dostupné služby, které nabízí vhodné technologie potřebné pro zpřístupnění výuky, další možností jsou zápůjčky technického vybavení. Nabízíme větší komunikaci se světem.

Sluchově postižení s kochleárním implantátem

Snažíme se o podporu, která se odvíjí od Vašich individuálních služeb. Nabízíme partnerský lidský vztah, máme zájem o Vaše studijní výsledky. Vycházíme vstříc radou a pomocí. Vaše znalosti a schopnosti jsou pro nás zpětnou vazbou pro naší výukovou činnost. Poskytujeme informace, které jsou pro Vás v přijatelném komunikačním kódu. Dáváme více než škola speciální….

Specifické poruchy učení – Dysgrafie, Dyslexie, Dysortografie

Upravujeme testové materiály,. adaptujeme formy zkoušení, nahrazujeme písemnou zkoušku obsahově rozšířenou o ústní formu, navrhujeme delší časový prostor pro zpracování tématu, umožňujeme závěrečné či diplomové práce nahradit mluvenou prezentací. Z neúspěšných studentů se mohou u nás stát studenti úspěšní.

Duševní porucha – Autismus

Volíme individuální přístup ve vzdělání. Pomáháme nakládat s časem, plánovat a rozlišovat mezi úkoly podle toho, jak jsou důležité a časově náročné. Umožňujeme studentům upřednostnit písemný projev před projevem ústním, zpřístupňujeme studijní opory v elektronické podobě, nabízíme individuální konzultace a prostor pro dotazy v klidném prostředí. Akceptujeme jinakost.

Podejte si přihlášku