Jazyky: CZ | EN | RU
Kooperace v rámci International Business Week na VŠTE

 

ibw-clanekV rámci mezinárodního projektového týdne, který pořádá  VŠTE v ČB, proběhlo na akademické půdě Plechanovy Univerzity setkání prorektora pro studium a pedagogickou činnost VŠTE dr. Lenky Hruškové s představiteli Katedry mezinárodních vztahů. Toto setkání potvrdilo dlouhodobé dobré vztahy mezi oběma vysokými školami a jejich představiteli. Za Katedru mezinárodních vztahů ruské univerzity, jejíž historie se traduje od roku 1907 a která patří k nejstarší instituci se zaměřením na ekonomii v ruském terciárním vzdělávacím systému, můžeme zmínit vedoucí katedry docentku Jekatěrinu Pjermjakovu a její zástupkyni docentku Jelenu Rožanskuju. Spolupráce byla navázána v létě 2013 v Anapě, kde zmíněné docentky pracovaly jako hlavní koordinátorky letní ekonomické mezinárodní školy. Studenti ekonomického oboru VŠTE spolu s doktorkou Hruškovou se této mise též aktivně zúčastnili (vedle studentů z Finska, Litvy, Slovenska, Nizozemí, Ruska a Ukrajiny).

Prorektorka Lenka Hrušková se letos v březnu zúčastnila v Moskvě 5. mezinárodní vědecké konference pořádané Katedrou mezinárodních vztahů pod záštitou rektora profesora Grišina nazvanou ,,Strategické zájmy Ruska v globální ekonomice“ . Doktorka Hrušková vystoupila s příspěvkem ,,Perspektivy spolupráce Česka a Ruska v oblasti vědy a vzdělávání“. V návaznosti na tuto akci se od 31.3. do 4.4. 2014 zúčastnila docentka Rožanskaja projektového mezinárodního týdne na akademické půdě VŠTE v Českých Budějovicích. Ruští studenti, vedle belgických, holandských, českých, tureckých, korejských studentů a pod vedením zkušených zahraničních a českých akademiků se účastnili mezinárodních projektů, aby dokladovali své odborné znalosti a především dovednosti. Studentská kooperace ukázala další možnosti, kterými se mohou vysoké školy ubírat.

Elena Rozhanskaya

As a part of international business week held in Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice a meeting between Vice-rector for Learning and Teaching Activities Lenka Hruskova and representatives of Foreign Economic Activity Department of Plekhanov Russian University of Economics took place.

This meeting was a pleasant continuation of cooperation between the Department and Institute of Technology and Business, sprang up on the coast of Black Sea during the international business week held in Anapa (coordinated by Permyakova E.V. and Rozhanskaya E.A). Moreover, in March 2014 Vice-Rector Lenka Hruskova provided a report for the 5-th Annual International Conference "Russia's strategic interests in the global economy ", carried out by the Department of Foreign Economic Activity together with the state authorities of the Russian Federation and the leading Russian and foreign universities.

The Foreign Economic Activity Department is training bachelors with fundamental basic knowledge complying with the international educational standards. With the help of the teachers of the Department, students are introduced to the planning and organization processes of foreign economic activity both at the federal and regional levels, as well as to the issues of organizational and legal construction of foreign trade companies.

The Department conducts trainings of masters in the profile of the department and guides the work of graduate students in the broad variety of topics. In terms of teaching, the department provides the entire educational process on Economics.

The Department acts as the leading element in the development of educational systems of the Russian Higher School on the issues of foreign trade of a company, regions and Russia as a whole.

Today, Vice-rector for Learning and Teaching Activities of Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice and vice-head of Foreign Economic Activities Department  (Plekhanov Russian University of Economics) Rozhanskaya E.A., who was invited to Ceske Budejovice in order to participate in the business week, discussed further cooperation and possibility of joint publications in scientific journals in Russia and the Czech Republic.

Elena Rozhanskaya

Международное сотрудничество на бизнес-неделе в Чешских Будеевицах 

В рамках проводимой Технико-экономическим университетом в Чешских Будеевицах международной бизнес недели состоялась встреча проректора по учебной и педагогической деятельности Ленки Грушковой с представителями кафедры внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова.

Эта встреча стала приятным продолжением сотрудничества кафедры ВЭД с Технико-экономическим университетом, заложенного на берегу Черного моря во время проводимой РЭУ международной бизнес недели в Анапе (координатором учебного процесса которой были зав. кафедрой ВЭД к.э.н., доц. Е.В. Пермякова и доцент кафедры ВЭД к.э.н. Е.А. Рожанская). Также в марте 2014 года проректор Ленка Грушкова представила доклад на пятую ежегодную международную научно-практическую конференцию "Стратегические интересы России в глобальной экономике", проводимую кафедрой ВЭД совместно с государственными органами власти Российской Федерации, ведущими зарубежными и российскими вузами.

Кафедра внешнеэкономической деятельности РЭУ им. Г.В. Плеханова готовит бакалавров и магистров, отвечающих требованиям международных образовательных стандартов. Преподаватели кафедры знакомятстудентов с вопросами  планирования и организации ВЭД на уровне страны и региона, вопросами организационно-правового построения международного бизнеса.

Кафедра выступает как ведущее звено в разработке учебно-методических систем высшей школы России в вопросах внешнеэкономической деятельности предприятия, регионов и страны в целом.

Сегодня проректор по учебной и педагогической деятельности Ленка  Грушкова и зам. заведующего кафедрой ВЭД Рожанская Е.А., которая прибыла для участия в бизнес неделе в Чешских Будеевицах по приглашению чешского университета, обсудили вопросы дальнейшего сотрудничесва в рамках международных бизнес недель и совместных публикаций в научно-практических журналах в России и Чехии.

Elena Rozhanskaya