Katedra managementu

Katedra managementuKatedra managementu se svým obsahovým zaměřením i rozsahem činnosti řadí k profilovým katedrám Ústavu podnikové strategie na VŠTE v Českých Budějovicích. Zajišťuje výuku i tvůrčí činnost v manažerských disciplínách v bakalářském i magisterském stupni studia v prezenční a kombinované formě jak na ÚPS, tak i  pro jiné ústavy VŠTE, podílí se rovněž na zajištění výuky BBA a MBA. Na výuce výrazně participují odborníci z praxe především z Jihočeského regionu, a to formou samostatných přednášek, organizováním seminářů a exkursí, vedením závěrečných prací studentů, jejich oponováním apod.

Katedra zajišťuje a je garantem povinných a povinně volitelných předmětů se zaměřením na podnikové řízení, řízení lidských zdrojů, strategické řízení, řízení změn, řízení inovací, regionalistiku a regionální politiku, řízení podnikových projektů, řízení rizika a krizový management, inovace a změny podnikových procesů, vzdělávání zaměstnanců, organizační kulturu a chování, řízení a vedení zaměstnanců, interkukturní management, organizaci státní a veřejné správy a projekt. V rámci programu Erasmus je v gesci katedry předmět Bussiness Management. Postupně se bude rozšiřovat počet předmětů s výukou v cizím jazyce, zejména v AJ a RJ. V připravovaném magisterském studijním programu Ekonomika podniku a management jsou připravovány tři specializace, z toho dvě specializace Analytik podnikových procesů a Manažer lidských zdrojů budou garantovány a personálně zabezpečovány katedrou managementu. Katedra klade důraz na rozvíjení nejnovějších trendů v oblasti managementu, který patří v současnosti k nejdynamičtějším oborům sociálních věd. Cílem katedry je přispět k výchově vysoce konkurenceschopných absolventů pro podnikovou řídící praxi s uplatněním na pozicích středního a vyššího managementu českých i zahraničních firem. Důraz je kladen rovněž na rozvoj spolupráce s podnikovou sférou a s veřejnou správou zejména Jihočeského regionu.

Ve vědecko-výzkumné činnosti se katedra podílí na řešení interních grantů VŠTE, na řešení projektů v rámci TAČR a na řešení projektů ze strukturálních fondů EU. Výsledky jsou publikovány v odborných recenzovaných časopisech včetně časopisů evidovaných v databázi Scopus a Web of Science, v monografiích a prezentovány na konferencích v ČR i v zahraničí.

Tvůrčí činnost vychází z profilace katedry a je zaměřena především na:

  • moderní formy řízení podniků včetně organizačních a řídících struktur,
  • strategické řízení a rozhodování včetně strategické analýzy,
  • řízení lidských zdrojů,
  • podnikové vzdělávání,
  • krizové řízení v podniku,
  • organizační kulturu a chování,
  • podnikové inovační procesy a jejich projekci,
  • regionalistiku a regionální rozvoj,
  • organizaci státní a veřejné správy,
  • rozvoj malých a středních podniků se specifikací na venkovský prostor.

Jako příklad řešení projektů lze uvést řešení výzkumného mezinárodního projektu „Analýza malých a středních podniků a jejich úloha v tržní ekonomice“jehož partnery jsou dvě zahraniční instituce, a to ruská Samara State University of Economics a čínská North China University of Technology, dále projekt „Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce“ (Cíl EÚS 2014 – 2020 ČR – Svobodný stát Bavorsko), kde projektovým partnerem je Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg. Podpořen byl rovněž podaný projekt v rámci TAČR (program Éta) „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru“ s řešením 2018-2020, na jehož řešení se významně účastní členové katedry.

Nezbytným předpokladem rozvoje vědecko-výzkumné činnosti katedry je fungující spolupráce s  tuzemskými a zahraničními vědecko-výzkumnými institucemi a za tím účelem je postupně vytvářena síť partnerských institucí. Jako příklad probíhající spolupráce lze uvést Vysoké učení technické v Brně – Fakulta podnikatelská, Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, VŠP v Nitre, Ekonomická fakulta, Samara State University of Economics nebo School of management Plekhanov Russian university of economics.

Katedra spolupracuje i s institucemi tematicky provázanými na problematiku katedry, jako např. s Jihočeskou hospodářskou komorou, HK ČR včetně jejich výzkumného ústavu VÚPI, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Úřadem práce České republiky – krajskou pobočkou v Českých Budějovicích nebo s poradenskou a konzultační firmou BCF s.r.o. v oblasti holistického managementu apod. Osloveny ke spolupráci byly nejvýznamnější podniky z Jihočeského regionu v rámci probíhajícího katedrového výzkumu zaměřeného na současnou úroveň strategického řízení a rozhodování, na řízení lidských zdrojů a podnikové vzdělávání v podnicích České republiky.

Kontakty

Vedoucí katedry: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. (vachal@mail.vstecb.cz)

Zástupce vedoucího katedry: doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D. (strakova@mail.vstecb.cz)